Реферати » Право

Філософські вчення про вину. Співвідношення вини та суб’єктивної сторони складу злочину. Поняття та основний зміст вини. Форми ти види вини. Поняття та види умислу. Особливості відповідальності за умисні злочини. Поняття та види необережності. Особливості відповідальності за необережні злочини. Складна вина. Мотив і мета злочину. Невинне заподіяння шкоди (випадок, казус).

Склад кримінального злочину. Засади правосуддя. Шлюбний договір.

Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Моральні і правові норми. Категорії професійної етики

Поняття правових актів державного управління. Аналіз підходів до класифікації правових актів.

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

Діяльність юристів. Римська правова думка. Юриспруденціяі юристи.

Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин

Структура нотаріальних органів. Державні нотаріальні контори. Повноваження державних нотаріальних контор та архівів. Організація роботи державних нотаріальних архівів

Поняття кримінальнепроцесуального доказування та йогозначення. Класифікація доказів та їх джерел. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел. Особливості процессудоказування на окремих стадіяхкримінального судочинства.

Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. Сутність і значення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Характеристика підстав до прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи. Наслідки відмови в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового  контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи. Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором

Поняття правових актів державного управління. Види правових актів державного управління. Вимоги, що ставляться до актів державного управління.

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. Поняття і значення складу злочин. Елементи складу злочину та їх зв`язок з класифікаці. Види складу злочинів.

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних та організаційно-правових засад управління державною податковою службою в Україні. Визначено сутність, особливості, функції та систему управління державною податковою службою; з’ясовано її функціонально-організаційну структуру; визначено сутність та структуру правового статусу цієї служби, його окремі складові; з’ясовано особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби; охарактеризовано форми управління в податковій службі; визначено систему та зміст методів управління в цій службі; з’ясовано особливості та зміст управління персоналом в ній.

Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх)

Фахівці, добре обізнані із сучасним ринком цінних паперів на Україні вважають, що причиною нинішньої непопулярності векселів є абсолютно незрозуміла позиція щодо вексельного обігу Мінфіну та ДПА України, а також недосконале правове поле.екселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу – бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських

Останніми роками оренда стала найбільш поширеним способом управління державним майном і одним із джерел доходів державного бюджету

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

Закон України про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю виданий Кучмою

В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.

Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це конкретна форма буття права

Після проголошення незалежності Української держави постала потреба реформування суспільства. Надзвичайно важливе місце у процесах реформування посідає реформа правової системи

Встановлювалося, що Закон буде застосовуватися щодо дій суб'єктів господарювання, органів влади і управління, що мають своїм наслідком обмеження конкуренції на ринках двох чи більше республік

Суд  –  це важлива ланка системи будь-якої держави, мета, завдання та функції якої – забезпечення законності й правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності

Після проголошення незалежності України в загальній теорії права, як і в конституційному праві, тривалий час продовжують застосовуватися методологічні підходи до оцінки норм права, напрацьовані радянською юридичною наукою, хоча ці оцінки перестали задовольняти реальні потреби теорії та практики національного конституційного права

До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не стануть надбанням кожного, залишатиметься актуальною проблема гарантування прав та свобод особи, прав інших учасників цивільних відносин.

В сучасних умовах ускладнення суспільного життя, і, відповідно, законодавчого регулювання, легіслатури не в змозі приймати закони з усіх питань

Вирішальним  питанням правового регулювання є здійснення правових норм  в суспільному житті

   В   історії  політичної  та  правової    думки      ідея   правової    держави   завжди  була   і   є   однією   з  найперспективніших   та   найгуманніших    державно-правових   ідей.  Не   випадково , що  проблеми  правової  держави  завжди   привертали  до  себе   увагу  передових  людей – прогресивних   мислителів   давнини, середньовіччя   та  сучасності

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину

Виникнення, здійснення та захист цивільних прав цивільне законодавство пов`язує з перебігом певних  відрізків часу (строків), настанням зазначених у договорі чи у законі дат (термінів), певних подій тощо

Будь-яка діяльність плідна й ефективна, коли здійснюється з повним розумінням справи. Правозастосування також не буває без з'ясування змісту правових вимог

Зміст цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації становлять правовідносини, в яких морально потерпіла сторона наділяється правом вимагати за судом спростування відомостей, які порочать її честь, гідність та ділову репутацію, а друга сторона, яка такі відомості поширила зобов’язана дати спростування, якщо не доведе, що відомості відповідають дійсності

Для того, щоб угода мала юридичну силу, вона повинна відповідати ряду вимог, які прийнято називати умовами дійсності угоди

В умовах здійснення в Україні реформування адміністративного права в цілому та окремих його інститутів зокрема актуальними постають проблеми забезпечення прав і свобод людини

Розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні немислима без міцних правових основ, без досконалих правових норм у всіх сферах державного і суспільного життя

Проблемам спадкування завжди приділялася певна увага в юридичній літературі. Але зазначені проблеми досліджувалися вченими - юристами здебільшого в період панування адміністративно - командної економіки, де основні акценти були зміщені на похідний характер права власності громадян від суспільної соціалістичної власності, що потягло за собою зведення об'єктів права власності громадянина до речей суто споживчого, особистого призначення

Процеси роздержавлення та приватизації в Україні набули надзвичайно важливого значення на сучасному етапі розвитку продуктивних сил та виробничих відносин

Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Незважаючи на окремі недоліки системи охорони прав на інтелектуальну власність, що склалася в Україні, в цілому можна стверджувати, що зазначена система відповідає міжнародним стандартам і може забезпечити належну охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності. Але такої оцінки не можна дати системі захисту прав інтелектуальної власності

Виникнення, поняття і види прав на чужі речі. Емфітевзис і суперфіцій. Право Стародавнього Риму — яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва склалася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей, насамперед приватного (цивільного) права

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору. Види кордонів та їх встановлення

Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним

Правоохоронна функція української держави визначена конституційними принципами, викладеними в ст. 1 Основного Закону, де  Україна проголошується соціальною, правовою державою

Труднощі у визначенні на універсальному рівні поняття космічної діяльності пов'язані з особливостями поняття самого космічного простору як нової сфери діяльності людини

Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви і Польщі. І.Вишенський, П.Могила. Державно - правова концепція даосизму. Далекосхідна група правових систем — це сукупність правових систем, в основі формування яких лежать не норми права, а норми моралі, звичаї, традиції. Велике значення приділяється ритуалу

Функціонуання ринкових відносин, в основу яких покладено багатоукладну економіку, передбачає створення однакових можливостей для суб'єктів господарської діяльності

 Законодавство України  про  туризм  складається з Конституції України,  цього Закону,  інших  нормативно - правових актів, виданих відповідно до них. Майнові відносини в галузі туризму,  засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників,  регулюються Цивільним та Господарським кодексами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Правовий статус в Україні. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

Загальні засади кваліфікації посадових злочинів. Перевищення влади або посадових повноважень. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень

Поняття убивства та його види. Умисне вбивство. Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність

Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. Адвокатура, як соціально-правовий інститут, відіграє важливу роль в житті будь-якого  цивілізованого суспільства

Види пенсійних виплат. Страхування та виплати рент та пенсій. Страхування відноситься до особи як до об'єкту, який наражається на ризик, знаходиться у зв'язку з життям, рівнем фізичної працездатності, станом здоров'я чи пенсійним забезпеченням

Поняття інтелектуальної власності, її значення. Еволюція інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах

Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття та види представництва. Укладання мирової угоди при банкрутстві

Є особлива група особистих немайнових прав, які в переважній більшості виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припиненими на підставі угод або інших юридичних дій

Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов'язання. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення деяких видів договорів. Порядок зміни і розірвання господарських договорів

Поняття та значення договору доручення. Зміст договору доручення. Припинення договору доручення. Договір доручення є однією з підстав представництва, а на регульовані ним відносини поширюються загальні норми про представництво

Охарактеризуйте випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі. Визначте суть і значення стадії судового розгляду. Ситуативне завдання

Поняття принципу диспозитивності і його значення. Зв’язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об’єктивної істини і т.д.). Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства

Поняття і сторони колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору, угоди. Зміни до закону про колективні договори та угоди. Зміст колективного договору

Класифікація конституцій зарубіжних країн. Форма, структура та мова конституцій. Прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах: загальні риси та особливості

Функції адвокатури. Права та обов”язки адвоката. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Стаття 55 Конституції гарантує судовий захист прав і свобод людини і громадянина. Система судів загальної юрисдикції в Україні 

За своєю сутністю більшість немайнових благ є природною властивістю фізичної особи

Конституція України визначила організацію державної влади на засаді її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

Головною ознакою побудови парламентів значної кількості країн є двопалатність або бікамералізм. Порядок формування парламентів. Компетенція парламенту. Законодавчий процес

Особливість порядку внесення змін до конституції. Винятки із загального порядку внесення змін до Конституції України. Висновок Конституційного Суду України щодо можливості внесення змін до Конституції

Понятие хозяйственного договора. Общая характеристика финансовых правоотношений предприятия

Поняття і суть ідентифікації. Основні положення. Історія розвитку ідентифікації у ході розвитку криміналістики як науки. Основні ознаки, що використовуються в процесі ідентифікації, їх види, форма та класифікація. Формита сфера застосування ідентифікації в експертній слідчій діяльності

Загальна характеристика підстав припинення трудового договору як юридичних фактів. Припинення трудового договору за п.1 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.2 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.4 ст.36 КЗпП України

Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та об’єднань нотаріусів. Оподаткування адвокатської та нотаріальних діяльності за законодавством іноземних держав

Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного при визначенні і проведенні судової експертизи за КПК України. Судові фототехнічна та портретна експертизи

Загальні вимоги до огляду трупу на місці події. Функції учасників огляду місця події. Судово-медична експертиза вогнепальної травми. Судово-медична ідентифікація особи за черепом

Притримання  - вид забезпечення виконання зобов’язання. Підстави цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

Поняття та ознаки соціальних норм. Види соціальних норм та їх характеристика. Норми права як особливий різновид соціальних норм

Теоретичні засади безпеки особистого майна. Захищеність особистих речей на транспорті

Субьекты избирательного процесса. Организационная форма деятельности комитетов. Процедура слушания. Формирование местных бюджетов

Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті

Поняття та юридичне значення міжнародно-правового визнання. Правонаступництво у міжнародному праві. Поняття і джерела права міжнародних договорів

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Обставини, що виключають відповідальність держав. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації

Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань

Організація системи цивільної оборони в Україні. Планування заходів цивільної оборони. Розробка заходів цивільної оборони

Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків. Відшкодування моральної шкоди і компенсація моральної шкоди

Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави. У преамбулі схематично викладено історію Війська Запорозького - всього малоросійського народу. Тут Пилип Орлик витворив історико-політичний міф про те, що першим прийняв християнство каган «хозарів-козаків», а не князь Володимир Святославович

Теоретико-методологічні аспекти методології держави і права. Поняття методу і методології теорії держави і права. Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і права

Методи криміналістики. Об’єкти ідентифікації i встановлення групової належності. Механізм пострілу та утворення слідів на кулях i гільзах

Розвиток джерел римського права. Зобов`язальне право Риму в класичний період. Кримінальне право Римської Республіки

Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. Порядок передачі права користування. Право оренди

Джерела права, їх  загальна характеристика. Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право

Підприємства і його організаційно-правові форми. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу

Поняття та причини правопорушень. Види правопорушень

Стан сучасного водного законодавства України та його еколого-економічна роль. Відповідальність за порушення Водного законодавства України

Історія Конституції України 1996р. Структура и функції Конституції України 1996р

Створення підприємств. Установчі документи підприємства та їх державна реєстрація. Види цін та порядок їх встановлення. Поняття відповідальності в господарському праві

Згідно із законопроектами охоронна діяльність за своїм змістом є такою, що безпосередньо зачіпає особисті та майнові права громадян і юридичних осіб. Тому, що дії персоналу по охороні власності стосуються мільйонів громадян, а також багатьох юридичних осіб усіх форм власності

Поняття й ознаки співучасті. Форми співучасті

Об'єкти винаходів і їхні ознаки. Поняття винаходу. Патентування винаходів

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав Об’єкти промислової власності

Характеристика класифікації злочинів. Класифікація за характером і ступенем суспільної небезпечності діяння. Класифікація злочинів та її значення для кримінального права

Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики

Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України. Поняття і види процесуальних строків. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

Поняття та зміст угод про відчуження майна. Посвідчення угоди про відчуження майна

Почерк і стан людини. Індивідуальні риси почерку

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства

Поняття митної справи. Зміст митної справи. Принципи митного регулювання. Митна справа ― це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Сертифікат про походження товару це — документ, який підтверджує країну походження товару та надається з метою здійснення тарифного і нетарифного регулювання при ввезенні на митну територію України товарів.

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії. Охарактеризуйте Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"

Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій. Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення?

Порівняльна характеристика джерел формування права у різних народів світу. Норми-звичаї і норми права. Поняття релігійної моральності в історії права

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Митне законодавство України відображає традиційні для України та її населення зв'язки. Законодавство України про митну справу відносно молоде й розвивається з урахуванням національних традицій та правової системи і міжнародного законодавства в галузі митної справи

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного та дохідного підходів, їх сутність і методи. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення. Вартість цінних паперів формується під впливом найрізноманітніших факторів

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства. Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить сукупність повноважень по здійсненню правосуддя, тлумаченню норм права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціальних органів – судів

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства. При наявності багатьох спільних рис це продукти різних епох: Конституція 78 року визначає Україну як складову частитну Союзу РСР і у відповідності з цим уповноважує органи влади УРСР, а також вона спрямовує народ України на побудову “Світлого майбутнього”

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Характерно, що врегулювання митної справи стало одним із перших та пріоритетних завдань України на шляху до самостійності

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону України "Про Єдиний тариф України"

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії (франшизи). У чинному законодавстві України про інтелектуальну власність більш вдалою склалася система захисту авторських і суміжних прав. Щодо захисту прав промислової власності, то її не можна визнати задовільною

Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні.  Актуальні питання регламентації та проблеми становлення виборчого процесу органів місцевого самоврядування

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

Адміністративна відповідальність (зокрема мед. працівників), види стягнень. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників та їх виконання. Характеристика елементів системи права( галузі і інституцькі норми)

Правосуддя, порядок здійснення правосуддя. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції. Завдання органів суду. Взаємовплив вплив судової влади та органів виконавчої влади проявляється у тому, що суд може скасовувати суперечливі Конституції та законам України акти органів державного управління

Юридичні факти та їх класифікація. Об’єкти правовідносин: поняття і види. Поняття правовідносин та їх основні ознаки. Суб’єкти правовідносин. Зміст правовідносин

Юридичні факти. Об’єкти правовідносин. Суб’єкти права. Поняття, види та зміст правовідносин. Прикладом адміністративних правовідносин є відносини порядку сплати штрафу, що регулюються Кодексом про адміністративні правопорушення України

Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. Політичний і економічний аспекти здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму

Філософія права в Росії і Україні. Цінність права ототожнювалася з його величезним моральним значенням, що виявлялося в необхідності "гарних" законів, "справедливих" правителів, "правильних" форм правління

Зловживання монопольним становищем на ринку.Ефективність антимонопольного законодавства.Антиконкурентні узгоджені дії.Дискримінація підприємців

Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів.Актуальні проблеми і роль адвокатури в Україні.Цей проект не торкається усіх положень Закону. Значна кількість пропозицій стосується мовно-термінологічного редагування

Класифікація злочинів.Відмінність злочину від інших правопорушень.Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному

Обов’язки наймача, наймодавця.Підстави розірвання договору найму житла.Визначення договіру найму житла.Що таке піднайм житла.Строк дії договору

Вимоги до службового приміщення пункту прокату.Порядок надання предметів прокату.Особливості договору прокату.Патентування послуг прокату

Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки.Відповідальність за неналежне виконання договору поставки.Зміст і виконання договору поставки

Загальні питання, що стосуються ООН.Миротворчі функції ООН.Переоцінка ролі ООН.Розвиток МП після Другої світової війни. Створення ООН.Система Об`єднаних Націй

Класифікація і типологія злочинців. Економічна злочинність. Тіньова економіка. Основні напрямки вивчення особи злочинця. Основні риси особистості злочинця

Підстави виникнення права на полювання. Незаконне полювання. Терміни полювання. Відповідальність за незаконне полювання

Соціальні права. Економічні права. Культурні права. Конституційні гарантії прав громадян.Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття "недоторканість особи, яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість"

Поняття про джерела конституціного права.Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України.Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права.Інші різновиди джерел конституційного права

Спільним для всіх названих органів є те, що вони мають власні повноваження, обсяг і характер яких залежить від цілей та завдань кожного із них і визначаються відповідними законодавчими актами.Президента України, постанов і розпоряджень уряду України та здійснення інших повноважень

Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Х арактеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення

Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції.Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції.Права дільничних інспекторів міліції

Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридична особа є самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили

Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Визнанням цього постало прийняття ще 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини

Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного виробництва

Відносини по нагляду за охороною праці і дотриманням трудового законодавства.Участь у регулюванні суспільних відносин трудових колективів і профспілкових органів.Відносини по розгляду трудових суперечок

Правова регламентація організації та діяльності судових органів України.Оскарження судового рішення. Апеляційний суд.Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів

Гостро стояло питання щодо порядку утворення Конституційного Суду. Пригадасмо, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 3 червня 1992 р. судді мали обиратися Верховною Радою України з кандидатів, яких у рівній кількості подавали Голова Верховної Ради України та Президент України — за погодженням

За тими ж правилами призначається покарання, коли післявинесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен щеі в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання,відбуте повністю чи частково за першим вироком

Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання

Щодо статистичних даних відносно представницької діяльності ДТ на ринку приватизаційних паперів, то нині у зв'язку із закінченням сертифікатної приватизації свою діяльність на цьому ринку завершують 70 ДТ, функція яких полягає лише в тому, щоб якомога скоріше розрахуватися з довірителями, не ставлячи питання відносно подальшого управління їхнім майном

Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності. Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення. Право орендаря як речове господарське право

Правова наука вивчає також практику застосування аграрного законодавства органами державної влади й органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами й об'єднаннями, органами юстиції, судами і прокуратурами

Земельна реформа. Особливості земельних і сільськогосподарських відносин. Проте колективна форма господарства, яка багато в чому відповідає давнім традиціям громадського землекористування, ще далеко не вичерпала себе і поки що становить гідну конкуренцію приватним фермерським господарствам, які лише стають на ноги

Інформаційне чи комп‘ютерне забезпечення діяльності нотаріусів України може значно спростити виконання останніми своєї роботи та значно знизити вартість нотаріальних послуг для населення

Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Їй установлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов

Поняття умови дійсності угоди.Юридичне значення умов дійсності угоди.Характеристика умов дійсності

Аналіз правових положень КЗпП та інших законодавчих актів України дозволяє визначити такі принципи трудового права: принцип свободи праці, принцип рівноправності в галузі праці; принцип договірного характеру праці

На даний час, сертифікатна приватизація практично завершується. В процесі цієї приватизації викриті чисельні факти штучного заниження вартості майна підприємств, що приватизуються, участі в конкурсах і аукціонах через підставних осіб

Злочини, що скоюються в банківській сфері або з її використанням можна віднести до одних з найбільш небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативний вплив відображається не тільки на самому банку, але і на багатьох інших суб'єктах економічної діяльності і фінансовій системі держави в цілому

Поняття власності є економічною категорією поскільки воно характерізує відносини між людьми та їх колективами у процесі виробничої діяльності з приводу привласнення матеріальних благ, тобто власність – це суспільне відношення

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані)

Призначення покарання полягає в обранні щодо особи, визнаної винною у вчиненні злочину (злочинів), конкретної міри покарання. Це означає, що суд (суддя) повинен визначити і вказати у вироку додаткову інформацію

Кримінально-процесуальний закон встановлює чіткий порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і т. д. Кримінальна справа порушується у формі складання про це постанови чи ухвали, притягнення особи як обвинуваченого у формі винесення відповідної постанови і т.д

Причини становлення Магдебурзького права в Україні.Міста, які отримали магдебурзьке право. Їх внутрішні відносини.Становище війта, бурмістрів, лавників, радців

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

Удосконалення соціального життя викликає зміну якості регулювання, що відображається в удосконаленні державно-правових інститутів

Поняття правової держави.Ознаки правової держави.Основні напрями формування правової держави в Україні

Порівняльний аналіз вищих органів держави.Розподіл влад - розподіл функцій.Особливості конституційного статусу глав держав.Комісії (комітети) як елемент структури парламентів

Теорія правової держави у марксистській літературі.Громадянин правової держави.Розвиток політичної демократії.Принципи правової держави

Свідоцтвом прагнення до формування правової держави, утвердження демократичних принципів в житті суспільства є проголошення Конституцією України (ст.3) відповідно до Декларації прав і свобод людини, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

Склад екологічного правопорушення.Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності.Види екологічного правопорушення.Дисциплінарна відповідальность

Федералізм і сувернітет. Конституція і її забезпечення. Принцип поділу влади

В останні роки виділяють два поняття “система права” і “правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Система права входить в правову систему

Право суб'эктів в економічній діяльності по запиту до арбітражного суду. Юридична служба мінестерства

Ідеальна правова державата її протилежність.Соціально-змістовні ознакиправової держави.Підходи до створенняправової держави в Україні.Поняття концепції правовоїдержави і її застосування

Різноманітність суспільних відносин визначає різноманітність соціальних норм, які можуть бути класифіковані за різноманітними критеріями

Існують внутрішні та зовнішні форми права. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об’єднуються в інститути, підгалузі і галузі права

Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка, її значення і види.Права і обов’язки заставодавця і заставодержателя.Порука. Гарантія

Правові закони – це демократичні закони, в яких виражається потреба і інтереси всіх суб’єктів суспільних відносин. В таких законах повинні бути оптимально збалансовані права і законні інтереси як громадянина, так і держави

Професійна культура. Політична культура юриста.Правова культура юриста.Етична і естетична культури

Поняття людини та походження прав людини. Громадянське суспільство і права людини. Конституція України і права людини. Громадянські і політичні права і свободи

Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.Право на знаки для товарів і послуг.Право на раціоналізаторську пропозицію.Право на науково-технічну інформацію

Права людини в Конституції України.Обов’язки громадянина України

Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог.Класифікація актів державного управління

Утворення волосних управлінь було завершено одночасно із сільськими до грудня 1861 року.Волосний старшина виконував також і адміністративні функції

Кримінальне право. Види покарань. Судовий процес. Право власності

Зобов'язальне право. Купівля - продаж і обмін. Наймання людей на працю. Шлюб і сім'я, спадкове право. Кримінальне право. Злочини

Виконання рішень у немайнових спорах. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи. Звернення стягнення на майно боржника

Іпотека: правові проблеми. Розглянути конкретні види зобов’язань, зокрема Комісія, Рента, Поставка, Дарування та визначити в них особливості застосування строків позовної давності

Кримінальне право.Цивільне право.Джерела та загальна характеристика “Соборного Уложення”.У Соборному Уложенні лише намічається поділ норм по галузях права

Поняття банкрутства та його суб'єкти.Підстави для застосування банкрутства.Провадження у справах про банкрутство.Наслідки визнання боржника банкрутом

Класифікація основних принципів кримінального процесу. Сутність та значення принципів кримінального процесу

Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання

Особливості прав національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти. Права національних меншин у законодавстві та міжнародних зобов'язаннях України. Правовий статус національних меншин в Україні

Підстави для визначення шлюбу недійсним. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру

Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. Проблеми термінології цивільного права в сучасній українській мові. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає

Кодифікація інституту територіального моря на Женевських конвенціях з морського права. Міжнародно-правові доктрини та конференції з міжнародного морського права стосовно статусу територіального моря. Виникнення інституту територіального моря в міжнародному праві

Проблема розмежування та встановлення меж територіального моря. Поняття територіальне море за Конвенцією ООН з морського права 1982р. Конференція, таким чином, зробила вирішальний крок до конвенційного затвердження міжнародним співтовариством 12-мильної межі ширини територіального моря

Питання юрисдикції держави в її територіальних водах. Міжнародно-правова відповідальність за правопорушення вчинені в територіальних водах ( цивільна та кримінальна)

Помилки спостереження і види контролю даних. Об'єкти правової статистики. Особливості відображення об'єктів у правовій статистиці. Види статистичного спостереження

Оформити процесуальний документ щодо непідвідомчості спору господарському суду (з різних підстав). Класифікація доказів за господарсько-процесуальним законодавством

Проблема непрямого умислу у злочинах з формальним складом. Різниця між непрямим умислом та прямим, а також злочинної самовпевненості. Х арактеристика інтелектуального моменту непрямого умислу

Припинення договору застави. Поняття застави. Для професійного та досконалого здійснення наглядової функції працівники прокуратури повинні досконало володіти питаннями заставного права, зокрема іпотеки

Роль Концепції адміністративної реформи в реформуванні адміністративного права України.Основні напрями та положення Концепції адміністративної реформи

Правові аспекти клонування людини.Біоетичні аспекти клонування людини

Проблема непрямого умислу у класифікації злочинів.Поняття невизначеного умислу.При невизначеному умислі злочинні наслідки хоч і передбачаються винним, але не є конкретизованими

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.Державні нормативні акти з охорони праці. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві

Правове становище людини та громадянина.Поняття правового статусу людини

Методичні підходи та методи оцінки нематеріальних активів.Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її порядок, цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної грошової оцінки

Юридичні гарантії законності.Основні правові засади законності та правопорядку. Сутність правопорядку та законності

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій.Обмін частини жилого приміщення.Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї

Припинення позикового зобов’язання.Відповідальність за договором позики.Форма договору позики.Суб’єкти договору позики

Роль норм права в суспільному житті. Основні види норм права. Поняття та ознаки норм права

Поняття і основні ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин

Зміни в трактування змісту шлюбного договору. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору

Компетенція місцевих державних адміністрацій.Порядок формування і структура органів виконавчої влади України.Сутність, особливості і суб'єкти виконавчої влади

Загальний хід розгляду справи. Головні форми легісакційного процесу в Римі. Формулярний процес

Теоретичні погляди Цицерона на державу. Особливості вчення Цицерона про державу і право

Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, Пліній Старший та ін.).Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право.Закони Солона

Станово-кастові групи стародавнього Єгипту. Устрій і господарство Стародавнього Єгипту

Внутрішня будова правових норм.Особливості структури норм права.Норми права - поняття й структура

Громадяни як суб'єкти трудового права України. Фактична здатність виконувати певну роботу або займатись певною трудовою діяльністю може обмежуватися судом

Правові засади діяльності філій Національного банку України.Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України

Відмова від спадщини.Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи.Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

Правовий досвід європейських країн бере до уваги особливості процедури вирішення трудових розбіжностей за різних моделей економіки, що дозволяє шляхом наукового дослідження й творчої переробки цього досвіду уникнути безлічі помилок при створенні якісно нового національного механізму правового регулювання трудових спорів і конфліктів

Форми господарського права.Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права

Міжнародні торгівельні договори. Принципи міжнародної торгівлі. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих

Види юридичної діяльності. Зміст юридичної діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Сучасний стан та перспективи співробітництва України з міжнародними організаціями. Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

Форми звернення до Конституційного суду України. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі

Форма і структура конституцій зарубіжних країн. Особливості змісту конституцій. Поняття конституції в зарубіжних країнах.

Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України.Правові засади діяльності філій Національного банку України

Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

Проблемы и перспективы реформирования в органах прокуратуры.Принципы организации и деятельности прокуратуры.Правовые основы деятельности прокуратуры

Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.Розвиток конкурентного законодавства і права, який відбувається в Україні, є ознакою якісних змін у суспільній свідомості

Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії.В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, так як командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи

Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права.Форми господарського права

Міжнародні торгівельні договори.Принципи міжнародної торгівлі.Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями.Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

Форми звернення до Конституційного суду України.Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування