Реферати » Фінанси

Поняття проектних ризиків. Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування

Розгляд суб’єктів фінансового ринку є актуальним для розвитку сучасної економіки. Передача фінансових ресурсів від одних суб'єктів ринку до інших відбувається через різні фінансові інструменти, які для інвесторів є фінансовими активами, а для тих, хто потребує інвестицій і виступає емітентом фінансових активів, є зобов'язаннями

Проблема бюджетного дефицита и вытекающая из нее проблема государственного долга чрезвычайно важны для сегодняшней Украины

Процент за кредит, його суть, фактори, зміни та рамки. Комерційні банки: походження, види, структура та функції. Суть і структура грошових ринків України

Облік виконання бюджету у фінансових органах (місцеві фінансові органи та органи Державного казначейства України) здійснюють відповідні служби цих органів

Пошук ефективних підходів до управління ризиками став одним із найважливіших напрямків розвитку сучасної економічної науки. Ризик — це складне, багатогранне і неосяжне явище

Кредит існував не завжди. Він виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших відкриттів людства поряд із винайденням грошей. Причини його виникнення слід шукати насамперед не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де продавці товарів протистоять один одному як власники, як юридичне самостійні особи

Валюта в широкому розумінні цього слова — це національна грошова одиниця тієї чи іншої країни

Сутність фінансів, закономірності їх розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових відносин і роль у процесі суспільного відтворення визначаються економічним ладом суспільства, природою і функціями держави

Фінансова система України за останні 15 років зазнала істотних змін, але багато з них не дістали відповідного відображення у законодавстві

Після оголошення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність

Як економічне явище інфляція існує уже тривалий час. Вважається, що її поява пов’язана з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана

Трансформація українського суспільства, національної економіки зумовлює відхід у небуття старих і вихід на громадську арену нових економічних відносин

Дисперсія результатів. Способи зниження ризиків. Ринкові перетворення в Україні обумовили загострення комплексу проблем, які вимагають негайного вивчення та вирішення

Класифікація та особливості інформації. Предметом обліку виступають факти господарської діяльності (операції, події), які характеризують стан і використання ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, енергетичних, інформаційних), процесів постачання, виробництва, збуту, обміну, розподілу, споживання, розрахункові відносини підприємства з фізичними та юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування різноманітної інформації фінансового характеру для внутрішніх та зовнішніх споживачів

Податкова політика у сфері страхування. Важлива роль в фінансовому розвитку належить фінансовій політиці. В загальному визначені фінансова політика зводиться до мобілізації і використанні фінансів з метою вирішення поставлених задач

Проблема фінансового оздоровлення українських підприємств надзвичайно актуальна

Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави. Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансово-господарської діяльності

Фінанси - сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення. Підвищення ролі фінансів в умовах переходу економіки України доринкових відносин. Виникнення і розвиток фінансів

З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Фінансова система. Гроші та грошова система

Міжнародний бізнес здійснюється в межах міжнародної валютної системи, яка охоплює національні валютні системи, а також їх зв'язки із зовнішніми валютними ринками

В бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною ланкою є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Конституції України, до них належать: міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети

 Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати  повну зайнятiсть ресурсiв iстабiльний рiвень цiн

Сутність і функції фінансів підприємств, їх об’єкти та суб’єкти. Організаційна структура управління фінансами. Фінансове планування – складова частина фінансового механізму

Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інститутами.

Національні гроші - це міра вартості національного продукту. Так можна сформулювати мету реформи, яка відбулася в нашій країні. Гроші - це той стандарт, крізь який пропускається ціна праці. І ціна цього стандарту має бути високою

Общая характеристика финансовой политики. Финансовая политика и доходы Украины

Визначення методів фінансового контролю. Характеристика основних методів фінансового контролю

Відмінність фінансів від грошей. Сутність збору на обов’язкове пенсійне страхування

Ціна, яка встановлюється власником товару, проходить перевірку на ринку, де під впливом ринкових факторів установлюється її кінцевий рівень (на відміну від планово-директивної економіки, коли ціни встановлювалися в централізованому порядку)

Поняття валютного ринку. Становлення міжнародного валютного ринку. Валютні ринки в рамках ЄС. Вивчення валютного курсу базується на визначенні попиту та пропозиції валюти на валютному ринку

Поняття управління фінансами. Органи управління фінансами, їх функції. Перебудова управління фінансами при переході до ринкової економіки. Управління — це діяльність, пов'язана з впливом керуючого суб'єкта на керований об'єкт з метою досягнення певних результатів

Державний борг України, його обслуговування і вплив на фінансове становище України. Механізм оподаткування фізичних і юридичних осіб в Україні, напрями його вдосконалення

Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. Структура фінансового плану. План доходів і видатків. Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань

Сутність фінансового контролю на підприємстві. Системи і методи фінансового контролю. Фінансовий контроль — це один з елементів управління фінансами; особлива діяльність по перевірці правильності вартісного розподілу валового національного продукту, утворення і витрачання фондів грошових коштів

Види фінансового ризику. Страхування фінансових ризиків та валові витрати. Бухгалтерський облік. Із досвіду страхування фінансово-кредитних ризиків. Управління фінансовими ризиками

Охарактеризувати структуру ринку цінних паперів. Охарактеризувати основні види цінних паперів. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника

Источники финансирования инноваций. Схема функционирования внебюджетного фонда. Перспективные источники финансирования

Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків. Особливості і принципи фінансування державних видатків та їх надмірне збільшення. Шляхи заощадження державних видатків. Видатки - одна з визначальних сторін фінансової діяльності держави

Організація діяльності пенсійних фондів. Діяльність кредитних спілок в Україні. Види небанківських фінасово-кредитних установ

Показники стану і використання оборотних коштів  та їх аналіз. Класифікація витрат підприємства. Показники ліквідності і платоспроможності, методика розрахунків і характеристика

Фінансова санація підприємств. Реорганізація підприємства та форми її проведення. Санація — це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству господарюючих суб'єктів

Бюджетний устрій та бюджетна система держави. Організація міжбюджетних відносин в Україні. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

Загальні засади функціонування ПФГ. Організаційна структура ПФГ. Механізми інтеграції підприємств у ПФГ. Визначення правового статусу головного підприємства та учасників ПФГ. Облік і звітність щодо кінцевої і проміжної продукції ПФГ

Поняття та сутність структури капіталу. Структура та функціонування капіталу підприємства. Теорії структури капіталу підприємства. Вартість та оптимізація структури капіталу. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери

Розвиток міжнародних валютних відносин. Сучасні міжнародні кредитні відносини. Міжнародні валютно-фінансові організації. Сутність та подолання фінансових криз

Загальні ознаки фінансового посередництва, його еволюція. Фінансові посередники і їх місце у структурі фінансового ринку. Функції фінансового посередництва

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства

Фінанси — це сукупність економічних відносин, що пов'язані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у народному господарстві

Характеризуючи загальноприйнятну в ринковій економіці вищевказану головну мету фінансового менеджменту, слід відмітити, що вона вступає в протиріччя з розповсюдженою у нас думкою, що головною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація прибутку

Зміст інституту бюджетних повноважень законодавчих органів. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи

Сутність фінансового механізму. Складові фінансового механізму підприємства. Вдосконалення фінансового механізму на підприємствах України

Система міжнародних фінансів. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. Світовий фінансовий ринок та його структура. Діяльність фондових бірж на фондовому ринку. Заборгованість в система міжнародних фінансів

Теоретико-методологічні аспекти фінансових обчислень. Поняття складних відсотків. Облік по складних відсотках. Облік інфляції у фінансово-економічних розрахунках. Застосування фінансових обчислень для аналізу фінансових показників. Визначення механізмів нарощення простих і складних відсотків у банківській діяльності

Сутність та вплив міжнародного бізнесу на ресурси міжнародної фірми. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії. Особливості фінансового менеджменту та його вплив на управління фінансовими ресурсами розвитку міжнародної фірми

Казначейство Франції. Державне казначейство США (Міністерство фінансів). Державне казначейство Латвійської Республіки. Федеральне казначейство Російської федерації

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі

Сутність бюджетного дефіциту та джерел його фінансування. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку. Основні методи покриття дефіциту бюджету в Україні

Організаційно-правові форми підприємств. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах. Характеристика непрямих податків, що їх сплачує підприємство. Реорганізація підприємств та форми її проведення

Поняття фінансової системи. Суть і склад державних фінансів та принципи їх організації. Державний борг, управління державним боргом та його обслуговування

Місце ФРН у світовій економіці й особливості національної економічної моделі. Бюджетний устрій і бюджетна система Німеччини. Міжбюджетні відносини і фінансове вирівнювання у ФРН

Моральні аспекти професійності фінансиста. Моральні виміри діяльності фінансиста

Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні

Визначення та види опціонів. Визначення ціни опціону. Премія опціону. Характеристика опціонних стратегій

Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. Особливості формування державного боргу в Україні. Управління державним боргом в Україні та напрямки його вдосконалення

У нинішніх умовах зростає вага соціальної сфери у створенні суспільно необхідного продукту. Особливо це проявляється у розвинутих країнах світу, де частка зайнятих у соціальній сфері більша, ніж у матеріальному виробництві

Суть рентабельності підприємства та їх значення для оцінки результатів його діяльності. Основні показники рентабельності підприємства: Рентабельність продаж, рентабельність продаж (активів) власного капіталу, інвестиційні продукції, темпи приросту власного капіталу

Сутність, значення та особливості лізингу як інструменту відтворення основних фондів підприємств. Види здійснення лізингових операцій. Зв’язок ефективності лізингових послуг зі складом їх учасників

Прибавочна вартість, основа створення прибутку. Погляди на природу прибутку видатних економістів. Утворення середньої норми прибутку

Суть і функції фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Особливості фінансів акціонерних та спільних підприємств

Сутність і суспільне призначення фінансів. Місцеві податки і збори. Проблеми розвитку. Неприбуткові підприємства у сфері фінансів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна наднаціональна валютно-кредитна організація, що має статус спеціалізованої представницької установи Організації Об'єднаних Націй. МВФ розпочав свою діяльність з березня 1947 р. Місце перебування — Вашингтон

Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Правове становище та здійснення фінансового контролю Державною митною службою України. Страхова компанія як основний елемент національного страхового ринку

Валютне регулювання та контроль в Україні. Зміст та структура зовнішньоторговельних контрактів. Організаційні структури зовнішньоекономічної діяльності

Роль фінансового менеджменту в системі управління організації. Методологічні засади фінансового менеджменту. Визначення бізнесу як керованої фінансової системи

Принципи функціонування мережі народних банків і банків Райффайзена в Німеччині та можливості їх використання у вітчизняній практиці

Грошова система Німеччини та функції бундеску. Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою : чинники та механізми подолання

Рівноважний ВВП в умовах різного рівня занятості. Кругообіг доходів та витрат. Монетарна політика: види, цілі, інструменти

Основні соціально-економічні функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси, їх функції та призначення

Поняття і основні види фінансових ризиків. Методи оцінки виникнення фінансових ризиків

Прибутковість казначейських зобов'язань. Поняття казначейських зобов'язань України

Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови система оподаткування. Особливості розвитку фондового ринку в Україні

Класифікація державних внутрішніх позик за правом емісії, формами виплати доходів,методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками. Валютний ринок. Поняття та види. Валютне обмеження та валютні кліринги. Валютні операції

Правові й організаційні основи державних фінансів. Необхідність і зміст державних фінансів

Напрями використання прибутку підприємств. Поняття фінансових ресурсів, їх склад та джерела формування

Охарактеризуйте поняття та зміст міжбюджетних відносин в Україні. Що таке бюджетна класифікація? У чому її зміст і режим застосування? Поясніть специфіку, зміст та класифікацію бюджетних правовідносин

Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств

Трансформація економічних систем: роль міжнародних фінансових організацій. Міжнародні фінансові організації в подоланні бідності в країнах з перехідними економіками

Вексель у системі міжнародних розрахунків. Банки та їх функції при здійсненні міжнародних розрахунків

 Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів підприємств. Характеристика податкової системи України

Виконання місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів

Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання. Економічна сутність бюджетування

Принципи створення і ефективність функціонування інформаційних систем у фінансових установах. Особливості інформаційних систем у фінансових установах. Структуризація економічної інформації

Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах фінансування (рівнях місцевих бюджетів). Найефективнішим засобом вирішення компетенційних спорів між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування є судовий розгляд справ з даного приводу

Проблеми формування заощаджень в Україні. Фритредерство: сутність, переваги та недоліки

Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах фінансування (рівнях місцевих бюджетів)

Характеристика загальнодержавних і місцевих податків. Співвідношення прямих і не прямих податків, їх роль у формуванні розподільних пропозицій. Основні напрями використання бюджетних коштів: оцінка їх ефективності  та доцільності для економіки України

Напрями використання коштів Пенсійного фонду України. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку

Прогнозування показників фінансової звітності. Фінансова стратегія підприємств. Прогноз руху грошових коштів відображає рух грошових потоків за операційною, інвестиційною фінансовою діяльністю. Він дає можливість визначити джерела капіталу й оцінити його використання в наступному періоді

Процес бюджетування. Види бюджетів. Сутність бюджетування. Деякі підприємства готують бюджет прибутків та збитків, бюджет руху грошових коштів і на цьому зупиняються, ігноруючи плановий баланс

Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату. Методичні підходи до аналізу ліквідності балансу комерційного банку. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства

Лізингове кредитування. Варіанти розрахунків лізингових платежів. Небанківське кредитування бізнесу. Банківське кредитування бізнесу. Загальна характеристика фінансового ринку.

Економічна суть поняття "національний доход".Аналіз понять, що відносяться до національного доходу.Використання національного доходу

Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами.Особливості організації обліку в бюджетних установах та організаціях

Грошова система та її елементи.Процент за кредитом, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента. Номінальна і реальна ставка проценту. Характеристика основних теорій грошей

Валютна система. Види валютних систем.Грошова реформа в Україні.Пропозиція грошей. Фактори впливу на пропозицію грошей в Україні

Визначення доцільності в кредитних ресурсах.Сутність та форми залучення кредитів. Необхідність використання підприємствами кредиту зумовлена тим, що надходження коштів підприємству і його платежі не збігаються як за часом, так і за сумою

Правові аспекти фінансової діяльності держави в Україні.Принципи та методи фінансової діяльності державив Україні.Сутність фінансової діяльності держави

Методи регулювання банківської діяльності. Особливості організації міжнародних розрахунків. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків

Управління виробничими запасами.Дивідендна політика.Категорія ризику у фінансовому менеджменті. Інвестиції і фінансування, взаємозв’язок між ними

Суть зустрічної перевірки і порядок її проведення.Контроль за правильністю оцінки, переоцінки і дооцінки основних засобів.Контроль непродуктивних витрат і витрат на виробництві.Завдання, джерела і нормативні акти контролю фінансових наслідків та фінансового стану

Гнучкі валютні курси рекомендуються країнам, котрі спеціалізуються на експорті вузького набору продуктів, попит на які залежить від економічного становища імпортуючих країн.У плаваючих валютних курсах більше зацікавлені країни з дефіцитом платіжного балансу і країни котрі віддають перевагу незалежності в проведенні грошово-кредитної і бюджетної політики

Організація процесу державного фінансового аудиту.Етапи становлення державного фінансового аудиту як нової форми фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання

Методика бюджетного планування.Поняття та класифікація методів бюджетного планування.Останнім часом особливої актуальності набув проектно-програмно-цільовий метод бюджетного планування, який передбачає формування бюджетів в організації за конкретними цільовими проектами і програмами

Доходи державного бюджету України, їх склад та структура. Склад і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. Призначення і роль фінансових резервів. Сутність та призначення фінансових резервів

Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій.Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій.Характерною рисою сучасного етапу транснаціоналізації є величезний масштаб операції ТНК

Прибуток від продажу продукції (виконання робіт, падання послуг) є основним складником загального прибутку. Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання

Форм митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД підприємств в Україні

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.Фінансовий контроль і його роль в забезпеченні фінансової дисципліни. Проблеми оздоровлення фінансів України

Методи державної фінансової підтримки підприємств.Державна фінансова підтримка санації підприємства.Одним із методів державної фінансової допомоги підприємствам є санаційна підтримка у вигляді повного або часткового викупу державою акцій підприємств

Зовнішні джерела фінансової санації підприємства.Внутрішні джерела фінансової санації підприємства

Розвиток бюджетів за часів Київської Русі. Видатки місцевих бюджетів. Розмежування видів видатків між бюджетами

Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва. Економічна сутність і завдання фінансового планування

Характеристика об’єктів фінансового ринку. Склад державних фінансів та їх характеристика. Фінансові інституції в Україні

Розподіл та перерозподіл централізованих фінансових ресурсів держави.Сутність і основи організації фінансівпідприємства.Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення

Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України. Особливості побудови фінансової системи України, її склад та загальна характеристика окремих ланок. Управління фінансовою системою в Україні

Місце і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.Призначення міжнародних фінансів

Основні проблеми управління комерційним банком. Казначейство банку як суб’єкт управління активами-пасивами

Контроль за правильністю визначення об’єктів оподаткування податком на додану вартість.Особливості контролю за збереженням державного та муніципального майна.Перевірка стану збереження і використання основних засобів

Управління результатами базується на концепції управління реалізацією, яка будучи зорієнтованою на заплановані міри покриття, вимагає застосування методу нарахування комісійних від реалізації залежно від досягнутих сум покриття

Податкові системи зарубіжних країн.Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання. Р оль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави

Взаємозв’язок інфляції та безробіття, антиінфляційна політика держави та методи подолання інфляційних процесів.Основні причини виникнення інфляції в Україні.Рівні і типи інфляції

Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України.Визначити напрями взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин

Аналіз й ефективність використання оборотного капіталу на прикладі підприємства ТОВ "Лісова Мавка".Економічна сутність і значення основного капіталу.Форми і стадії основного капіталу

Достовірність первинної документації в умовах використання ЕОМ.Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік витрат на виробництво. Поняття баз та банків даних

Державний борг України перед Німеччиною і МВФ.Фонд соціального страхування на випадок безробіття.Характеристика бюджету України 2008р. (структура, динаміка доходів, видатків бюджету, пошук джерел доходів бюджету)

Фінансовий контроль, його види форми й методи.Фінансова політика України на сучасному етапі.Фінанси підприємства та державні фінанси

Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки.Порядок фінансування ЖКГ в умовах перехідної економіки.Правові основи та особливості фінансування видатків енергетики та транспорту

Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів. Основи організації фінансів підприємств.Особливості фінансів підприємств комерційної сфери

Режим валютного курсу в Україні. Фактори, які впливають на валютний курс.Сутність валютного курсу гривні. Умови формування курсу

Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку.Сутність бюджетного дефіциту та джерел його фінансування

Сучасний стан фінансування освіти.Сутність та розвиток форм фінансування освітньої сфери в Україні

Позитиви та негативи глобалізації в Україні.Позитиви та негативи глобалізаціі.Сутність процесу глобалізації

Характеристика видів опціонів. Поняття та типи опціонів

Фінансово – промислові групи ( ФПГ). Міжнародні тендери (торги)

Валюта, її види та характеристики. Валютний курс і валютний паритет. Міжнародний рух капіталу. Теорія абсолютних переваг А.Сміта

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України

Загальний оборот капіталу. Поняття обороту капіталу. Основний і оборотний капітал

Методи та джерела фінансування реалізації інвестиційних проектів. Фінансування реалізації інвестиційного проекту

Характеристика фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Стан зовнішнього державного боргу України

Основні джерела фінансування державного дефіциту. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання

Поняття та сутність фінансового стратегічного контролінгу. Місце стратегічного контролінгу в управлінні підприємством. Основні форми прояву стратегічного фінансового контролінгу

Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні.Форми і методи страхового захисту. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні

Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів.Бюджетні права в Україні та їх характеристика

Контрольні функції Національного банку України.Правова природа податку, його ознаки та елементи.Фінансова система України: поняття, структура

Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб.Класифікація страхування. Види фінансової політики

Довготермінові фінансові інвестиції. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери.Механізм фінансової стабілізації підприємств України

Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення. Затвердження місцевих бюджетів

Визначення ціни капіталу.Ринок опціонів.Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні

Західноєвропейські країни в різний час домагалися стрімкого економічного розвитку, що в кінцевому підсумку призводило до кризових явищ

Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці. Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору позичкового капіталу

Формування державних механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи. Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи. Особливості стану економіки України та державного регулювання в умовах світової кризи 2008-2009 років

Режим вільно плаваючого валютного курсу, його переваги та недоліки. Теорія плаваючих валютних курсів

Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні.Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні

Бюджетні права в Україні та їх характеристика.Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів

Фінансова система України: поняття, структура.Правова природа податку, його ознаки та елементи.Контрольні функції Національного банку України

Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб.Класифікація страхування.Види фінансової політики

Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери.Фінансова санація підприємства як інструмент протидії банкрутству.Фінансова санація підприємств та можливості її здійснення.Механізм фінансової стабілізації підприємств України

Видатки на культуру і мистецтво з державного та місцевих бюджетів.Фінансування сфери культурних закладів

Затвердження місцевих бюджетів.Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення

Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки.Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Економічний зміст та призначення бюджету

Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні.Визначення ціни капіталу.Ринок опціонів

Формування державних механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи.Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи.Особливості стану економіки України та державного регулювання в умовах світової кризи 2008-2009 рр

Шляхи удосконалення та перспективи розвитку інфраструктури фінансового ринку України.Формування і сучасний стан фінансового ринку України.Основи функціонування інфраструктури фінансового ринку

Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами.Формування фінансової стратегії розвитку підприємства

Стан і перспективи банківської системи Росії.Досвід банківського обслуговування в Європі.Банківська система США

Видатки місцевих бюджетів їх склад та структура.Поняття та форми комунального кредиту

Перевезення туристів як складова туристичної індустрії.Основні блоки приміщень готелю.Рекламна діяльність у туристичному бізнесі

Розвиток фінансового управління феодальних міст за Магдебурзьким правом.Стан фінансових відносин феодальних міст