Реферати » Податки, податкова система

Важливою ознакою податкового органу є його представницький характер, У податкових правовідносинах держава виступає в особі уповноважених податкових органів, котрі мають дві ознаки: діють від імені держави та є носіями відповідних повноважень державно-владного характеру, тобто в широкому розумінні є органом державного управління

Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати їх у встановленому законом порядку

Податок — універсальна вихідна категорія, яка виражає основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій економічній системі ринкового типу

Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари, які включаються до ціни товару й оплачуються покупцями. Ці податки встановлюються, як правило, на дефіцитну та високорентабельну продукцію і товари, що є монополією держави. Особливістю акцизного збору треба визнати, насамперед, більш яскраво виділену, порівняно з іншими, регулюючу функцію податків

Податковий аудит у системі державного податкового контролю. Податковий аудит  - це процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання законності операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням розрахунків

Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань. Перевірка правильності визначення валового доходу. Попередня перевірка податкової звітності. Залежно від того, до якої категорії платників податку відноситься об”єкт аудиту, склад податкових декларацій і розрахунків з податку на прибуток може бути різним

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Рентні платежі. Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) е юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори

Прямі податки і їх роль у системі фінансового регулювання. Що характеризує крива Лаффера? Які існують пільги при сплаті податку на додану вартість? Пояснити зміст терміна "податкове право"

Поняття та головні ознаки податку. Співвідношення податку, збору й мита. Правовий механізм податку та його елементи

Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А.Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні. Земельне та майнове оподаткування: загальна характеристика та елементи податків

Поняття юридичної особи та організаційно-правові форми юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи – платники податку з особливою правосуб’єктністю

Розвиток оподаткування доходів з громадян України. Діючий порядок стягнення податку з доходів громадян. Шляхи вдосконалення податку з доходів громадян

Історичний аспект розвитку податкової політики держави. Досвід ведення державного господарства. Теорія податків та її історичний розвиток

Етапи розвитку системи державної податкової служби України. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Місце податку з доходів фізичних осіб в системі оподаткування в Україні

Узаконені способи зменшення сум податкових платежів. Основні причини ухилення від сплати податків

Право на проведення позапланової податкової перевірки та її особливості. Підстави позапланових податкових перевірок

Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності. Обов'язки платників податку

Організація міжбанківських платежів в Україні. Зовнішні інформаційні зв’язки автоматизованої інформаційної системи страхової компанії з іншими інформаційними системами. Характеристика комплексу задач контролю звітності та повноти сплати податкових платежів в автоматизованій інформаційній системі “Податки”

Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки. Податковий метод регулювання інвестиційної діяльності, його особливості. Податкове стимулювання інвестицій

Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України. Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації

Проблеми формування доходів бюджету. Форми і види державного кредиту. Суть податкового реформування в Україні: основні напрями і механізми реалізації

Податкова система України: принципи її побудови та функціонування. Податки в системі доходів держави.Становлення податкової системи Українита перспективи розвитку

Джерела інформації для аналізу податкових платежів підприємства.Особливості податкового планування на мікрорівні.Сутність та принципи податкового планування та його місце в системі загальної фінансової стратегії підприємства

Роль мінімальної митної вартості при укладенні контрактів ЗЕД.Мінімальна митна вартість для оподаткування імпортних операцій

Комунальний податок, порядок визначення середньоспискової чисельності працівників. Сутність та призначення муніципального оподаткування, його властивості

Роль правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю у цій сфері. Види податків, їх характеристика відповідно до чинного законодавства України

Податкові реформи у країнах Південної Америки. Грошово-кредитна та податкова системи країн Південної Америки

Реінвестиція дивідендів нерезидента (виплата дивідендів частками).Дивіденди і податок з доходів нерезидента.Дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток

Управління процесом оподаткування операційним процесом. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації

Частка прямих податків у структурі ВВП не справляє істотного впливу на перерозподіл доходів. Більш істотним чинником є структура податкової системи, а саме: співвідношення прямих і непрямих податків

Порядок нарахування податків власникам транспортних засобів.Відповідальність платників податків за порушення законодавства про оподаткування.Системи оподаткування в Україні

Поняття та види відповідальності за порушення митних правил. Види адміністративних порушень митного законодавства. Поняття та види порушення митних правил

Поняття та сутність митних зборів. Порядок справляння мита, митних зборів, податку на додану вартість та акцизного збору. Особливості сплати митних зборів та податків

Започаткування та становлення митної справи. Структура митної справи. Спрямованість та зміст митної справи. Зміст митної справи. Розвиток митної справи на Україні

Механізм справляння податку на додану вартість, як згадувалося, влаштований таким чином, що при багаторазовому оподаткуванні на кожному етапі обігу товару фактично оподатковується тільки додана вартість

Структура та організація діяльності митних органів України.Формування вітчизняної митної системи

В нормальних умовах рівень податків визначає рівень соціальності держави, тобто те, наскільки держава бере на себе фінансування програм освіти, медицини, захист малозабезпечених, безробітних, інвалідів тощо

Очевидно, якщо в Конституції України записане право на безоплатну освіту і медицину, то щоб ці права могли стати реальністю, податки повинні бути високими