Реферати » Культурологія та мистецтво

Становище освітньо-просвітницьких закладів на початку ХХ століття. Внесок українських вчених, літературних діячів у науку та літературознавства. Преса та книговидавнича справа в Україні на початку ХХ століття. Мистецьке життя. Театр. Музика. Живопис. Розвиток будівничої справи.

Вплив християнства на розвиток освіти в Київській Русі.  Особливості сакральної архітектури. Церква як символ неба і землі.

Крім поховальних полів, Пів. Україна засіяна високими могилами, найбільше яких знаходять на Чернігівщині. В самому Чернігові зберігся найбільший з тих курганів – Чорна могила. Крім зброї та прикрас в цьому кургані знайдено два великі турячі роги з різьбленим срібним окуттям. На одному окутті є мотив лілей, на іншому – складне зображення левів з лицарями, собаками

Культурному піднесенню в Україні сприяла також загальноросійська визвольна боротьба і пожвавлення революційних настроїв на західних землях, що давало надію на швидке розв`язання віковічних національних проблем, відкривало можливість справедливішого соціального устрою. Але найважливішими стали нові історичні реалії - хоч і недовга, але власна державність у формі Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а також політика укранізації в перші пореволюційні роки в Україні (вже в складі радянської країни)

Шевченко - художник досконало володів різними жанрами і різною технікою, проте за життя найбільше був поцілований як майстер гравюри.Ще козачком поміщика Тарас збирав і перемальовував дешеві лубки, що поширювалися в гравюрах на дереві та міді, часто розфарбовані аквареллю

Українська культура на сторінках поетів

Поглиблене вивчання скіфського миру продовжує залишатися однієї з насущних завдань вітчизняної археології. Ця актуальність визначається складністю й багатогранністю скіфського періоду і його важливістю для розуміння ряду проблем попереднього й наступного етапів історико-культурного розвитку племен і народів Європи

Через постійне відновлення  і варіювання компонентів відтворених мовних виражень мова друкованих ЗМІ здобуває характер стандартизованості. Тому творчий потенціал журналіста розкривається не тільки в його здатності створювати яскраві метафоричні, контекстуальні образи, але й в умінні постійно варіювати і трансформувати наявний у його розпорядженні мовний матеріал

Оперна творчість основоположника української класичної музики М.В.Лисенко – одна з найяскравіших сторінок дожовтневої української музичної культури

Кожна нацiя, кожен народ має свої звичаї, обряди, що усталились протягом багатьох столiть i освяченi вiками. Звичаї народ - це тi прикмети, за якими вирiзняється народ не тiльки в сучасному, а i в його iсторичному минулому

Теоретичні основи загальної жанрології. Проблема сучасного тексту в інформаційному жанру. Будь-який журналістський задум здобуває втілення у формі певного жанру. Щодня розкриваючи газету, читач зустрічається в ній не просто з текстами, а замітками, статтями, нарисами, інтерв'ю, есе та іншими жанрами журналістики

 Загальний огляд розвитку кераміки у Двуріччі. Давні культури у Двуріччі (Месопотамії). Кераміка народів північної Месопотамії

Боги давніх слов’ян. Докирилична писемність. “Велесова книга”

“Молодий театр” Леся Курбаса. Конструктивізм в Україні

Огляд творчості грецьких вазописців. Геометричний стиль вазопису. Вазопис епохи класики. Стилі вазопису

Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Характерні особливості середньовічного мистецтва

Проблематика культурології. Культура і людське суспільство

Сутність культури та основні культурологічні парадигми. Людина в світі культури

Ренесансний антропоцентризм. Гуманізм як ідеологія Відродження

Людина і світ у бароко. Наукова революція

Реставрація у Франції. Романтизм в Німеччині, Англії та Австрії. Характер культури Романтизму

Загальні особливості культури ХХ ст. Постмодернізм у контексті світової культури

 Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція. Самобутність культури Середньовічної Русі. Особливості російської культури ХІХ – початок ХХ століття

Роль культурних орієнтацій в розвитку суспільства. Ідея рівності культур в сучасному світі. Багато чого в культурі ХХ ст. робить її зовсім іншою в порівнянні з усією попередньою історією людства

Комічне як соціокультурна реальність. Комічне як суперечність. Типи і відтінки комізму. Міра сміху. Історизм комедійного аналізу. Мовне вираження сміхової культури у творчості Остапа Вишні

Загальна характеристика та періодизація культури людства у первісну добу. Поняття археологічної культури, визначні археологічної культури в доби Палеоліту і Неоліту. Трипільська культура на тернах України

Основні події з історії Книжкової палати України. Основні функції Книжкової палати України. За своїм статутом і головною функцією Книжкова палата є Державним архівом друку України.

Хвойка. Г.Сковорода. І.Мазепа. Б.Хмельницький. Вернадський. Княгиня Ольга. І.Франко. Пам’ятник на честь Акту про незалежність України

Елітарна культура, як антипод масової культури. Загальні закономірності виникнення далекосхідних цивілізацій. Особливості української архітектури ХІХ століття

Становлення музейної справи в Україні. Сучасний стан музейної галузі. Головним завданням музеїв України в наш час є їх інтеграція з європейським і світовим музейництвом, нові форми співпраці, обмін інформацією

Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. Писемність, література і мистецтво. Правові кодекси і наукові знання. Стародавня Месопотамія – історична область, де згідно з сучасними уявленнями раніше від усіх на планеті складається державність.

Соціально-політичні та історичні обставини розвитку української культури. Усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу. Початок книгодрукування. Культурна діяльність П. Могили

Основні риси давньогрецького мистецтва. Мистецтво гомерівської Греції та Архаїки. Грецьке мистецтво Класичного періоду. Елліністичне мистецтво Давньої Греції

Запорозька Січ – козацька республіка. Заняття козацтва. Побут козацтва. Мистецтво козацтва Символіка козацтва

Розвиток образотворчого мистецтва в ХІХ ст. Головні тенденції образотворчого мистецтва

Технічні міри охорони пам’яток культури. Завдання законнодавства про охорону пам’яток культури

Структура культурного простору. Глобальна технологічна культура

Культура України на початку століття. Основні тенденції культурного розвитку в 20-і рр. Трагедія української культури у період сталінізму

Метологічні основи естетичного виховання. Сутність естетичного виховання та мистецтва в процесі навчання

Загальне поняття про культуру праці. Характеристика професійної культури бізнесу

Поняття символізму та його представники. Особливості символізму та проблематика символу

Постать П.Тейяра де Шардена та його внесок в розвиток культурології. Погляди П.Тейяра де Шардена на виникнення культури та вплив рефлексії

Сутність культури, її структура. Функції та характерні ознаки культури

Модернізм - культурний феномен XX ст. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ століття

Стародавні елементи традиційної культури українського козацтва. Культура українського козацтва, як своєрідний прояв індоєвропейської  мілітарної традиції між лицарською Європою та степовим світом тюркомовних номадів

Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції. Диференціація й інтеграція видів мистецтва

Вплив інформатизації на бібліотеку та бібліотечні процеси. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури

Стан видавничої справи в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми. Еволюція у блоці "видавництво - поліграфія" в умовах ринку

Інтер'єр  в стилі контемпорарі. Креатині технології „Хай-теку”. Інтер'єри в стилі Ар Деко та еклектики. Стиль мінімалізму

Основні етапи в формуванні культури Стародавнього Єгипту. Космоцентризм основних вимірів культури Стародавнього Китаю. Вплив релігійних вірувань давніх індусів на соціально-політичний устрій в Стародавній Індії

Періодизація культури Єгипту. Релігійно-міфологічний світогляд. Писемність, освіта, наука та література

Архітектура України в епоху бароко. Стиль бароко в образотворчому мистецтві. Театральне життя в епоху бароко

Культура як спосіб пристосування людини до навколишнього середовища (антропологічний підхід). Літературна спадщина України ХІV- поч. ХVІІ ст. на тлі суспільно-політичних і релігійних протиріч

Античність-Середньвіччя-Відродження-Просвітництво: історико-культурна спадковість. Дайте визначення понять, пов’язаних з теорією культури: цивілізація, субкультура, контркультура, культурна спадщина

Відокремлення східних культур пов'язане з відношеннями редистрибуцїї, що спираються на феномен "влади-власності". Тут провідним суб'єктом економічної діяльності виступає держава, а приватновласницькі відносини відіграють підпорядковану роль

Сутність культури і її функції. Міфологічні витоки культури Стародавнього Сходу. Язичницький пантеон і культура. Київська Русь - якісно новий етап розвитку слов’янської культури (шлях від язичництва до християнства)

Вплив міфології на формування культури у слов’ян. Дослідження міфології у слов’ян

Класифікація музеїв, характеристика музеїв різних профілів. Фонди музеїв, основні напрямки фондової роботи. Комплектування музейних фондів

Сучасний стан культурної політики в Україні в контексті світового культурного прогресу. Проблема культурної політики України в контексті європейських країн. Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи, шляхи реалізації

Романтична іронія творчості митців 19 століття країн Західної Європи. Поняття про субкультуру

Архітектура давньої Русі. Малярство та художні ремесла. Значення давньоруської мистецької спадщини та проблема її збереження в наш час

Культура Стародавньої Греції. Культура Стародавнього Риму

Культура Стародавньої Палестини та її вплив на культурні традиції Європи та всього людства. Ренесансний ідеал у творчості майстрів Відродження. Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело

Феномен культури Давньої Індії та Китаю: світоглядні та естетичні особливості. Культурний розвиток України після затвердження державної незалежності

Запровадження та поширення писемності на Русі. Перші літописи. Освіта та зародки наукових знань. Визначні пам’ятки давньоруської літератури

Філософський методологічний підхід - розкриття креативно-діяльнісної сутності культури. Генезис поняття культури. Багатоаспектність тлумачень і спроб визначення культури

Поняття світової та національної культури. Суть і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. Культура і сучасна цивілізація

Загальна характеристика схоластики. Специфіка середньовічної схоластики. Схоластика і «християнське завоювання світу». Фома Аквінський – систематизатор середньовічної схоластики

Міфи – основа та джерела античної культури. Скульптура та архітектура стародавньої Греції. Антична грецька культура як феномен

Возрождение как переворот традиций. Проблема периодизации и национального характера Возрождения

Імпресіонізм - напрям у культурі, зокрема у малярстві та музиці, який виник в 1860-х і остаточно сформувався у другій половині 19 століття у Франції і основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань

Культура Стародавньої Палестини та її вплив на культурні традиції Європи та всього людства. Походження та розвиток культури за А.Тойнбі. Циклічна концепція. Ренесансний ідеал у творчості майстрів Відродження. Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело

Античність - Середньовіччя - Відродження - Просвітництво: історико-культурна спадковість. Художні стилі і напрямки в мистецтві XX століття. Дайте визначення понять, пов'язаних з теорією культури: цивілізація, субкультура, контркультура, культурна спадщина

Організаційна культура управлінської ланки підприємства. Запропонуйте принципи ділової етики, поясніть їх суть і роль у формуванні іміджу організації. Культура умов праці та її безпеки

Основи формування корпоративних стратегій. Фірмові стандарти як частина корпоративної культури. Компоненти корпоративної культури. Стадії розвитку корпоративної культури

Заслуга готичної архітектури взагалі складається не стільки в створенні нового типу собору, скільки в розробці нового репертуару форм, що стимулював розвиток образотворчого мистецтва в цілому, що обогатили мову архітектури й придали їй нову глибину

Древня Греція - колиска європейської культури й мистецтв. При погляді на художні шедеври тієї далекої епохи крізь століття ми чуємо урочисту музику краси й величі людини творця, що вподібнив себе олімпійським богам

Вершинними досягненнями національної архітектури цього етапу стали хрещаті церкви, які відомі в кількох планово-просторових варіантах: п'яти- й дев'ятидільні, з квадратними й гранчастими компартиментами, з центральним об'ємом, ширшим за бічні, або зі всіма рівно-широкими компартиментами

Життєвий шлях Рафаеля. Творчість та полотна Рафаеля

Основні види та функції мистецтва. Особливості соціальної функції мистецтва

Еволюціоністські теорії культур. Поняття "культура" в еволюціоністів і історичних етнологів. Особливості еволюціоністського підходу до культурно-історичного процессу

Натуралісти й філософи XVIII — початку XIX ст. про місце людини у природі. Расознавчі студії XVIII — першої половини XIX століття

Концепція розвитку. Назвати відомі виставкові заходи. Охарактеризувати будь-яку виставку

Мистецтво доісторичної людини. Співвідношення “обдарованість”,  “талант”, ”геніальність”

Аналіз його творів. Рембрандт залишив нам численні картини на біблійні й міфологічні сюжети, портрети, натюрморти, пейзажі й офорти. Портретна творчість Рембрандта величезна, він створив велику кількість чудових портретів своїх сучасників, близьких і друзів. Багато писав і малював Рембрандт і самого себе

Прогрес культури та її гуманістичних засад. Розвиток значення культури та культурного прогресу

Структурна антропологія К.Леві-Строса. Визначальні риси гуманітарного структуралізму за роботою Ж.Дельоза „За якими критеріями розпізнають структуралізм?"

Поняття та розуміння культури. Антикультура та її носії

Культурне життя людини первісної доби. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту

Організація бізнесу у сфері відпочинку і туризму в Україні. Бізнес в соціально-культурній сфері

Сутність і зміст культурної динаміки. Характерні риси елементів, форм та видів культури

Основні жанри музики та їх вплив на людину. Вплив музики на мозок дитини

Соціально-філософські ідеї дослідження правової культури. Філософсько-правові проблеми правової культури

Фольклористична робота К.Квітки. Передумови становлення музично-історичних поглядів Климента Квітки

Регіональні відмінності політичної культури в Україні. Поняття та основні функції політичної культури

Школа М.Ростроповича та його вклад в світову музичну культуру. Диригентська діяльність М.Ростроповича

Сучасний розвиток культури мислення в логіці. Розвиток логіки та культури мислення

Культурна ситуація в роки другої світової війни. Українська культура періоду ІІ світової війни

Поняття ,,прогресу" та „відсталості" у культурі. Основні напрями стилі та жанри західноєвропейської культури XX ст. Класична українська культура. Українське бароко. Гуманізм - ціннісна основа культури Відродження  

Дисидентський рух і культура. Феномен «відлиги» в українській культурі. Українське «Розстріляне Відродження»

Сучасний рівень культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. Основні групи небезпек в культурній та духовній сфері

В сучасну епоху проблема сенсу життя набуває особливої гостроти. В умовах, коли відбувається глобальна переоцінка усіх цінностей та ломка традицій, дедалі більш виразніше виявляється хиткість

Культура неможлива без традицій. У перекладі з латині культура - це "оброблення, вирощування, утворення". Колись у нас так і було: обробляли й зрощували людину. Увесь світ віддавав належне нашій системі утворення, нашим палацам культури, театрам і музеям і школам мистецтв

Культура: суть та структура. Людинотворча суть культури

Феномен трипільської культури в давній історії України. Традиції та культура Трипілля – Кукутені. Трипільська цивілізації, її основні віхи та характеристика

Чарівний світ фантазій Г.Уеллса. Герберт Уеллс як майстер наукової фантастики. Характерні риси творчості Г.Уеллса. Біографічні дані Г.Уеллса

Йозеф Гайдн – представник віденської класичної школи. Творчість Л.Бетховена та його роль та місце у віденському класицизмі. Моцарт як представник Віденського класицизму

Китайська цивілізація як одна з найдавніших. Релігійні течії. Своєрідність китайської культури. Якщо живопис у Китаї — цільний вид мистецтва, в якому вірші та каліграфія складають невід'ємну частину творів живопису, відтворюючи гармонію й таїнство світобудови у всіх його виявах, то поезія вважається квінт, есенцією мистецтва

Культурна ситуація в роки другої світової війни. Образотворче мистецтво. Театральне мистецтво. Музика періоду Другої світової війни. Українська культура періоду ІІ світової війни

Поняття ,,прогресу" та „відсталості" у культурі. Основні напрями стилі та жанри західноєвропейської культури XX ст. Класична українська культура. Українське бароко. Загальна характеристика культури Давнього Єгипту. Візантія в історії світової культури

Дисидентський рух і культура. Феномен «відлиги» в українській культурі. Українське «Розстріляне Відродження».Термін "розстріляне Відродження" вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавриненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 20-30-х роках

Сучасний рівень культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. Основні групи небезпек в культурній та духовній сфері. В сучасних умовах розвитку українського суспільства, за наявності економічної та політичної кризи в державі, з відчутним впливом процесів глобалізації та євроінтеграції, актуалізується проблема збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської самоідентифікації українського народу

Сенс життя завжди повинен бути більшим за мету. Інакше людина при досягненні проміжної мети опиниться в ситуації втрати сенсу життя, що завжди переживається як життєва драма

Для нового сучасного витка розвитку народного мистецтва необхідні відповідні суспільно-економічні передумови. Сучасний етногенез української нації неможливий без глибинного використання правічних традицій народної культури, яка зберігалася і дійшла до нас у багатьох її видах та жанрах

Культура: суть та структура. Людинотворча суть культури. Таким чином, суть культури визначається як певна метафізична ідея. Культура являє собою цілісну динамічну систему, яка є внутрішнім змістом розвитку людства. Культура проявляється в творчій діяльності людини, яка, створюючи цінності, задовольняє свої потреби і тим самим стверджує себе в природному й соціальному середовищі

Чарівний світ фантазій Г. Уеллса. Герберт Уеллс як майстер наукової фантастики. Особливості наукової фантастики Г. Уеллса. Характерні риси творчості Г. Уеллса. Постать Г. Уеллса в зарубіжній літературі

Культурна спадщина Марка Катона. Джерела трактату «Землеробство» М.Катона.  Аспекти створення "De agrі cultura" Марка Порція Катона Старшого. Життєвий шлях Катона та загальна характеристика його творів

Йозеф Гайдн – представник віденської класичної школи. Творчість Л.Бетховена та його роль та місце у віденському класицизмі. Моцарт як представник Віденського класицизму. Найхарактерніші риси цього періоду — прозорість і ясність, чітке членування музичної тканини на відносно короткі побудови, превалювання гомофонії (на відміну від барокової поліфонї)

Розробіть анкету для проведення соціологічного дослідження про стан організаційної культури на підприємстві. Соціальне партнерство та його практичне втілення. Сучасні принципи організаційної культури та методи її дослідження

Культурологія знання, їх специфіка. Предмет, принципи, функції та методи культурології. Сутність культури, її структура сутність та характерні ознаки

Архітектура та музика Бароко. Архітектура та образотворче мистецтво XVII – XVIII ст. Наукова революція ХVII – XVIII ст. раціоналізм та емпіризм. Предметом мистецтва класицизму проголошувалося лише прекрасне і піднесене

Основні проблеми творчості у філософії. Проблема творчості в історії розвитку філософської думки. Основні суб’єкти творчості

Основні перспективи та наслідки впливу масової культури на свідомість. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства. Людинотворча суть культури, вплив масової культури

Психологічна культура юриста. Роль релігійних норм у соціалізації юриста. Існують певні перешкоди для вияву психологічної культури на рівні емпатії. Спеціальна література фіксує різні джерела таких перешкод

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права й свободи інших людей.Метою Концепції гуманітарного розвитку є визначення принципів та пріоритетів, обґрунтування соціально-економічних та соціокультурних засад гуманітарного розвитку

Вплив роману на розвиток утопії у світовій літературі.Історія створення, філософські та літературні джерела роману Т. Кампанелли "Місто Сонця". Визначення утопії, її розвиток від античних часів до XVII століття

Життя і творчість Мікеланджело. Український живопис 19 століття. Не менш значимою роботою молодого Мікеланджело стало гігантське (4.34 м) мармурове зображення Давида (( Академія, Флоренція), виконане між 1501 і 1504, після повернення у Флоренцію

Культура стародавньої Індії.Культура стародавнього Китаю.Культура стародавнього Єгипту.Шумеро-вавілонська культура

Живопис, скульптура та архітектура.Писемність, освіта, наука та література.Релігійно-міфологічний світогляд.Періодизація культури Єгипту

Мистецькі здобутки.Освіта та література Київської Русі.Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури Київської Русі

Характеристика Туреччини, її історія та звичаї.Загальна характеристика Ірану.Культура і цивілізація Ірану та Туреччини з давніх часів і до наших днів вважаються одними з важливих і блискучих культур світу

Становлення гуманізму та постать особистості у гуманістів Україні.Проблема особистості у творчості гуманістів Відродження.Ідеї гуманізму - духовна основа розквіту мистецтва епохи

Оцінка політичних поглядів Т. Шевченка. Роль Т.Г.Шевченка в Кирило-Мефодіївському товаристві.Місце Т.Шевченка в історії України.Тарас Григорович Шевченко – біографічні дані

Розвиток національно-культурних процесів в Україні.Національна ідея і розвиток культури: проблеми взаємозв’язку.Основні тенденції розвитку культури

Українська архітектура у ХVІІ ст.Розвиток архітектурного мистецтва у ХІV- ХVІ ст.Вплив європейських стилів — готики й ренесансу — на зодчество України мав опосередкований характер

Перспективи розвитку культурного сектора в Україні.Ключові проблеми культурного сектора в Україні.На міжнародному рівні культура України практично відсутня – в інформаційному плані чи у вигляді товарів і послуг

Основи програмування та організації дослідження.Методологічний етап програмування, основні елементи (коротко про кожний). Поняття "культури" та її роль в соціології. Елементи (складові частини) культури

Розвиток візантійської освіти, науки та мистецтва.Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії

Живопис Західної України ХІХ століття. Реалізм в українському живописі ХІХ ст. Видатні представники українського живопису ХІХ століття

Життєвий шлях Г.Сковороди. Політична філософія Г.Сковороди

Давньогрецька література (Гомер, Есхіп, Софокл, Евріпід, Аристофан). Місце античності в історії світової культури

Готичний стиль і схоластика.Романська культура: літургія та карнавал

Історичні передумови виникнення української культури.Особливості дохристиянської культури.Писемність, усна народна творчість. Слов’янська міфологія

Особливості розвитку української літератури кінця XVI — початку XVII ст.Створення нових навчальних закладів. Острозька академія.Розвиток братських шкіл

Розвиток української літератури XVII-XVIII ст.Музичне життя в Україні доби бароко.Стиль бароко в образотворчому мистецтві.Архітектура України в епоху бароко.Театральне життя в епоху бароко

Загальна характеристика музичного мистецтва України XIX ст. С. Гулак-Артемовський.Українські композитори. М.Лисенко, Ю.Зарембський, М.Аркас

Розвиток українського національного образотворчого мистецтва.Архітектура України в ХІХ ст.Розвиток театрального мистецтва

Особливості Вавилонської культури.Досягнення Шумерсько-аккадської культури.Значення культури Стародавнього Сходу для людської цивілізації

Наукові досягнення в математиці та астрономії.Мистецтво металістів та теслярів.Мистецтво, архітектура та наука Стародавньої Індії

Світове значення візантійської культурної спадщини. Усна народна творчість й література. Поема про Василя Дігениса Акріта. Особливості культури Візантії

Школа-студія МХАТ, її роль та значення.Історія та розвиток Московького художнього академічного театру

Європейська культура епохи Середньовіччя. Наука та освіта.Особливості духовної культури середньовіччя. Література, архітектура та театр

Мистецтво як уособлення художності. Цивілізація як продукт і тип культури

Об’єднання творчих зусиль українців західної та східної діаспори – важлива передумова духовного відродження України.Українська культура в еміграції

Роль рідної мови в житті людини.Любов до рідної землі

Особливості японської кухні.Особливості японської гостинності

Історія розвитку та становлення чайної церемонії.Мистецтво чайної церемонії в Японії.Особливості чайного ритуалу

Особливості карнавалу у Ріо-де-Жанейро. Історія становлення та розвитку бразильського карнавалу

Передвесільна обрядовість. Сватання, оглядини, заручини.Дохристиянські та християнські дошлюбні звичаї

Українська ментальність та її вплив на українську самобутність.Морально-етичні погляди українського народу

Котляревський як письменник, драматург, перший класик нової української літератури.Роль Г.Квітки-Основ’яненко в театрі та драматургії.Драматургія М.Старицького

Острожская школа ее роль в культурном процессе Украины. Скульптура древнего Рима

Стан освіти в України. Роль братських шкіл та їх вплив на розвиток культури XVII ст.Монументальний історизм архітектури Київської Русі. Влив візантизму на становлення власної школи. Храмова символів. Культура як світ втілених цінностей. Ієрархія цінностей

Цивілізація як етап розвитку культури.Динаміка розвитку культури. Поняття культурно-історичний тип. Культура як світ втілених цінностей. Ієрархія цінностей

Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини. Культура і сучасна цивілізація. Співвідношення понять культури та цивілізації

Взаємодія культури і природа у сучасному світі. Взаємозв’язок термінів "культура" та "природа"

В чому полягає феномен “діоніський та аполонійський” початок культури. Діоністський початок європейської культури

Розвиток української культури. Культурне будівництво в 20-х роках

Петро Могила як виразник принципів культури та християнства. Митрополит Петро Могила і духовне середовище. Біографічні дані Київського митрополита Петра Могили

Видатки на культуру і мистецтво з державного та місцевих бюджетів. Фінансування сфери культурних закладів

Особливості давньогрецького мистецтва.Стиль і художній метод в мистецтві

Образ гейші у культурі Японії. Місце японської жінки у суспільстві та родині. Японська гендерна культура та положення гейші в Японії

Культурна самобутність суспільства містить у собі дві грані динаміки культурних процесів

Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.). Загальна характеристика культури Середньовіччя

Петро Могила як виразник принципів культури та християнства.Митрополит Петро Могила і духовне середовище.Біографічні дані Київського митрополита Петра Могили

Особливості давньогрецького мистецтва.Стиль і художній метод в мистецтві

Належачи до певного суспільства (держави), людина зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену його співвітчизниками культуру, стає її користувачем, творцем та носієм.Чим міцніші зв'язки людини з культурою народу, тим більшого можна сподіватися від неї як громадянина, свідомого творця матеріальних і духовних благ, патріота і носія культури

Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.).Загальна характеристика культури Середньовіччя