Реферати » Інше

Особливості надання страхових послуг у мережі Інтернет.Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет. Для забезпечення розвитку інтернет-систем фінансового обслуговування юридичних і приватних осіб потрібно вирішити цілу низку різноманітних теоретичних та прикладних проблем, дійти до згоди в багатьох питаннях організації та ведення бізнесу

Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкретних умовах ці стадії та етапи можуть поєднуватись один з одним або не виконуватись

Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі

Переваги та недоліки конверторного способу. Перевагами використання цього методу є відсутність використання природного газу й гарна керованість технологічним процесом. Сьогодні киснево-конверторним способом виробляється близько 47% вітчизняної сталі

Сутність державного регулювання інноваційних процесів. Державне регулювання інноваційних процесів у різних країнах. У світовій практиці на сьогодні сформувалися три головні типи моделей науково-інноваційного розвитку промислово розвинутих країн

Державна інноваційна інвестиційна політика в України. Формування науково-технічної політики на підприємстві. Напрями вибору інноваційної політики підприємства

Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. Структура інноваційного процесу та класифікація інновацій

Для формування високого рівня процедурної складової інноваційного потенціалу перш за все необхідно створити систему управління, за якої творчий процес в організації був би безперервним та стосувався всієї вертикалі управління. Досягти цієї мети можливо лише шляхом перегляду системи мотивації та стимулювання персоналу

Організація захисту магістерської дисертації. Основні вимоги до дисертації на здобуття кваліфікації магістра. Документальне оформлення навчання на магістерському рівні

Основні положення і поняття з технології  будівельного виробництва. Загальні положення одного з видів технологічного процесу при будівництві автомобільних доріг та аеродромів   охорона навколишнього середовища при будівництві земляного полотна

Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. Наукові засади опрацювання доповідей і виступів

Инновационный проект: понятия, основные этапы создания. Оформление инновационных проектов. Управление инновационным проектом

Поняття та зміст новаційних процесів. Особливості новацій на підприємстві та їх місце у інноваційному менеджменті. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності

Розвиток поділу праці між країнами, ефективніший розподіл ресурсів і більш ефективне виробництво досягаються за рахунок єдиних правил і норм взаємовідносин, заснованих на таких принципах, як недискримінація, прозорість, забезпечення стабільності умов торгівлі, спрощення і стандартизація митних процедур, скорочення бюрократизму, створення централізованої бази даних тощо

Організаційна структура робіт з стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. Порядок розроблення і затвердження стандартів

Дати загальну характеристику роботи будівельної організації по місцю роботи або проживання студента. Викласти основні положення і поняття з технології будівельного  виробництва - тарифна ставка. Викласти загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва - монтажні

Дати загальну характеристику роботи будівельної організації. Викласти основні положення і поняття з технології будівельного  виробництва - продуктивність праці. Викласти загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва  - кам’яні

Наукові розробки та їх характеристика. Система підготовки наукових кадрів

Характеристики інноваційного процесу. Сутність та мета інноваційного процесу. Фазова схема інноваційного процесу. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності

Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією

Оцінка житлових будинків. Порядок використання об’єктів-аналогів

Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення і розвитку теоретичних знань

Поняття та зміст інновацій та інноваційних процесів. Особливості інновацій на підприємстві та їх місце у інноваційному менеджменті. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності

Міжнародні метрологічні організації. Системи управління якістю продукції

Ознаки науково–технічної революції. Загальний евристичний алгоритм

Особливості методики раннього розвитку за Нікітіними

Мета та вибір теми досліджень, обґрунтування (тобто як робиться обґрунтування). Методи досліджень, визначення (що вони собою уявляють)

Потреби преси щодо урядової інформації: конфлікт інтересів уряду і мас – медіа. Методи посилення повідомлення

Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. Сутність та особливості продуктивних сил

Що таке єдина система технологічної документації, яке її призначення. Які принципи використовують сучасні технології

Шляхи вирішення головних проблем ЖКГ. Основні проблеми житлово-комунального комплексу

Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки. Статистичні таблиці, види, принципи побудови

Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як творчість; проблема їх синтезу. Структуралізм як методологічне доктрина, її можливості та межі. Позитивізм ХІХ ст. Вчення про науку у філософії О.Конта

Сутність професійного спорту, його роль, форми та умови функціонування в суспільстві. Принципи олімпійського спорту. Професійний спорт взагалі, – це вища ланка до якої прагне кожен аматор в своєму виді спорту, а необхідність дослідити взаємозв’язок та різницю між цими ланками є досить важливою та необхідною.

Організація та формування цивільної оборони на об’єктах господарювання. Організаційна будова і порядок функціонування цивільної оборони. Завдання цивільної оборони

Если в Киеве и других городах Западной Украины люди готовы носить одежду отечественных дизайнеров, то в Одессе, Харькове и Донецке покупатели предпочитают импортную продукцию, для них важнее лейб и фирма

Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання.Нормативні визначення та класифікації повітряних суден.Періоди розвитку цивільної авіації в залежності від розвитку науково – технічного прогресу

Періоди розвитку цивільної авіації в залежності від розвитку НТП.Класифікація повітряних суден за призначенням.Нормативні визначення та класифікації повітряних суден.Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання

Предмет науки криміналістики.Поняття і види криміналістичної ідентифікації.Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведення слідчих дій

Повнолітні особи, засудженні до позбавлення волі, відбувають покарання в виправно-трудовій колонії або у тюрмі, а неповнолітні у віці до 18 років – у виховно-трудових колоніях

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК

Сутність і значення процесів профілактики та запобігання виникненню конфліктів. Типові причини виникнення конфліктів в організації. Види та типи конфліктів. Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву

Оцінювання вартості будівель та споруд. Оцінка земельної ділянки, її головні методи

Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки.Сучасний етап розвитку логістики

Загальна класифікація видів перевезення на автотранспорті.Міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.Перевезення пасажирів і багажу

Впровадження логістичних підходів у керуванні рухом товарів придбало більшу актуальність на сучасному етапі розвитку російської економіки. Це пов'язане з інтенсифікацією й розширенням товарно-грошових відносин, з динамічним збільшенням горизонтальних господарських зв'язків між підприємствами й організаціями сполучених галузей

Залучення українських миротворців до міжнародних операцій Альянсу. Програми забезпечення перекваліфікації військовослужбовців, що проводяться за сприяння НАТО. Зміни в сфері військової освіти, як результат співпраці з Альянсом

Методологія та організація комп’ютерного аудиту.Сутність та роль комп’ютерного аудиту.Питання зміни методології аудиту при застосуванні комп'ютерної техніки досліджувалося багатьма авторами

Поняття як форма мислення. Типи відношень між поняттями. Структура поняття. Поділ понять

Способи утворення термінів для понять. Загальномовні семантичні процеси в термінології. Полісемія (багатозначність) терміна. Синонімія. Дублетність

Метрологічне забезпечення підготовки виробництва. Сертифікація як ефективний механізм якістю продукції

Основні напрями розвитку іпотечного ринку житла в Україні в контексті зарубіжного досвіду.Становлення іпотечного ринку житла в Україні.Теоретичні основи іпотечного ринку житла в Україні

У процесі виконання роботи самостійно обирається конкретний товар чи послуга, що пропонується для реалізації споживачам.Товарна реклама формує й стимулює попит на конкретний товар, інформує споживача про властивості й достоїнства товару, будить інтерес до нього, сприяє його продажу

У процесі виконання роботи обирається конкретний товар чи послуга, що пропонується для реалізації споживачам. Класифікувати його по основних видах призначення

Чаші всього тонуть гарні плавці.Спорт стає засобом виховання тоді, коли він улюблене заняття кожного

Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. Логіка Середньовіччя (схоластична логіка). Розвиток логіки в Стародавньому світі

Редуктивні міркування. Гіпотеза. Види гіпотез. Види аргументації

Структура наукознавства. Поняття, зміст і значення науки

Основні тенденції реформування залізничного транспорту.Розміщення залізничного транспорту в Україні.Залізничний транспорт України, його стан та проблеми

Інструменти електронної комерції. Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток. Поняття та сутність електронної комерції

Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем. Вчені звання і наукові ступені. Класифікація науково - дослідних робіт

Сутність та взаємозв’язок понять "інновація", "інноваційний процес","інноваційна діяльність", "інноваційний менеджмент". Основні різновиди інноваційного процесу та інновацій

Мережа архівних установ України.Система архівних установ та її структура

Основні методи архівного описування. Поняття, види і принципи архівного описування

Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем.Вчені звання і наукові ступенї.Класифікація науково - дослідних робіт

Стратегія розвитку атомної енергетики в Україні.Сучасний стан та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні

Результати проведення принципових переговорів.Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень.Планування та проведення переговорів

Структура та організація діяльності митних органів України.Формування вітчизняної митної системи

Характеристика типів номерів та основні вимоги до організації номерного фонду.Призначення житлової зони - забезпечення умов для помешкання

Стратегія та тактика побудови іміджу організації.Особливості формування іміджу організації та його елементи.Методи формування іміджу в паблік рилейшнз

Правове регулювання створення акціонерного товариства за чинним законодавством.Особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу, виділу та перетворення (в результаті реорганізації)

Правовий досвід європейських країн бере до уваги особливості процедури вирішення трудових розбіжностей за різних моделей економіки, що дозволяє шляхом наукового дослідження й творчої переробки цього досвіду уникнути безлічі помилок при створенні якісно нового національного механізму правового регулювання трудових спорів і конфліктів

Мережа архівних установ України.Система архівних установ та її структура.Осмислення суті архівної системи дає можливість засвоїти її особливості, співставити сильні й слабкі сторони

Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих

Основні риси, що характеризують юридичну діяльність.Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Зміст юридичної діяльності

Поняття конституції в зарубіжних країнах.Особливості змісту конституцій.Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції.Форма і структура конституцій зарубіжних країн

Основні методи архівного описування.Поняття, види і принципи архівного описування

Шляхи підвищення ресурсного забезпечення розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання.Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки