Шпаргалки

У сучасному значенні шпаргалка уживається з кінця XIX - початку : XX століття. Хоча, безумовно, шпаргалки були відомі набагато раніше. Стародавні шпаргалки писалися стародавніми учнями на вощених глиняних табличках, які не можна заховати в кишені або за пазуху. Паперу тоді ще не існувало, а папірус і пергамент коштували дорого. Учні, що користувалися глиняними шпаргалками, часто попадалися, піддавалися стягненням, а іноді навіть, як нездібні бути громадянами в майбутньому, - скидалися з кручі в бушуюче море. Уявляєте собі старогрецького учня, який весе на іспит десяток глиняних табличок під тунікою?

Уніфіковані системи документації: мета створення, склад, тех-нологія впровадження.Функції керівника служби діловодства.Реквізит-резолюція як один з видів оформлення управлінського рішення

Що таке імперія Карла Великого.Коли в українських землях запроваджується та скасовується кріпосне право.Яке значення для європейської особистості мала доба Відродження

Суспільне виробництво: ознаки, форми, еволюція.Банк – установа, що акумулює грошові кошти і заощадження та здійснює кредитно-розрахункові та інші операції. Банки виникають на основі товарно-грошових відносин, і тому існують при різних суспільно-економічних формаціях

Суспільно-політичний ідеал – як стрижень політичної свідомості. Суспільно-політичний ідеал в сучасній Україні.Політична свідомість: поняття, структура, функції, форми. Політичні стереотипи и міфи

Суспільно-політичний ідеал – як стрижень політичної свідомості. Суспільно-політичний ідеал в сучасній Україні. Партійна система сучасної України

Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Загальна характеистика психологічних прийомів, технік, які використовуються при доборі і перевірці персоналу.Урахування зовнішніх і внутрішніх чинникв, що вплітають на організацію кадрової політики

Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.Процес оголошення підприємства банкрутом. Форми та види безготівкових розрахунків

Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Структура страхового законодавства в Україні та його роль в регулюванні страхової діяльності

Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи.Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві

"Варварські королівства" на території Західної Римської імперії.Виникнення ісламу. Мусульманські завоювання в Європі. Утворення держав хрестоносців на Сході. Духовно-лицарські ордени

Проаналізуйте класифікації моделей соціального захисту і оберіть найбільш придатну модель соціального захисту в Україні. Наведіть приклади ініціювання запровадження соціальних програм у Вашому регіоні недержавними організаціями. Проаналізуйте їх успіхи та невдачі

Фінансовий контролінг: сутність, основні завдання та функції. Перевага та особливості короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. Використання перетворення як форми реорганізації підприємств

Основні види ризиків як предмету аналізу банківської діяльності. Методика визначення розміру регулятивного капіталу банку. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку

Національно-визвольний рух в Китаї у 1918-1923рр. Створення єдиного фронту, Північний похід. Китай у 1927-1937рр. Громадянська війна.Економічне становище та суспільно-політичні рухи в країнах Латинської Америки в 1918-1940рр. Зовнішня політика країн континенту

Зміст базової освіти як визначальна тенденція пошуку національного виховання.Перші декрети Радянською уряду про освіту. Традиції, новації, ідеологія. 1-а Всеукраїнська нарада з питань освіти.Виховання як категорія суспільного існування. Виховання у первісному суспільстві. Особливості виховання у різних суспільствах

Коли виникло християнство? Коли в Європі зароджується капіталізм? Коли виникає ідея "Москва - третій Рим"? Коли виникає гуманізм?

З якими державами межує Україна і які має з ними економічні відносини. Охарактеризувати переваги та недоліки економіки перехідного періоду. Які основні психологічні типи людей ви знаєте. Як це потрібно враховувати в їх трудовій діяльності. Підприємництво та його зміст. Основні види підприємницької діяльності. Якими рисами потрібно володіти для ефективного підприємництва

Охарактеризувати переваги та недоліки економіки перехідного періоду. Впровадження інновації як стимул розвитку виробництв.Підприємництво та його зміст. Основні види підприємницької діяльності. Якими рисами потрібно володіти для ефективного підприємництва. Розкрити зміст міжнародних економічних відносин України

Внутрішнє середовище організації. Його характеристика. Контроль якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Характеристика маркетингової політики на фазі впровадження товару на ринок

Управління формуванням та використанням активів підприємства. Суть, мета, функції і механізм фінансового менеджменту. Визначте стадії та форми інноваційного процесу

Громадянське суспільство є підсистемою суспільства, сферою багатогранних взаємовідносин вільних і рівноправних громадян, які базуються на приватних чи колективних інтересах, на спонтанному самоврядування індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян

Проаналізуйте які соціально-політичні сили привели до влади УкраїнськуЦентральну Раду, гетьмана П.Скоропадського та Директорію УНР. В чомупричини катастрофічного звуження їх соціальної бази та падіння їх влади? Вчому причини стрімкого просування більшовицьких загонів під час збройнихконфліктів між Радянською Росією та УНР? Дайте характеристику соціальної модернізації України в складі Російської та Австрійської імперій в кінці XVIII - XIX ст

Головною метою управлінського обліку є допомогти компанії досягти ЇЇ стратегічних цілей. Досягнення стратегічних цілей означає задоволення потреб клієнтів, акціонерів та інших учасників господарської діяльності (постачальників, персоналу тощо)

Олигополия – рыночная структура, в которой большая часть продаж совершается несколькими крупными фирмами, каждая из которых способна влиять на рыночную цену