Реферати » Менеджмент організації

Культура обслуговування персоналу. Етичні норми поведінки. Якість послуги як об'єкт керування.

Понятие, определение и структура заработной платы. Система организации и учета оплаты труда. Совместительство и оплата труда.

Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організаціїі керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хотять рухатися

Особливістю сучасного етапу розвитку інноваційної діяльності є утворення в найбільших фірмах єдиних науково-технічний комплексів, що об'єднують у єдиний процес дослідження і виробництво. Це припускає наявність тісного зв'язку всіх етапів циклу «наука -виробництво"

У процесі розвитку підприємство рано чи пізно зштовхнеться з проблемою зниження контролю за тою чи іншою ділянкою роботи, зниженням активності працівників

Новое знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его важнейшее предназначение. Но наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворения реальных практических потребностей общества

В настоящее время отсутствует общепринятая терминология в области инновационной деятельности. Ключевыми понятиями являются НТП, новшество, нововведение, инновация.

Правовое обеспечение системы менеджмента основано на законодательных и нормативных актах по различным вопросам разработки, функционирования и развития системы, принятых на федеральном (государственном) и региональном уровне

З усіх сфер діяльності організації (правової, економічної, соціальної, політичної, гуманітарної та ін.) інформаційно-комунікаційна сфера розвивається найдинамічніше

У сучасний період трансформації суспільства досить важким і ризикованим завданням є написання монографії з проблем, які ще не усвідомлені більшістю науковців до кінця, через недостатність публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів. Зокрема, це стосується такого найновішого напряму в розвитку економічних досліджень як контролінг

Беручи до уваги обставини, які сприяли виникненню стратегічного менеджменту, його трактують як діяльність, що полягає у виборі напряму дій для досягнення цілей організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища

Соціально–економічна і політична трансформація світу, а разом з ним і України, встановила більш жорсткі вимоги до роботи вищих керівних кадрів

Під системою оплати праці розуміється визначений взаємозв'язок між показниками, що характеризують міру (норму) праці і міру його оплати в межах і понад норми праці, що гарантує одержання працівником заробітної плати відповідно до фактично досягнутих результатів праці (щодо норми) і погодженої між роботодавцем і працівником ціною його робочої сили

Маркетингова служба – спеціальний підрозділ, що діє на основі принципів і методів маркетингу. (Директор з питань маркетингу, фахівець з маркетингу, фахівець з маркетингу, фахівець з маркетингу якогось предмету чи послуги)

Міжнародний менеджмент як наука і господарська практика являє собою продукт розвитку традиційного маркетингу. І якщо останній (традиційний маркетинг) пов'язаний з діяльністю фірми в межах держави, тобто усередині країни, то міжнародний маркетинг орієнтований на пошук шляхів найбільш повної реалізації потенціалу фірми завдяки визначенню місця й умов його використання за межами країни

Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. Управління персоналом — це специфічна функція управлінської діяльності, головним об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи

Ухвалення рішень  —  це основа діяльності організації. Від якості розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень залежить ефективність  використання  людських, матеріальних,   фінансових, енергетичних та інформаційних ресурсів конкретної організації. За результатами рішень відбуваються процеси порівняння, аналізу та оцінки

Ефективність організації залежить не лише від професіоналізму керівника, а й від форм влади, які він застосовує. У сучасному менеджменті виокремлюють п'ять основних форм влади: владу примусу, винагороди, законну, експертну, харизматичну

Слухи як неформальна комунікація в організації. Роль  та функції неформальної комунікації в організації. Комунікація в організації  - це вся безліч повідомленя, що циркулює серед формальних і неформальних груп організації

Метод менеджменту як науки управління формується синтезом загальнонаукового діалектичного методу дослідження і специфічних методів, пов'язаних з менеджментом наук. Методологія науки управління

Управлінська діяльність — один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки

Понятие и принципы построения управленческих структур. Виды органических структур управления организацией. Типы структур управления организацией. Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого

Змістом оперативного менеджменту є управління основним виробництвом, встановлення місця (цеху, дільниці, робочого місця) і часу (кварталу, місяця, декади, зміни), виготовлення виробів, складальних одиниць, деталей

Економічна сутність бюджетування. Етапи впровадження бюджетування. Управління бюджетним процесом на підприємствах

Розвиток стратегії і методів менеджменту в туризмі в умовах сучасної ринкової економіки. Методи ефективного менеджменту в туризмі. Методи організаційного виконання

Формування функцій менеджменту на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації. Організація праці менеджерів в організації

Сутність основних складових понять “менеджмент”. Функції складського господарства. Принципи формування та функціонування системи управління матеріальними ресурсами

Основні стадії виконання стратегії. Мотивація, як функція менеджменту в організації. Мотивація — це процес спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи групи людей) до цілеспрямованої поведінки або до виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети чи мети організації

Сутність, внесок, недоліки класичної школи менеджменту. Функції менеджменту(організація). Засновником школи вважається французький адміністратор і підприємець Анрі Файоль (1841-1925)

Основні принципи управління організацією (за А.Файолем).  Вимоги, що висуваються до ефективного контролю. Метою розподілу праці є виконання роботи, більшої по об'єму і кращої за якістю при тих же умовах

Сутність та зміст менеджменту. Сучасний менеджмент та його принципи. Принципи управління А.Файоля. В Українi поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту

Становлення перших теорій ситуаційного управління. Загальні принципи ситуаційного управління. Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності підприємств

Закони та закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів менеджменту. В Українi поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту

За допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й ефективне. Для України має особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у сфері управління, оскільки триває зміна соціально-економічної системи

Понятие закона и закономерности. Основные законы науки управления. Тейлор и теория его учения. Смысл (суть) и значение Тейлора для истории развития менеджмента. Содержание управленческой информации и критерии ее оценки

Класифікація ризиків в менеджменті. Базова класифікація ризиків. Інші критерії класифікації ризиків. Загальна схема процесу управління ризиками. Вимір ризику

Характеристика школи поведінських наук. Принципи планування, їх сутність та застосування на практиці. Особливістю теорії менеджменту в період передфази є перехід до ієрархічно-пірамідальної побудови організацій та застосування менеджерами в управлінні, переважно, авторитарного стилю керівництва

Эволюция взглядов на управление внешнеэкономической деятельностью. Классические концепции международной торговли. Регулятивные теории развития. Современные концепции международной торговли. Суть и понятие менеджмента внешнеэкономической деятельности

Суть і зміст контролю на ВАТ «Паперовий змій». Види контролю. Процес контролю. Контроль процесу за самоменеджменту. Характеристики ефективного контролю

Основні підходи до управління персоналом. Методи оптимізації управління персоналом організації

Методы подбора менеджеров и оценка их деятельности. Принципы научной организации труда менеджеров. Оценка уровня организации труда менеджеров. Рекомендации по планированию рабочего дня и улучшению его структуры. Рекомендации по организации рабочего места менеджеров

Першовитоки менеджменту. Становлення перших теорій управління. Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової економіки

Сутність функцій процесу управління на ВАТ "ВО " Київський меблевий комбінат ". Процес організації управління та його зв’язок з цілями підприємства

Организация охраны здоровья на предприятии. Управление здоровьем персонала как инструмент успешной кадровой политики. Управление безопасностью персонала в организации

Личные качества менеджера при организации рабочего места. Факторы, влияющие на работу менеджера. Целевое планирование работы менеджера. Особенности организации рабочего места менеджера

Першовитоки менеджменту. Становлення перших теорій управління. Школа наукового управління. Школа людських відносин. Теорія індустріального менеджменту

Документаційне забезпечення менеджера. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Принципи і методи керівництва персоналу. Структура, функції та основні категорії психології управління

Планування особистої роботи менеджера. Використання засобів організаційної техніки. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера

Сутність культури організації. Функції культури управління. Роль культури управління в організації

Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій. Інтернет як засіб реклами. Інтернет як засіб маркетингового дослідження ринку. Інтернет як засіб електронної комерції

Типи управління та їх вплив на ефективність діяльності персоналу в організації. Планування витрат на персонал організації

Основні вимоги щодо кадрової політики в організації. Правильна розстановка кадрів, її сутність, значення, основні принципи

Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників. Особливості системи найму на роботу

Інтер'єр готельних комплексів - це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання

Особливості японської системи менеджменту. Особливості німецької та шведської системи менеджменту. Особливості фінської та французької системи менеджменту

Продуктивність на всіх рівнях організації. Змістовні теорії мотивації

Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. Комунікації в управлінні персоналом. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації

Особливості організації праці менеджера. Функції менеджера в процесі організації його праці. Розподіл функцій між менеджером і працівниками. Участь у виконанні функцій апарату управління

У таблицях представлено характеристику шкіл у менеджменті,  характеристику функцій, класифікацію принципів

Суть і види управлінських рішень. Основні підходи до прийняття рішень. Процес прийняття рішень

Системний і ситуаційний підходи в теорії організації. Управлінське вирішення. Виробітка та реалізація

Поняття організації управління на підприємстві. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління

Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

Кар’єра: етапи, вибір та управління. Особливості проведення нарад. Робочий час. Режим праці і відпочинку. Характеристика стратегічного управління підприємством

Об’єктивні закономірності та принципи організаційного проектування. Залежність методів та функцій управління від особливостей об’єкту управління

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація. Основні причини ризику. Класифікація ризику

Методологічні основи менеджменту у вищих навчальних закладах. Професійна специфіка менеджменту. Сучасні концепції менеджменту у вищих навчальних закладах. Основні поняття управління вищих навчальних закладів та принципів менеджменту

Державне керівництво вищою освітою. Роль стандартів в управлінні вищою освітою. Сучасні проблеми управління вищими навчальними закладами

Менеджмент, як вид професійної діяльності. Поняття, зміст завдання, організації праці менеджера. Стилі керівництва персоналом. Системи співпраці підприємства

Використання технічних засобів в управлінні та їх класифікація. Роль та місце документальної інформації в управлінні. Чому необхідно займатися організацією праці менеджменту

Особливості організації особистої роботи менеджера з підлеглими. Особисті контакти менеджера з підлеглими на робочих місцях. Приймання працівників і відвідувачів

Управлінське рішення, його види і основні характеристики. Планування як функція менеджменту

Основні функції управління. Дати характеристику кожній функції. Місія організації. Визначення місії. Сфери. які охоплює місія. Лінійні та штабні повноваження

Сутність міжнародного інвестиційного менеджменту. Функції і механізм міжнародного інвестиційного менеджменту

Взаємозв’язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Валютне регулювання як метод менеджменту ЗЕД. Система світових цін на товари у міжнародній торгівлі

Вимоги до управлінських рішень менеджера. Класифікація видів управлінських рішень. Порядок підготовки і прийняття управлінських рішень

Планування особистої роботи менеджера. Особливості організації особистої праці менеджера. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера

Авторитет менеджера та його основні види. Мистецтво управлінської діяльності і лідерство як компоненти авторитету менеджера

Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функцій управління. Проаналізувати відмінність процесуальних теорій мотивації від змістовних. Визначити чинники, що перешкоджають ефективним комунікаціям

Роль керівника в організації та його управлінська діяльність. Мотиваційна сфера особистості керівника

Класифікація інвестицій. Чинники впливу на об’єкт інвестицій. Процес формування інвестиційної стратегії фірми. Етапи життєвого циклу фірми. Принципи розробки календарного плану: за об’єктами диференціації, за тимчасовою диференціацією, за функціональною диференціацією. Формування резерву календарного плану

Управління процесом проектування операційної системи. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. Підвищення ефективності діяльності в організації

Стилі керівництва та їх відмінні особливості. Типологія керівництва. Авторитет менеджера та його основні види

Передумови прийняття управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Особливості прийняття рішень в міжнародному менеджменті

Поняття планування та його основні форми. Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування

Акмеологічний підхід до саморозвитку персоналу. Стратегічний самомеджмент. Кваліметричний підхід до виявлення ступеня самореалізації працівника

Правове регулювання інвестиційної діяльності. Пошук шляхів прискорення розвитку інвестиційних програм. Інвестиційний ринок , його оцінка і прогнозування. Побудова системи моніторингової реалізації інвестиційного проекту. Принципи побудови системи управління

Правове регулювання інвестиційної діяльності. Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфеля. Головні цілі.

Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій. Трудові відносини і виробнича демократія. Управління валютними ризиками

Системи та методи фінансового планування. Політика залучення позикового капіталу. Форми санації підприємства та їх ефективність

Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Агенти за дорученням. Особливості агентської угоди

Управління поточними функціонуванням операційної системи. Системний підхід до управління операційною системою

Поняття внутрішнього простору. Прийоми використання просторового і прикладного видів мистецтв в інтер’єрі рекреаційного закладу

Менеджер — центральна фігура системи управління персоналом. Основні адміністративні функції менеджера. Узгодження і розв'язання конфліктів

Становлення системи управління в Україні. Розвиток сучасної управлінської думки в Україні. Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні

Самоорганізація суспільства як системи і життєдіяльності людини. Концепція самоорганізації макросоціальних структур

Характеристика стилей управления персоналом. Овладение современным высокоэффективным стилем в компании или государственном аппарате

Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Особливості контролю в міжнародних корпораціях

Виробничий (операційний) менеджмент: суть, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій. Функції, методи і принципи виробничого (операційного) менеджменту

Місцезнаходження, як фактор, що обумовлює тип підприємства готельного господарства. Основні вимоги до організації номерного фонду підприємств готельного господарства різних категорій

Що відбувається в інших країнах із розвитком теорії менеджменту. Особливості соціально-економічних умов розвитку менеджменту в Україні

Сутність операційного менеджменту. Формування та розвиток доктрин операційного менеджменту

Характеристика лінійних систем очікування. Особливості послуг, як товару. Стратегія процессу

Національна ментальність та її вплив на формування організаційної культури. Методика визначення особистісних якостей працівника

Характеристика конкретних методів менеджменту. Визначити види організацій та надати їх характеристику

Які фактори впливають на вибір стратегічної альтернативи в процесі стратегічного планування? Загальнонаукові методи управління; їх характеристика

Поняття закону, принципу, цілі, функції, технології, структури у кадровому менеджменті. Сутність етики ділових стосунків, рекомендації з їх використання на практиці

Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями. Аналіз і оцінка стану плинності кадрів

Напрямки покращення використання трудових ресурсів на підприємстві «Голд-М». Основні вимоги щодо кадрової політики в організації

Загальнi принципи управлiння. Класифiкацiя принципiв управлiння. Характеристика системного пiдходу в управлiннi

Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління  трудовим колективом. Системи управління персоналом підприємства. Сутність та основні поняття системи управління персоналом

Основні концепції самоменеджменту. Адаптивно розвиваюча концепція самоменеджменту. Самоменеджмент як сучасний напрямок розвитку науки управління

Реалізація програми самовиховання. Основні соціальні складові самоменеджменту. Сутність самоменеджменту та його технологій

Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємстві, використовуючи модель Фідлера. Суть моделі прийняття рішень Врума-Йєттона

Зарубіжні теорії управління та можливості їх застосування в системах ринкового типу. Вплив закону “Про підприємства в Україні” та створення і розвиток комерційних структур невиробничої сфери

Які методи класифікації витрат? Поясніть що таке релевантні витрати. Що таке стратегічний контролінг?

Система оплати праці у виробничій фірмі. Вибір стимулів і мотивів діяльності. Структура служби забезпечення виробничої фірми: оперативна частина, виробнича частина, складське господарство

Скласти статут організації. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. Наукове управління не нехтувало людським фактором. Важливим внеском цієї школи було систематичне використання стимулювання з метою зацікавлення працівників у підвищенні продуктивності і збільшенні обсягів виробництва

Стилі управління та їхня характеристика. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах модельного бізнесу. У ході останніх 50-річних досліджень було сформульовано багато концепцій стилів

Схожості та розбіжності впливів влади, лідерства та керівництва. Поняття та загальна характеристика керівництва. Основні теорії лідерства

Метод Дельфі. Метод „мозкової атаки». Метод складання сценаріїв. Експертні методи прийняття рішень  

 Технологія планування та організації нарад. Нарада — організаційна форма спільного обговорення і вирішення керівником разом з підлеглими певних проблем, питань

Сучасний стан і структура (компонентна, територіальна) інвестицій в країні. Аналіз ефективності та перспективи стимулювання інвестицій в туристичну галузь країни. Вплив політичної ситуації в країні на розвиток туристичної та інвестиційної діяльності. Культура, рівень освіти, відношення населення до туристичної та інвестиційної діяльності

Розвиток кадрового потенціалу та кадрової політики в Україні. Наукові кадри та інтелектуальний продукт

Соціальне партнерство та його практичне втілення. Сучасні принципи організаційної культури та методи її дослідження. Розробіть анкету для проведення соціологічного дослідження про стан організаційної культури на підприємстві

Особливості розумової праці та працездатності менеджера. Аналіз і оцінка фактичного режиму праці й відпочинку /на прикладі одного з керівників організації. Гігієна  розумової праці

Раціоналізація  поміщицького господарства другої половини XVIII — першої половини XIX ст. Розвиток управлінської думки в Україні до середини XIX ст. Начала і джерела вивчення української управлінської думки

Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. Скласти статут організації

Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Ділове спілкування і проблеми управління. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі

Які методи класифікації витрат? Поясніть що таке релевантні витрати. Що таке стратегічний контролінг? Які функції контролінгу? Охарактеризуйте їх

Структура служби забезпечення виробничої фірми: оперативна частина, виробнича частина, складське господарство. Система оплати праці у виробничій фірмі. Вибір стимулів і мотивів діяльності

Стиль та методи управління, їх застосування в умовах модельного бізнесу. Стилі управління та їхня характеристика. Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу

Схожості та розбіжності впливів влади, лідерства та керівництва. Поняття та загальна характеристика керівництва. Основні теорії лідерства. Лідерство зв'язане з тією частиною керування організацією, що відбувається в області керування персоналом, формування волі менеджерів, стратегії, реалізації наміченого і збереження досягнутого

Деякі наради мають свою специфіку. Складаючи план проведення нарад, необхідно продумати коло учасників. Не завжди велика їх кількість забезпечує ефективні рішення. Більшість нарад проводять у кабінеті керівника. Технологія планування та організації нарад

Скласти статут організації. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. Тейлор і його сучасники фактично визнавали, що робота з управління - це певна спеціальність. Організація в цілому виграє, якщо кожна група працівників зосередиться на тому, що вона робить найбільш успішно. Цей підхід різко відрізнявся від старої системи, за якої робітники самі планували свою роботу

Аналіз ефективності та перспективи стимулювання інвестицій в туристичну галузь країни. Економічні фактори стимулюючі і обмежуючі інвестиції в туристичну галузь країни. Сучасний стан і структура (компонентна, територіальна) інвестицій в країні. Інвестиційне середовище туристичної діяльності: складові і значення для розвитку туристичної індустрії країни

Організація праці на підприємстві. Зміст і складові елементи. Класифікація витрат робочого часу. Сутність раціоналізації і види норм праці

Аналіз і оцінка фактичного режиму праці й відпочинку на прикладі одного з керівників організації. Гігієна розумової праці. Особливості розумової праці та працездатності менеджера

Етичні аспекти ведення бізнесу: міжнародні стандарти і українські реалії. Проблеми співвідношення принципів етики та бізнесу. Теоретико-методологічні аспекти бізнес-етики. Етичні норми, принципи ведення справи

Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні. Ситуації у сфері менеджменту. Значним внеском цієї концепції менеджменту в теорію управлінських рішень є те, що вона орієнтує спеціалістів на ситуаційне мислення з врахуванням об'єктивних умов діяльності організації, дозволяє виробити рекомендації для прийняття рішення в конкретній ситуації

Темперамент і стиль діяльності. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління. Сангвінічний темперамент характеризує висока працездатність. Сангвінік легко переключається в діяльності і спілкуванні, але недостатньо чутливий до зовнішніх змін

Узагальнена схема стратегічного вибору організації. Поняття стратегічної інформації. Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує виробничі відношення в суспільстві. До неї відносяться відомості, що циркулюють в економічній системі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, процеси управління виробництвом, фінансові процеси

Методи аналізу управлінських рішень. Принципи економічного обґрунтування управлінських рішень. Розрахунок економічного ефекту від реалізації рішень. Форми підготовки і реалізації управлінських рішень

Розподіл управлінської праці та характеристика його видів. Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Критерії і рівні управлінської діяльності

Підготуйте схему структури стратегічного управління. Модель сучасного менеджера. Роль менеджмент для успішного бізнесу

Поняття системи, системного підходу й аналізу в менеджменті.Особливості соціально-економічної системи.Регулювання і самоуправління в менеджменті.Ієрархія, організаційна культура і ринок в менеджменті

Напрямки покращення використання трудових ресурсів в медицині. Розвиток трудового і творчого потенціалу особистості в лікувально-профілактичній установі.Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи

Спеціалістами з управління менеджмент розглядається як мистецтво організовувати процес і керувати людьми, вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших

Взаємозв’язок управління персоналом та соціального управління. Сутність соціального управління та його функції.Соціальне управління: класифікація, соціальні системи.Трудовий колектив як об`єкт соціального управління

Професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту.Основні принципи організації праці менеджера.Основні функції менеджера.Менеджер – провідна фігура в управлінні організацією

Завдання міжнародного менеджменту.Класифікація цілей та завдань міжнародного менеджменту.Переваги і недоліки моделей міжнародного менеджменту.Транснаціональна модель міжнародного менеджменту.Мультинаціональна модель

Розпорядження та прийняття рішень.Адміністративна функція організації.Функція планування.Основні адміністративні функції менеджера.Функції менеджера в процесі організації його праці. Розподіл функцій між менеджером і працівниками.Загальна характеристика функцій менеджера

Модель процесу комунікації. Необхідні умови для комунікації. Визначення поняття "комунікації" в управлінні

Моделі прийняття управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень. Основні методи та вимоги прийняття управлінських рішень

Класифікація управлінського персоналу. Роль менеджера в управлінні закладом охорони здоров’я. Вище керівництво в першу чергу зобов'язане: визначати межу і довгострокову стратегію фірми; формувати організаційну структуру; розподіляти стратегічні ресурси; управляти прибутком

Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку комерційного міжнародного технологічного обміну. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних ) економічних зонах. Пільги та їх використання у менеджменті ЗЕД

Цілі та засоби кадрової політики в ринкових умовах господарювання. Основні різновиди, принципи та чинники кадрової політики. Основні вимоги щодо кадрової політики в організації

Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. Матеріальна мотивація трудової діяльності. Методологія побудови системи мотивації персоналу

Завдання менеджера полягає у формуванні організаційного потенціалу у такий спосіб, щоб забезпечити відповідність між його складовими

Огляд «Дванадцять принципів продуктивності» Г.Емерсона. Основні принципи управління за Г.Емерсоном

Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями. Кадрова служба і її функції. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу

Завдання менеджменту в соціальній роботі. Види соціальної роботи. Інновації в соціальній роботі. П оняття соціального менеджменту

Формування цілеспрямованого впливу на трудові колективи та їх окремих членів безпосередньо пов'язане з мотивацією, тобто використанням факторів, які визначають поведінку людини в колективі у процесі виробництва

Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Розробка та прийняття управлінського рішення. Поняття управлінського рішення

Утворення та основні функції Державної академії житлово-комунального господарства.Особливості підготовки менеджерів в Державній академії житлово-комунального господарства

Сутність адміністративної школи управління М.Вебера.Сутність теорії бюрократії М.Вебера

Моделювання є важливим інструментом наукової абстракції, що допомагає виокремити, уособити та проаналізувати суттєві для даного об'єкта характеристики (властивості, взаємозв'язки, структурні та функціональні параметри)

Визначити сутність та дати характеристику центрам відповідальності.Дати характеристику методам стратегічної діагностики. Визначити завдання управлінського обліку

Організація розміщування товарів на складі.Основні функції складських приміщень.Сутність та види складських приміщень

Перспективи розвитку паблік рилейшнз в Україні.Проблеми паблік рилейшнз у бізнесі

Проблеми з розробкою товарної марки.Процес та основні методи створення торгової марки

Політика управління фінансовими ризиками, її зміст і принципи розробки. Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства.

Прийняття управлінських рішень з використанням обчислювальної техніки.Організація комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з використанням комп'ютерної техніки. Переваги та недоліки інструментальних засобів системи

Визначте відмінності стратегічних планів та програм. Засоби діагностики організації. Визначте завдання та організація стратегічного аналізу. Засоби діагностики організації

Порівняльна характеристика моделей стратегічного планування. Етапи та принципи стратегічного планування на Україні

Контролінг як сервісне забезпечення управління оперативним портфелем банку.Контролінг як сервісна підтримка управління стратегічним портфелем та ризиками банку.Поняття та необхідність впровадження та завдання банківського контролінгу

Системний та ситуаційний аналіз. Неокласична теорія менеджменту. Класична теорія менеджменту

Модель процесу контролю. Види управлінського контролю. Поняття й процес контролю

Сфери менеджменту: маркетинг виробничий, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, кадровий, ризик-менеджмент, консалтинг-менеджмент. Ролі менеджера в організації

Основні теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютних переваг

Калькулювання за методом стандарт-кост. Облік фінансових витрат. Метод управлінського обліку та його елементи

Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань. Дані фінансові зобов’язання в сучасній господарській практиці диференціюються певним чином

Класифікація і зміст системи управління персоналом.Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами.Роль та значення управління персоналом як науки.Суб'єкти системи управління персоналом

Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення. Калькулювання методом однорідних секцій. Прямі та непрямі витрати

Культура організації, її вплив на ефективність діяльності організації. Характеристика школи наукового управління

Управління та контроль за природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища.Форми плати за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне користування ресурсами. Раціональне природокористування, шляхи його вдосконалення

Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві

Сучасні методи і способи прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Основні підходи до прийняття управлінських рішень

Функції бюджетного менеджменту. Організація управління бюджетом. Контроль за бюджетами

Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань. Дані фінансові зобов’язання в сучасній господарській практиці диференціюються певним чином

Класифікація і зміст системи управління персоналом.Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами.Цілі функціонування системи управління персоналом

Культура організації, її вплив на ефективність діяльності організації. Характеристика школи наукового управління

Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу

Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств.Основні причини виникнення контролінгу.Функції та завдання контролінга

Формування корпоративного духу на підприємстві.Основні методи стимулювання і мотиви праці ”корпоративним духом”

Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві

Основні підходи до прийняття управлінських рішень.Процес прийняття рішень.Сучасні методи і способи прийняття рішень

Функції бюджетного менеджменту.Контроль за бюджетами.Організація управління бюджетом