Реферати » Економіка підприємства

Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг. Вибір базової конкурентної стратегії у сфера виробництва. Основи вибору стратегії конкуренції. Стратегія зниження собівартості продукції. Стратегія негайного реагування на потреби ринку

Сутність і функції фінансів підприємств, їх місце в фінансовій системі країни. Грошові фонди та фінансові ресурси. Особливості фінансів підприємств комерційної сфери. Основи організації фінансів підприємств. Фінансовий механізм приватизації

Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів

Закрите акціонерне товариство „Радій”, загальна інформація про підприємство

Прибуток як мета діяльності фірми. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції. Теорії витрат виробництва і прибутків. Двофакторна виробнича функція.  Ізокванта. Заміна факторів виробницта.Ізокоста. Мінімізація довгострокових  сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми.

Принципи та стратегії управління інноваційними процесами на підприємствах. Система планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій

Формування і використання прибутку. Сутність та показники прибутку. Джерела прибутків та його обчислення. Напрямки використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Сутність та інформаційна база оцінки. Оцінка прибутковості та активності. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва. Економічна суть і загальна методологія визначення. Види ефективності виробництва. Вимірювання ефективності діяльності. Оцінка соціальної ефективності. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства)

Стратегічна група — це аналітичний засіб надання допомоги в структурному аналізі. Вона є проміжною основою зв'язків, відносин між дослідженням галузі в цілому та розглядом кожної фірми поодинці. Врешті, кожна фірма унікальна, і, отже, поділ фірм на стратегічні групи неминуче порушує питання про те, який ступінь відмінності в стратегії важливий. Такі висновки повинні обов'язково пов'язуватися зі структурним аналізом: відмінність стратегій різних фірм при визначенні стратегічних груп досить важлива, якщо вона істотно впливає на структурне становище фірм

Консалтингові фірми, як і виробничі підприємства, користуються концепцією стратегічного розвитку своєї компанії та технікою стратегічного планування. Однак сприйняття корпоративної стратегії лише як сфери застосування професійних знань останнім часом зникає серед консультантів. Все більшого поширення набуває погляд на стратегічний розвиток як на корисний для консультаційної організації, хоча терміном «стратегія» користуються не завжди

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні.Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху

Планування результативності діяльності підприємства можна здійснювати, використовуючи такі три головні його системи: 1) прогнозування рівня результативності діяльності підприємства та його використання; 2) поточне планування рівня результативності діяльності підприємства та його використання; 3) оперативне планування рівня результативності діяльності підприємства та його використання. Кожній із цих систем властиві свої форми реалізації

Зародження легкої промисловості, і в першу чергу текстильної, спонукало до створення машинобудування, хімічної та інших галузей виробництва. А винахід першого верстата з програмним формуванням рисунка тканини близько двохсот років тому назад дав можливість сьогодні мати виробництво персональних комп'ютерів та іншої електронно-обчислювальної техніки, користувачі якої, як і виробники, мабуть, і не здогадуються, що праматір'ю цих машин була машина на ткацькому верстаті

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства

Спрос на экономические ресурсы складывается так же, как на товары, но ему присуща специфическая черта: спрос на экономические ресурсы является производным (зависимым), связанным главным образом со спросом на продукцию, производимую с применением данного ресурса

Прибуток є важливим інструментом переливання капіталів до галузей, що визначають науково-технічний прогрес, та концентрації фінансових ресурсів на тих підприємствах, адміністрація і власники яких здатні ефективно порядкувати ними

Фирмы бывают разного размера - один частный предприниматель или корпорация, с многотысячным штатом сотрудников

Найбільше ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної, конкуренції, тобто коли ситуація на ринку характеризується множиною покупців і продавців, однорідністю продукції, яка реалізується, вільним входом фірм на ринок

Серед показників ефективності виробництва чільне місце належить показнику продуктивності праці. Це зумовлено тією суспільною значущістю і роллю, яку відіграє цей показник у збільшенні виробництва матеріальних благ, підвищенні рівня матеріального добробуту населення, вирішенні соціальних питань суспільства. Продуктивність праці - це спроможність робітника виробляти певну кількість продукції за одиницю часу

Господарська діяльність є об'єктом дослідження багатьох наук: економічної теорії, макро- і мікроекономіки, управління, організації і планування виробничо-фінансової діяльності, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу і т.д

У межах ринкових (товарно-грошових) відносин виробники певних благ намагаються обміняти власні товари на інші потрібні їм матеріальні чи нематеріальні блага, при тому з таким розрахунком, щоб не лише відшкодувати витрати, пов'язані з виробництвом своїх товарів, а й отримати додатковий обсяг благ, який забезпечував би товаровиробнику можливість поліпшити умови свого життя

Найбільш прийнятне визначення оборотних активів наступне: це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обертання для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції й одержання прибутку

Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка у багатьох країнах переросла в дуже розвинену індустрію

Найбільш визначальним та суттєвим рішенням при стратегічному плануванні є вибір цілей діяльності підприємства. Існує система стратегічних цілей, яка має певні вимоги до себе

Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. Аналіз прямих затрат на  виробництво продукції. Аналіз непрямих затрат на виробництво продукції

Одним из наиболее распространенных методов оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании   является матричный анализ ее хозяйственного портфеля

Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночной экономики не может быть унифицированной системы показателей

В условиях рыночной экономики парадоксальность ситуации заключается в том, что большую часть исследовательских работ и большие затраты в связи с их выполнением несут одни организации, а наиболее значимых результатов добиваются другие

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует

Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической революции является создание и широкое распространение в индустриально развитых странах территориальных научно-производственных систем

Особенности инновационных процессов обуславливаются преобладающим типом нововведений, образующих данные процессы

Любой проект делится на ряд этапов (или стадий, фаз), на которых вся проектная деятельность имеет форму конкретных заданий

Системні властивості часових зв’язків виявляються в з’єднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) забезпечувало виготовлення кінцевого продукту в заздалегідь визначений час

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників

Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу. Формально це так

Важливою тенденцією підприємства в сучасних умовах господарювання є зростання ролі інформаційних ресурсів. Ця тенденція обумовлена ускладненням технології, диверсифікацією виробництва, збільшенням числа перемінних для вирішення складних виробничих і управлінських проблем

На боці малих підприємств такі доводи: розосередженість клієнтів та необхідність забезпечити для них зручний доступ до підприємства. У  деяких   операційних  системах можна застосувати комбінований підхід (фотографування та оброблення плівки). Рішення щодо місця розташування підприємств приймається на підставі врахування макро- та мікроекономічних ситуацій

Засновником школи адміністративного управління (або друга назва - класичної школи управління) вважається Фредерик Уінслоу Тейлор. До Тейлора двигуном підвищення продуктивності праці був принцип «пряника» - скільки зробиш, стільки й отримаєш. Однак даний підхід до кінця 19 – початку 20 століття вичерпав себе

У процесі трансформації економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування господарюючих суб'єктів

Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності - Дж. Гобсон, К. А. Гельвецій, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Ф. Гайєк та інші бачили в потребах вираження природи людини, відносили їх до ключових економічних категорій

Підприємництво — це багатопланове явище, що може бути описане з економічної та політичної точок зору. Можна дати таке визначення терміна "підприємництво"

Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від рівня розвитку сучасних технологій і техніки, а значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Надійна банківська система є однією з важливих умов подальшого розвитку вітчизняної ринкової економіки, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у капітал, що працює

У міжнародній практиці як самостійні галузі бухгалтерського обліку існують податковий, фінансовий та управлінський облік. До функцій бухгалтерських служб входить не лише ведення бухгалтерського обліку, а й керівництво та координація роботи зі складання кошторисів витрат, підготовка звітної інформації та інтерпретація її для прийняття рішень, аналіз даних та участь у виборі рішення

Рассматриваемый метод является универсальным в том смысле, что позволяет решать задачи линейного программирования в общей постановке, хотя требует их приведения к так называемому  стандартному виду

В настоящее время уровень проникновения вычислительной техники во все сферы деятельности человека повысился настолько, что для создания программного обеспечения новых типов АСУ, САПР, ГАП, для создания пакетов прикладных программ, программ микропроцессорной техники, сетей ЭВМ, а главное, для их эффективного использования широкими слоями пользователей нужна программная продукция другого типа, более высокого уровня организации ее производства. Создание такого производства является в настоящее время наиболее актуальной и основной задачей теории и практики нового направления в программировании — технологии программирования

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення

За сучасних умов кредит набув своїх специфічних рис, забезпечує раціональне використання грошових ресурсів і виступає як фактор прискорення процесу розширеного відтворення, регулятор грошового обігу, тобто змінює готівковий оборот в обігу на безготівковий

Функціонування будь-якого підприємства передбачає створення і доведення до споживачів певних благ. Але даний процес створення  неможливий без одночасного споживання засобів і предметів праці та робочої сили

Існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів є ознакою соціально спрямованої держави. Завданням такої  держави є не лише закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, а й виконання та реалізація їх на практиці

Прийняття нового Цивільного кодексу України ознаменує новий етап у правовому регулюванні договірних відносин учасників цивільного обороту

Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те , що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів здійснення господарської діяльності

З усіх сфер діяльності організації (правової, економічної, соціальної, політичної, гуманітарної та ін.) інформаційно - комунікаційна сфера розвивається найдинамічніше

Фундамент будь-якої науки становить система чітких однозначних понять і категорій. Відомо, що поняття — це форма (спосіб) узагальнення предметів і явищ

Криві попиту і пропозиції для індивідуальних благ допомагають зрозуміти, чому рівноважна ціна одного блага істотно відрізняється від рівноважної ціни іншого

Складовою частиною переходу до ринкової економіки є приватизація майна державних підприємств України

Визначне місце в посередницькій діяльності займає комерційна реалізація продукції споживачам. Тут важливими є обрана (розроблена) стратегія реалізації товарів

Сучасні тенденції економічного підйому та розвитку економіки незалежної України вимагають нових підходів до управління підприємствами й організаціями та новітніх методик аналізу їхньої діяльності. Загальна характеристика технічного аналізу проекту. 

Профспілки — важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі трудових відносин. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах

Основні завдання організації обліку праці та її оплати. Види та типові форми кадрової документації обліку особового складу. Регулювання та документальне оформлення  трудових відносин підприємства з працівником. Дії трудового договору

Формирование рыночной системы хозяйствования в Украине связано с ростом предпринимательской активности во всех сферах экономики

Поняття організації управління на підприємстві. Принципи формування оргструктур управління виробництвом. Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відношень

Издержки производства – это затраты на производство продукции. В условиях LR фирма может изменить все свои ресурсы, поэтому все факторы производства становятся переменными. Цель фирмы – наращивать объем выпуска, снижая средние издержки

Понятие рыночной структуры. Основные правила рыночных структур. Модель рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение конкурентной фирмы. Долгосрочное конкурентное равновесие и предложение товаров. Парадокс прибыли

Організаційна структура управління представляє собою сукупність певним чином пов'язаних між собою управлінських ланок, Вона характеризується кількістю органів управління, порядком їх взаємодії та функціями, які вони виконують. Закономірності розвитку організаційних структур управління

Курский молочный комбинат является крупнейшим производителем молочной продукции по Курской области. Он производит разные виды молочной продукции по Курской области

Розрахункові операції є важливою ділянкою у економічній роботі підприємства. Підприємства систематично ведуть розрахунки з постачальниками, покупцями, кредиторами, а також операції з отримання, використання та погашення кредитів. Вся ця діяльність і є об'єктом комплексної ревізії

Під валовими витратами виробництва й обігу розуміють будь-які витрати платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що набуваються (виготовляються) ним для подальшого використання у власній господарській діяльності

Важливу роль у підвищенні ефективності роботи підприємств відіграє раціональне використання матеріальних цінностей, які є основою виробничої діяльності і займають більш, ніж 70 відсотків у собівартості продукції

Економічний зміст і класифікація витрат. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва і управління. Аналіз загальної суми затрат на виробництво

Перспективы развития российских промышленных предприятий. Основные подходы к формированию стратегии развития предприятия. Основные этапы формирования комплексного развития промышленных предприятий

Види цін, які зорієнтовані на конкурентів. Методи ціноутворення  при врахуванні цін конкурентів. Вплив конкурентів на ціну

Антимонопольне законодавство в  світі та в Україні. Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді. Монополія та умови функціонування монопольного ринку

Под приоритетными направлениям развития науки и техники понимаются тематические области исследований и разработок, которые обеспечивают основной вклад в научно-технологическое развитие и в достижение текущих и долгосрочных социально-экономических целей развития страны

Влияние интенсивности и масштабов нововведений на организационную структуру управления

Закрите акціонерне товариство „Радій” (в минулому Кіровоградський завод радіо виробів) є провідним підприємством в Україні та в країнах СНД по виробництву телевізійних і радіомовних передавачів

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефективності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль

Влада і засоби її реалізації. Сутність, принципи та техніка складання бізнес-плану. Стреси, причина виникнення стресів

Якість та конкурентоспроможність продукції. Стандартизація та сертифікація продукції

Сутність, призначення та функції складського господарства. Удосконалення складського господарства на прикладі підприємств з продажу автомобільних запчастин. Види складів та їх зберігаюче обладнання

В антикризовому управлінні вирішальне значення має стратегія управління. Коли стає явною неминучість кризи, неможливість її усунути чи сповільнити, у стратегії антикризового управління головна увага приділяється проблемам і засобам виходу з кризи

Сучасна історія українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльність підприємств. Правові засади функціонування підприємств в Україні. Створення, реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємств в Україн

Організація оплати праці форми і системи заробітної плати. Механізм соціального захисту населення. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

Безробіття, його види. Засоби регулювання зайнятості. Прибуток як економічна категорія і доход підприємства. Ціна товару і закон вартості

Прибуток як економічна категорія. Доход і прибуток. Норма прибутку, фактори, що  впливають на неї. Розподіл прибутку.  Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування

Сутність капіталу. Структура та функціонування капіталу підприємства. Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності

Еластичність попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Поняття ринкової рівноваги та її порушення. Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів та послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачає можливість вибору для її суб’єктів

Функціонування підприємства як товаровиробника. Сучасний стан підприємств, що займаються промисловим виробництвом. Перспективи розвитку промислового виробництва  в Україні

Види підприємств в Україні. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва. Лізинг як вид підприємницької діяльності

Еволюція функції управління трудовими ресурсами. Практичні завдання. Найважливішим результатом змін концепції менеджменту стало розуміння особливої ролі такого ресурсу, як люди, і бажання підвищити ефективність діяльності підприємств через реалізацію кожним працівником своїх здібностей і можливостей, творчого потенціалу, досягнення своїх цілей, відповідних до цілей організації

Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової інфраструктури та її роль у розвитку підприємства

Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах. Міжнародне кооперування виробництва в Україні

Регламентація діяльності експертів оцінювання вартості підприємств. Особливості оцінки вартості фінансово-кредитних інститутів. У сучасній економіці дуже часто постає питання про визначення оцінки підприємства

Оцінка вартості підприємств в Україні: роль, проблеми, перспективи. Метод ліквідаційної вартості: його суть та значення. Підприємство стає об'єктом купівлі-продажу в перебігу процесів приватизації та акціонування, зміни складу власників, при проведенні операцій, пов'язаних із заставою майна, його страхуванням та ін. А відтак виникає необхідність оцінки вартості майнового комплексу підприємства

Формирование «стратегических альянсов» постепенно превратилось в универсальный инструмент научно-технического развития и продвижения на рынке. Крупные промышленные корпорации стали использовать этот подход не только для получения доступа к разработкам в сфере малого бизнеса

Особливості стратегічного менеджменту ТНК. Конкурентні стратегії ТНК. Сучасні потреби організації та управління ТНК потребують вирішення складних завдань, які передбачають розробку систем управління, що базуються на комбінації елементів функціональної, регіональної та матричної структури менеджменту

Цінова стратегія фірми в ринковій ситуації. Маркетингова інформація при виборі цінової політики. Стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва. Стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві

Сутність колективної власності, її місце в системі економічних відносин. Форми колективної власності: орендна, кооперативна, акціонерна та інші

Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації. Порядок, концепція та варіанти реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації

Ціна продукції підприємства та її структура. Фінансові механізми стимулювання збуту. Розрахунки та їх вплив на формування доходів підприємства. Значення і суть цінової політики

Правильно поставлений управлінський облік дасть вам інформацію, необхідну для розставлення пріоритетів у діяльності вашої компанії та планування подальшої діяльності, дасть базу для оцінки перспективності можливостей, що відкриваються, і забезпечить методами контролю за виконанням прийнятих рішень

Сутність максимізації прибутку підприємства. Аналіз максимізації прибутку підприємства

Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. Коефіцієнти оцінки рентабельності капіталу. Коефіцієнти оцінки капіталовіддачі. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

Перехід до ринкових відносин потребує побудови нової правової основи господарської діяльності. Це - один із найважливіших способів підвищення ефективності суспільного виробництва і добробуту народу України

Ефективність діяльності підприємства можна забезпечити передусім шляхом здійснення правильної політики з управління персоналом

Процедура реалізації обраної антикризової стратегії.  Зовнішні та внутрішні чинники кризового розвитку. Економічні результати діяльності будь-якої фірми. Аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища бізнесу  

Завдання і напрями роботи служб управління персоналом. Організаційна структура служб управління персоналом організації.  Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб

Етапи розвитку системи якості підприємства. Організаційні методи управління підприємством при впровадженні системи якості. Показники якості на кондитерській фабриці. Контроль якості продукції

Основні проблеми державної підтримки підприємства. Світова практика підтримки малого та середнього підприємництва. Шляхи вдосконалення розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління. Основні категорії економічного аналізу діяльності підприємства. Види економічного аналізу діяльності підприємства

Права та обов’язки балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної форми власності. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства. Поточний ремонт об’єктів зеленого господарства. Облік зелених насаджень

Основні властивості будівельних матеріалів. Технічні характеристики будівельних матеріалів. Використання будівельних матеріалів у ремонтно-будівельному господарстві

Визначте історичне розуміння сутності підприємництва та підприємця як особливого соціально-психологічного типу господарника. Яким чином проводяться маркетингові дослідження ринкового середовища, оцінюється конкуренція і конкуренти, визначається мета діяльності при створенні нового підприємства? Митний ліцензійний склад

Загальні відомості про видавничу організацію «Юстиніан» Продукція компанії. Нові проекти компанії. Партнери та співробітники компанії. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві

Суть кредиту, його роль і принципи організації в підприємницькій діяльності. Кредитне фінансування. Комунікації в системі управління. Маркетингова діяльність при розробці товарів

Потреба в оцінці вартості підприємства та його майна є багатоаспектною, виникає на різних етапах антикризового управління

Стан ринку злиття та поглинання. Проблеми та перспективи злиття та поглинання в Україні

Понятие диверсификации деятельности предприятия. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны. Стратегии диверсификации деятельности предприятия

Критерії визначення основних засобів. Переоцінка основних засобів

Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. Види та організаційні форми підприємств в Україні. Основні форми організації бізнесу в Україні

Роль виробничої марки. Головні елементи марки. Проблеми вибору назви марки

Сутність ринкової ціни. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Вплив попиту та пропозиції на ціни фінансового ринку

Для типів факторів виробництва характерною є визначеність. Вони представлені засобами виробництва (речовий фактор) і безпосередніми виробниками (особистий фактор), наділеними здатністю до праці (в тому числі до підприємницької діяльності), яка реалізується у поєднанні з засобами праці

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). Структура і склад служби контролінгу

Господарські відносини, їх ознаки та види. Основні характеристики акцій. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

Сутність та функції економічного районування та господарського комплексу. Особливості економічного районування України. Проблеми й перспективи економічного районування

Організація роботи кадрової служби підприємства. Кадрова служба і її функції. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу в сучасних умовах

Поняття системи. Кваліфікація систем. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень. Аналіз статей з журналу «Проблеми теорії і практики управління»

Акціонерне фінансування. Види акцій і сфери їх застосування. Методи керівництва. Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку

Сутність контролінгу та його необхідність. Інструменти та методи контролінгу. Портфельний аналіз

Розподіл завдань серед керівного складу підприємства. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів

Класифікація підприємств за видами діяльності. Особливості розробки бізнес-плану на транспортних підприємствах. Культура мови бізнесмена

Банк – як елемент інфраструктури ринку. Характеристика банківської системи. Організація в системі менеджменту. Організація систем руху товару і його збуту. Реклама в системі просування товару

Моделі прийняття управлінських рішень. Вимірювання при прийнятті управлінських рішень. Школа вимірювання. Методи вимірювання

Зміст аналізу проблемних ситуацій та технології їх проведення.

Психологічна структура управлінської діяльності та управлінських стосунків. Морально-психологічні засади управлінських стосунків

Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень та процес прийняття управлінських рішень

Організаційно – економічна характеристика підприємства. Ефективність і якість діяльності менеджера. Роль і місце менеджера в системі управління

Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. Основні форми організації бізнесу в Україні

Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства. Поняття компетенції. Ідентифікація ключових компетенцій підприємства

Загальна характеристика формальних груп на підприємствах. Основні поняття організації діяльності як функції управління

Основні джерела інформації про вакансії. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації

Надійність в діяльності підприємств невиробничої сфери. Аналіз методів експертних оцінок. Страхування в світовій практиці виробничого господарювання

Сутність, значення та передумови розвитку і розміщенні лікеро-горілчаної промисловості в господарському розвитку України. Сучасний стан розвитку лікеро-горілчаної промисловості України. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення лікеро-горілчаної промисловості України

Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств? Термін «санація» походить від латинського «sапаrе» — оздоровлення, видужання

Суть і функції фінансів підприємств. Податкова система України. Сутність системи оподаткування підприємств

Організація лікувально-профілактичного харчування на виробництві. Профілактика кров’яних інфекцій  (туляремія, чума)

Праця як сфера життєдіяльності і основний фактор виробництва. Технологічний зміст праці. Суспільний характер праці як економічна категорія

Створення закладів охорони здоров’я. Утворення та розвиток служби охорони здоров’я на підприємстві. Розвиток охорони здоров’я на державному рівні

Особливості організації та здійснення будівельної діяльності в Україні. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи функціонування

Види суб'єктів господарювання. Групи суб’єктів господарювання. Поняття суб'єкта господарювання. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання

Стратегії ціноутворення в умовах монополістичного ринку. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді

Оптимальний план виробництва  фірми на ринку монополістичної конкуренції. Оптимум споживача: економічна та аналітична інтерпретація

Методичні основи планування продуктивності праці. Особливості планування збільшення продуктивності праці

Основні вимоги до організації номерного фонду підприємств готельного господарства різних категорій. Особливості матеріально-технічного постачання підприємств готельного господарсва в сучасних умовах

Характеристика інноваційної діяльності підприємства. Загальна характеристика підприємства

Конкурентоспроможність організації та її визначення. Фінансове забезпечення стратегічного управління

Поняття і структура способу виробництва. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу

Управління персоналом на фірмі. Аналіз внутрішнього середовища компанії. Шляхи вдосконалення управління внутрішнім середовищем підприємства

Класифікація типів стратегій, орієнтованих на конкурента. Конкурентні стратегії в системі конкурентних переваг: теорія управління конкурентоспроможністю

Дослідження ефективності використання устаткування. Проведення аналізу ефективності використання устаткування підприємства

Оцінка результативності використання потенціалу. Показники рівня використання виробничого потенціалу підприємства

Державне регулювання природних монополій в Україні. Основні важелі регулювання монополій в Україні

Характеристика основних проблем розвитку та розміщення підприємств торгівлі. Сутність екологічної сертифікації. Екологічний контроль

Обов'язки працівників юридичної служби. Напрями роботи юридичної служби підприємства. Основні завдання юридичної служби

 Об'єкти та суб'єкти системи безпеки підприємства (фірми). Форми організації безпеки підприємства. Зарубіжний досвід технологій створення захищеного простору суб’єкта підприємницької діяльності

Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань підприємств та ефективності їх придбання

Кластерні об’єднання підприємств. Концепція впровадження кластерної моделі

Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Конвенція про захист прав інвестора

Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів

Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства

Техніко-економічна функція передбачає запровадження нової техніки і технології, впровадження досягнень науки у виробництво, придбання якісних комплектуючих виробів та предметів праці, наймання або підготовку робочої сили відповідної якості, раціоналізацію виробничих процесів тощо

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення

Розвиток ідей меркантилізму в Росії. Розвиток менеджменту в Росії. За своїм змістом російський меркантилізм відрізнявся від західноєвропейського й тим, що зачіпав ще й аграрне питання. Проблеми колоніалізму в ньому не зайняли того місця, яке вони займали в західноєвропейському меркантилізмі

Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань  підприємств та ефективності їх придбання

Кластерні об’єднання підприємств. Концепція впровадження кластерної моделі. Будучи розташовані недалеко один від одного, підприємства в змозі налагодити взаємообмін інформацією та досягати колективних переваг, які неможливо отримати кожному підприємству окремо. Кластерна модель полегшує співпрацю з метою вирішення спільних проблем та перепон у розвитку

Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Конвенція про захист прав інвестора. Захист прав і інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності, передбачений не тільки українським законодавством, але і законодавством різних країн світу, а також міжнародними угодами

Сучасні світові тенденції розвитку соціально–трудових відносин. Критерії і показники ефективності організації праці. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Механізм функціонування ринку праці. Сегментація ринку праці. Гнучкість та жорсткість ринку праці.

Напрями удосконалення виробничої структури підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства. Види виробничої структури промислового підприємства. Характеристика елементів виробничої структури підприємства

Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів. Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є  центральною  в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин

Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства. Дійовим інструментом конкуренції у цьому разі може бути використання нематеріальних ресурсів. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги

Поняття якості та її оцінка. Міжнародні системи сертифікації продукції

Функція реалізації відносин економічної власності передбачає управління власністю, контроль за процесом ціноутворення, розподілом доходів, випуском акцій та їх продажем, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо. Функції, зумовлені власністю. Якщо ці функції доповнити аналізом функцій, які випливають з основних аспектів власності, то слід вирізнити правову, соціальну, психологічну та інші функції

Визначте суть безробіття як соціально-економічного явища. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою? Особливість сучасного стану безробіття в Україні. Дайте визначення простого й розширеного відтворення. Що спільного і в чому відмінності понять «розширене відтворення» та «економічне зростання»? Які основні типи економічного зростання?

Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземних інвестицій в Україну. Залучення інвестицій (як іноземних, так і внутрішніх) зокрема

Сучасний етап підтримки бізнесу. Теоретико-методологічні аспекти регулювання суб’єктів підприємництва. Система оподаткування суб'єктів господарювання. Основні тенденції державного регулювання підприємництва

Розробка комплексу задач «Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства». Аналіз ефективності залучення і використання позикових коштів ДП «Діапазон». Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП «Діапазон»  в динаміці

Загальна характеристика організаційно-правових форм об’єднання підприємств та мета їх створення.Промислово-фінансова група.Необхідність створення в нашій країні об’єднань була визнана ще наприкінці 60-х років

Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства опосередковано. До них належать демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно змінюються і є джерелом постійного занепокоєння для фірми

Юридичними особами і державнимиорганами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства

Завдання 4. Завдання 3. Поняття та види інвестицій. Порядок реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності

Зміст і структура бізнес-плану.Організація розробки бізнес-плану. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення

Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві

Калькуляція собівартості продукції.Сутність, значення та класифікація витрат.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат їх поділяють на умовно-змінні та умовно-постійні

Сутність фінансової санації як механізму фінансової стабілізації підприємств.Методичні підходи до аналізу можливості відновлення платоспроможності підприємств

Вдосконалення системи управління оборотним капіталом та оцінка її впливу на фінансовий стан підприємств.Шляхи оптимізації використання промислового капіталу.Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання

Умови та порядок отримання банківського кредиту.Види банківського кредиту та їх характеристика.Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

Облік акцій невласної емісії на підприємстві. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії

Форми і системи оплати праці. Бізнес-планування: сутність, зміст та призначення.Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств

Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств.Соціально-психологічні методи управління.Змістова характеристика окремих методів управління.Поняття та основа класифікації методів управління

Шляхи удосконалення оцінки та обліку власного капіталу в акціонерних товариствах.Організаційні й методичні особливості оцінки власного капіталу акціонерних товариств.Економічна сутність, теоретичні та методологічні засади обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень.Характеристика методів стратегічної діагностики.Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Система показників фінансового стану підприємства. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства

Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Загальні принципи організації роботи транспортно-експедиторських підприємств

Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні нових виробів. Основні риси та принципи функціонально-вартісного аналізу (ФВА)

Завдання і функції системи професійної орієнтації. Головні об’єкти професійної орієнтації. Професійна орієнтація як система. Основні елементи професійної орієнтації

Крім державних фондів, в областях створюються регіональні фонди підтримки підприємництва, які залучають кошти місцевих бюджетів, асоціацій, громадських об'єднань, добродійних організацій, а також підприємців. За даними Міністерства економіки, у 2006 році налічувалося 44 таких фонди

Спеціалізація підвищує ступінь однорідності виробництва на робочих місцях, дільницях, цехах; збільшує випуск однорідної продукції

Сутність і методи обчислення рентабельності на підприємстві.Проведення касових операцій

Методи боротьби з ухиленням від податків. Патентування підприємницької діяльності. Ресурсні платежі

Валовий дохід підприємства становить грошову виручку від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства (включаючи основні фонди) тощо, зменшену на суму постійних витрат підприємства

Спрацювання та форми відтворення основних фондів. Посередницька діяльність як різновид підприємництва. Принципи та форми раціональної організації виробництва

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів в модулі «ПАРУС-Бухгалтерія», «Галактика». Поняття малоцінних необоротних матеріальних активів

Роль та значення ринкової інфпаструктури.Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі.Комунікаційна і туристична інфраструктура

Сутність та особливості позиціювання товару.Переваги та недоліки сегментування. Основні принципи сегментування.Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку

Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві.Поняття персоналу підприємства, його структура

Покращення умов праці на підприємстві.Класифікація умов праці.Поняття та види умов праці

Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.Джерела підприємницького права

Особливості обліку витрат на виробництво.Загальні засади обліку процесу виробництва

Управління організаційними змінами. Модель процесу організаційних змін. Сутність організаційних змін

Особливості внутрішніх витрат на підприємстві. Сутність внутрішніх витрат

Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Характеристика матеріальних активів підприємства. Класифікаційна оцінка і структура основних фондів

Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування.Виробнича та загальна структура підприємства.Основи організації функціонування виробництва, процес підприємства

Резерви і фактори зниження собівартості продукції.Методи встановлення цін на нові вироби. Рентабельність підприємства

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку.Особливості будівельного виробництва та їх вплив на систему бухгалтерського обліку

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Оцінка продуктивності праці з позицій отримуваних результатів стосується, з одного боку, того, що і як вироблено, а з другого, — за яких витрат праці та інших ресурсів здійснено виробництво

Функції та завдання контролінга. Основні причини виникнення контролінгу. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств

Основні види реклами, носії реклами і засоби її поширення. Психологічний аспект реклами. Розрахунок витрат на рекламну кампанію

Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного прогресу

Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Планування та формування персоналу на підприємстві

Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність організації та її визначення

Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія "ефективність" може інтерпретуватись як "результативність"

Історія компанії «Олімп» на ринку лікеро-горілчаних виробів.Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах.Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін

Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Проте сучасна економічна теорія стверджує, що точно визичити роль і частку витрат тих чи інших ресурсів, використаних на виробництво продукції, неможливо

Загальна характеристика інноваційного процесу, інновацій та інноваційної діяльності: поняття, сутність, зміст.Основні різновиди інноваційного процесу та інновацій

Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного прогресу

Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації.Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена».Діагностика конкурентоспроможності підприємства.Конкурентоспроможність організації та її визначення

Таким чином, існує як об'єктивна зміна стану певної системи (об'єкта), так і її оцінка. Ця оцінка може мати кількісний і якісний характер. Типовий приклад якісних оцінок ми вже навели, розділивши множину ефектів на позитивні та негативні

Планування як основний інструмент управління.Планування являє собою управлінський процес визначення цілей підприємства і засобів їх досягнення, забезпечення і підтримки відповідності між ними