Реферати » Педагогіка

Типологія освітніх технологій. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі. Практичні аспекти конкретних інноваційних педагогічних технологій

Методи навчання географії. Поняття про методи навчання як дидактичну категорію та їх класифікація. Характеристика методів навчання. Група словесних методів. Група наочних методів навчання. Група практичних методів навчання. Активні форми й методи навчання на уроках географії. Урок-конференція в курсі „Економічної і соціальної географії світу” в 10 класі

Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української етнопедагогіки

Визначаються основні тенденції розвитку позашкільного виховання, а саме: спостерігається зниження проценту залучення школярів до гуртків, позашкільних закладів у порівнянні з підвищенням кількості населення у великих містах, кількість позашкільних закладів не залежить від чисельності населення міста, робота позашкільних закладів частіше за все проводиться у пристосованих приміщеннях, відсутні педагогічні та архітектурні вимоги до споруд учбово-виховного типу. Визначається тенденція зниження вікового контингенту дітей, які займаються у гуртках для старшокласників

Реформування системи освіти. Система безперервної освіти. Посадова інструкція. З точки зору індивіда та професійної організації мислення та діяльності, безперервність межує з підготовкою, що координується, замкненістью її на формування цілісного типу мислення та діяльності

Адаптація тексту для читацького сприйняття, точна передача авторського задуму є настільки вирішальними для забезпечення ефективного спілкування з читачем, що потребують постійної і посиленої уваги всього редакційного колективу

Одним із стратегічних напрямів процесу державотворення в Україні на сучасному етапі єpeфopмyвaння системи вищої освіти

Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під керівництвом учителя на уроці та самостійно вдома, забезпечення навчального процесу наочністю й технічними засобами. Під поняттям «процес навчання» розуміють взаємодію учителя й учня

Сучасна освітня система Франції. Вищі школи Франції. Освіта належить до тих сфер життя суспільства, які зачіпають інтереси всіх людей. Історичний досвід найбільш розвинутих країн переконливо доводить пряму залежність ефективності функціонування всіх сфер життя суспільства, насамперед економіки, від матеріального та духовного внеску в освіту, науку, підготовку кадрів

Найбільш ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати учнів у активне, спільне і засноване на критичному аналізі навчання. Педагогічні форми і методи включають у себе спільну групову роботу, дебати, моделювання, рольові ігри, дискусії, індивідуальні й групові творчі роботи

У цьому уроці ви ознайомитеся з деякими постулатами філософії природного права і теоріями правління, які мали величезне значення для розвитку нашої системи правління

Особливості лекційного заняття як форми організації навчальних занять з правознавства. Особливості семінарського (практичного) заняття як форми організації навчальних занять з правознавства

Традиційні методи навчання у процесі вивчення правознавства. Нетрадиційні методи  ”активного навчання”. Використання ігор на уроках правознавства

Неуспішність як дидактичне поняття. Причини неуспішності. Класифікація причин. Шляхи подолання неуспішності та її профілактика

Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Навчальна дискусія, як один із способів розвитку вимовних навичок. Суть і характеристика мовлення

Учням подобаються ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість проявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчості

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян

Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Навчально-педагогічна діяльність викладача. Психологічна структура діяльності педагога. Діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства

Етапи розвитку сучасної логіки. Структура сучасної логіки. З курсу філософії та психології відомо, що мислення є видом пізнання – процесу або діяльності, спрямованої на отримання, збереження і переробку інформації (знань)

Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра

Психологічно – мотиваційна готовність дитини до школи.  Емоційно-вольова готовність до школи. Визначення психологічного розвитку дитини

Закономірності процесу виховання. Основні принципи виховання. Гармонічне виховання особистості можливо тільки при тій умові, коли до потреб - першому, елементарному і навіть у якійсь мері примітивному побуднику людських учинків, людського поводження - приєднується більш сильний, більш тонкий, більш мудрий побудник - борг

Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Типи вищих навчальних закладів. Навчання, підвищення кваліфікації. Якість вищої освіти як фактор конкурентоспроможності у глобалізованому світі

Розвиток творчої активності учнів. Особливості розвитку творчих здібностей у процесі виховання

 "Риторика" певною мірою стоїть особняком як серед творів самого Аристотеля, так і серед інших античних творів по риториці

Профілактика у підлітків наркоманії засобами фізичної культури. Проблема наркоманії у підлітковому віці. Профілактичні заходи. Практичні рекомендації

Теоретический анализ проблемы профессионального педагогического мышления. Творческое педагогическое мышление как объект изучения педагогической психологии. Исследование творческих особенностей педагогического мышления. Профессиональное оперативное мышление будущего учителя и пути его развития

Основні закономірності процесу виховання. Головні принципи гуманістичного виховання

Формування європейської вищої освіти. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн. Вища освіта Великобританії

Зародження освіти й виховання в первісному суспільстві. Школа й виховання в епоху Середньовіччя. Проблеми західної школи й педагогіки в Новий час

Формування європейської вищої освіти. Учасники Болонського процесу. Система вищої освіти України. Особливості Болонського процесу в Україні

Зміст і головні складові Болонського процесу. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес

Сутність двоступеневої освіти. Тривалість навчання на кожному циклі. Мета запровадження дистанційної освіти у ВНЗ України

Процес навчання в чеських вузах. Система вступу в чеські вузи. Перспективи випускників чеських вузів

Приватний сектор вищої освіти в Україні: стан і перспективи. Державне регулювання розвитку приватного сектора системи освіти України: сучасний стан дослідження проблеми

Зміст і головні складові Болонського процесу. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес

Передумови формування риторики у Греції. Роль Афін як колиски грецького риторичного мистецтва

Структура Національної Академії наук та її загальні положення. Науково-методологічне значення НАН України

Постать Я.Коменького та значення його методик в педагогіці. А. Коменський про моральне виховання

Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної. Методика рейтингового оцінювання

Види та структура понять. Сутність та види понять. Поняття — форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних та істотних ознаках

Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду. Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення

Класифікація літературних екскурсій. Методика проведення екскурсії. Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Методичні прийоми показу

Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи

Основні джерела сленгу. Характеристика спілкування між учнями. Спілкування вчителя з учнями. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання

Методика рейтингового оцінювання. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання

Відносини між студентами та викладачами. Організаційна структура університетів. Перші університети Середньовіччя. Особи, які не залишали навчання після отримання ступеня бакалавра, могли спробувати здобути магістерський ступінь, що надавав їм право на читання ординарних лекцій, тобто текстів вищого порядку, які вивчались більш глибоко

Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи

Основні джерела сленгу. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання. Спілкування вчителя з учнями.  Характеристика спілкування між учнями

Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. Методика рейтингового оцінювання

ППФП для студентів факультетів економіки та бізнесу. Вимоги до фахівців агропромислового комплексу. Професійно - прикладна фізична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів

Виховна система в США. Виховна система у Німеччині. Структура зарубіжної системи виховання у Великобританії. Структура зарубіжної системи виховання. Виховна система у вітчизняній педагогіці

Різновидність методів навчально-виховного процесу.Педагогічні вимоги до використання методу переконання.Особистий приклад педагога

Проблеми виходу із ситуації утрудненого спілкування та корекція спілкування.Утруднення спілкування у сфері міжособистої взаємодії.Труднощі, бар’єри та деформації у спілкуванні

Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского комитета. В свою очередь председатели родительских комитетов классов информируют родителей о вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы

Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю.Види навчальної роботи та контрольні заходи.Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи

Особливості наукового пізнання.Функції наукового пізнання.Методи наукового дослідження.Наукова раціональність в умовах інформаційного суспільства

Проблеми та перспективи НАУ.Історія розвитку Національного авіаційного університету.Науковці університету також проводять фундаментальні дослідження за такими напрямами, як експлуатація та аеронавігаційне забезпечення в авіації, керування повітряного руху

Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності.Індивідуальний підхід – умова оптимізації процесу навчання.Профільна диференціація припускає навчання різних груп школярів за програмами, котрі відрізняються глибиною викладання матеріалу, обсягом відомостей і навіть номенклатурою питань, що вивчаються

Харківський Національний Університет ім. В.Н. Каразіна: пріоритетні напрямки розвитку. Вікові традиції та сучасні інформаційні технології. Музей історії Харківського університету.Випускники Харківського університету

Середньовічні університети.Система освіти зарубіжної культури. Система освіти козацької держави

Сучасний стан розвитку ступеневої освіти в Україні. Розвиток ступеневої освіти в ХІХ- перш. пол. ХХ ст. Історичні традиції ступеневої освіти

Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Застосування вчителем ефективних прийомів спілкування. Роль навчального співробітництва у навчанні

Наука Німеччини. Мовні школи Німеччини. Університети Німеччини. Коледжі Німеччини. Школи Німеччини

Екологічна освіта: формування екологічної культури особистості. Сутність екологічної освіти. Формування екологічної культури в дошкільному віці. Форми роботи з батьками по екологічному вихованню дошкільнят. Педагогічний практикум для батьків. Екологічна консультація для батьків. Рекомендації для батьків дошкільнят.

Основні тенденції монетарної політики в Україні.Стратегія сучасної монетарної політики України

Відкриття університетів в Харкові, Києві, Одесі.Освіта та наука в Україні в 19 сторіччі.Першим ректором Київського університету став професор М.О.Максимович - вчений-енциклопедист

Організація та методика проведення харчування дітей.Організація і методика проведення ранкового прийому в дошкільній групі.Значення освітньо-виховної роботи в дитячому навчальному закладі

Модернізація форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи.Поняття та сутність кредитно-модульної системи навчання

Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю. Види навчальної роботи та контрольні заходи. Розвиток методики навчання на сучасному етапі

Вікові й індивідуальні особливості дитини. Характеристики правових основ сімейного виховання. Зміни в правовій базі сімейного виховання. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми

Особливості організації колективної роботи дітей. Теоретичні засади організації творчої колективної роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Педагогічна технологія організації колективної життєдіяльності дітей

Вікова періодизація постембріонального онтогенезу і процеси росту у людини. Взаємодія неалельних генів: епістаз, компліментарність, полімерія. Видоутворення, критерії виду

Основи психолого-педагогічної майстерності викладача. Психолого-педагогічний аналіз професійної діяльності викладача вищих навчальних закладів. Специфіка педагогічної діяльності

Забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Забезпечення відповідності мережі вищих навчальних закладів потребам економіки і суспільства. Сучасний стан та проблеми вищої освіти в Україні

Перспективи вищої освіти та Болонського процесу в Україні. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес. Реалізація положень Болонського процесу як фактор забезпечення якості вищої освіти європейського рівня

Основні проблеми впровадження кредитно-модульної системи. Структура освіти України на даний період

Освітні послуги МАУП: висновки експертів. Інститут міжнародної економіки та фінансів (ІМЕФ). Міжрегіональна Академія управління персоналом - найбільший недержавний ВНЗ України

Підготовка спортсмена до змагань.Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера.Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов'язки

Небувале піднесення термінографічної праці спостерігаємо з початку 90-х років, що викликано впровадженням Закону “Про мови в Україні”, діяльністю Товариства української мови “Просвіта”, проголошенням незалежності України

Значение проектов. Модели педагогического проектирования.Категории «технология», «педагогическая технология», «технология обучения».Технология проектирования педагогического процесса

Мета та завдання, основні складові виховання. Основні галузі психології. Структура загальної психології

Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності

Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою. Сутність процесу навчання, функції та типи навчання. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки

Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на території України та її подальший розвиток в часи Київської Русі. Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI — на початку XX ст

Мета та завдання, основні складові виховання.Основні галузі психології. Структура загальної психології

Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності.Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів

Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою.Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки.Сутність процесу навчання, функції та типи навчання

Видатні українські педагоги XIX — початку XX ст.Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI — на початку XX ст.Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на території України та її подальший розвиток в часи Київської Русі

Особливі вимоги до педагогічної професійної культури та моральні якості викладача.Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ