Реферати » Документознавство, діловодство

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІVзі змінами та доповненнями відповідальність за збереження первинних документів протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 (далі - Положення № 88) передбачено обов'язкове передавання первинних документів до архіву

Призначення та особливості структури текстів протоколів. Основні правила групування документів у справи. Протокол — це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від співробітників виконання доручених їм завдань

Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Строки виконання документів. Організація контролю за розглядом звернень громадян. Складання номенклатури і формування справ. Контролю підлягає виконання всіх зареєстрованих в канцелярії документів, для яких зазначено термін виконання

Виникнення діловодства. Історія діловодство в Україні. Культура праці діловодного персоналу.

Стандартні реквізити службових документів. Скласти протокол службової наради. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається формуляром

Порядок складання номенклатури справ установи. Скласти наказ з основної діяльності

Зберігання документів в структурних підрозділах установи. Скласти номенклатуру справ канцелярії (служби документації)

Указати, що належить до документації щодо особового складу. Що таке заява? Види заяв, їх реквізити. Пояснити, що таке адреса;   які основні правила, встановлені Міністерством зв'язку, слід пам'ятати під час написання адреси. Написати адресу будь-якої установи. Прочитати   словосполучення, вказати, як вони називаються.  Пояснити їх значення. Прочитати текст, виписати числівники словами

Особливості чоловічого ділового іміджу. Культура мови в діловому спілкуванні. Підбір делегації для проведення переговорів

Етикет керівника. Національні особливості спілкування в США. Планування переговорів

Поняття та характеристика архіву як інформаційного ресурсу. Значення музеїв як інформаційних ресурсів. Бібліотеки – інформаційний ресурс сучасного суспільства

Закон як основний документ юридичного регулювання. Основні організаційні документі та їх загальна характеристика. Особова справа як кадровий документ, її структура

Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу. Головні умови функціонування бізнесу. Розкрийте зміст корпоративного управління. Розробіть модель корпоративної культури

Сутність оцінки бізнесу в Україні. Основні методи оцінки бізнесу. Фактори, що враховуються при визначенні вартості бізнесу

Основи комплектування архіву. Робота державного архіву з джерелами комплектування

Терміносистема документознавства: нормативна база.  Перспективи розвитку термінології документознавства

Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. Експертиза наукової і практичної цінності документів. Складання описів справ структурних підрозділів

Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. "Перелік типових документів" як основний нормативний документ для визначення термінів зберігання документів

 Документ (розкрити такі поняття - джерелознавча база - підручники, посібники, видатні особи). Характеристика професійних та людських якостей документознавця

Аудиторская Палата Украины. Сертификация аудиторов

Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Ділове спілкування і проблеми управління. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі

Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання.Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів.Особливості механізмів регулювання та контролю ринкуцінних паперів в Україні

Поради при написанні службових листів.Види службових листів.Службове листування. Техніка складання та редагування службових листів.Службові листи належать до основних засобів обміну інформацією між підприємствами

Розподіл документів на групи за функціональним призначенням.Анкета, анотація (розповісти про анкету, анотацію).Скласти пояснювальну записку

Нормативно-правова база діловодства в України. Радянське діловодство. Колезьке діловодство. Наказове діловодство. Діловодство в Запорозькій Січі

Діловодство в Україні. Радянське діловодство. Виконавче діловодство. Колегіальне діловодство. Приказне діловодство

Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України. Оптимальні умови зберігання документів. Характеристика роботи

Терміни та визначення. ДСТУ 2392-94. Базисні поняття стандартизації. Визначення інформації та документації за ДСТУ 2392-94

Психологічні типи і ділове спілкування. Особливості жіночого ділового іміджу. Особливості інтер'єру при проведенні ділової бесіди

Зберігання документів в структурних підрозділах установи.Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання

Керування службою діловодства. Основні вимоги та обов’язки керівника служби діловодства. Раціональна організація праці персоналу служби діловодства.Види служб діловодства, їх організаційна структура, основні завдання та функції

Розпорядчі документи. Довідково-інформаційні. Організаційні документи. Зразок кутового листа бланка установи

Розписка. Лист-прохання.Доручення

Історії розвитку класифікації документів. Поняття й принципи класифікації документів

Інтегруючий підхід до класифікації документів, що враховував би особливості змісту й форми, було започатковано у ХІХ столітті одночасно з уведенням у науковий обіг понять "документ" та "документація"

Загальна методика створення бібліографічних описів електронних документів.Спеціальна методика складання бібліографічних описів електронних документів.Бібліографічний опис електронного ресурсу як гарантія захисту авторських прав