Реферати » Банківська і біржова справа

Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.  Правове регулювання валютних операцій.

Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Банк вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку

За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов'язаних з різного роду ризиками. Органи банківського нагляду повинні розуміти характер цих ризиків і стежити за тим, щоб банки адекватно їх оцінювали і вміли ними управляти

Певні труднощі із формуванням науково обґрунтованої концепції функціонування і розвитку банківської системи в умовах перехідного періоду значеною мірою зумовлені відсутністю у наукових працях, присвячених цій проблемі, належної теоретичної основи аналізу сутності банківської системи та її ролі в економіці ринкового типу

І це природно, оскільки такі формування ринкового типу, як акціонерні товариства, асоціації, концерни можуть нормально функціонувати, тільки спираючись на розвернуту мережу нових кредитних інститутів

Складається з Національного банку України, державних і приватних комерційних банків. Зокрема, до державних комерційних банків належать Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) та Ощадний банк (Ощадбанк)

Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого фінансового контролю, не заміняє і не підмінює державний фінансовий контроль за господарськоюі фінансовою діяльністю економічних суб'єктів, що здійснюють відповідні державні органи

Фінансова звітність, підготовлена на основі МСФЗ, приймається багатьма біржами цінних паперів, включаючи Лондонську, Франкфуртську, Цюріхську, Люксембурзьку, Таїландську, Гонконгську, Амстердамську та Римську. Кожна біржа цінних паперів має свої специфічні вимоги відносно розкриття інформації, що міститься в фінансовій звітності

Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу. Суть банківської системи. Стан банківської системи

 Поняття бюджетної системи. Види бюджетів, їх характеристика. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України

Становлення світової банківської системи та передумови її створення в Україні. Етапи розвитку сучасної банківської системи України та роль Асоціації українських банків в її розбудові. Стан банківської системи України напередодні Виборів 2006. Вплив політичної ситуації

Проектна діяльність Світового банка. Міжнародний валютний фонд стежить, головним чином, за функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і політикою валютних курсів його країн-членів, а також за дотриманням ними кодексу поводження в міжнародних валютних відносинах, включаючи надання допомоги країнам-членам шляхом надання короткострокових кредитів у випадку утруднень, зв'язаних із платіжним балансом

Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

Становлення ринку цінних паперів в Україні. Механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні

Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів. Характеристика міжнародної торгівельної операції акредитивів. Характеристика кредитів під заставу векселів

Інститути спільного фінансування. Компанія з управління активами та  її функції. Реєстратор власників іменних цінних паперів та його функції

Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток. Особливості діяльності міжнародних бірж

Сутність валютних операцій. Аналіз динаміки та структури валютних операцій

Оплата і протест векселів. Державне регулювання ринку  цінних паперів в Україні. Фондові біржі та їх завдання

Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні

Поняття та основні причини боргової кризи. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду

Характеристика показників кредитного ринку. Структура і характеристика банківської системи Росії. Характеристика активних операцій комерційних банків

Правове регулювання вексельного обігу в Україні. Підроблені векселі. Державні та казначейські векселі

Наслідки повної або часткової відмови в акцепті. Реквізити векселя

Основні художні течії кінця ХVІІІ- початку ХХ ст. Загальні риси розвитку культури ХІХ столітті

Засоби керування роботою банку у СЕП. Банківські автоматизовані клірингові послуги BACS і чековий кліринг у розрахункових палатах США

Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки. Визначення і види облігацій

Простая форма бухгалтерского учета. Денежные средства и их отображение в балансе

Призначення та класифікація комерційних банків. Сутність та функції банків в Україні

Міжнародний кредит. Споживчий кредит. Комерційний кредит. Роль кредиту в умовах ринкової економіки

Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання

Особливості гнучких режимів праці. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості

Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Розгортання війни та її наслідки. Причини та початок Кримської війни. Розгортання війни та її наслідки

Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх цільового призначення. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці. Склад виробничого і трудового процесів

Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Визначте суть безробіття як соціально-економічного явища. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою? Особливість сучасного стану безробіття в Україні

Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду.

Стратегічна маркетингова програма фірми. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці. В економіці України з проблем ціноутворення ще не знайдені оптимальні рішення

Процедура ліквідації банків та їх наслідки.Причини та умови ліквідації банків.Становлення ринкових відносин у державі характеризується не тільки створенням і розвитком підприємницьких структур, активною конкурентною боротьбою

Сутність та поняття факторингу.Види факторингу.Функції факторингу.Огляд економічної літератури свідчить про необхідність приділити більшу увагу факторингу як найефективнішій формі рефінансування в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств

Структура банківської системи України. Становлення банківської системи України

Банківський міжнародний переказ. Використання банківських переказів. Сутність банківського переказу

Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні. Діяльність транснаціональних банків. Сутність процесу транснаціоналізації банків

Суть і особливості побудови кривих байдужості. Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. Суть і особливості побудови кривих байдужості.Організаційні форми і функції підприємства

Соціальна інфраструктура та її роль в економіці.Прогнозування та регулювання галузей (елементів) соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації України

Формування товарних ринків як умова діяльності товарних бірж. Типи бірж та їх характеристика. Б іржові товари, операції і види контрактів на товарній біржі

Економічна характеристика комерційних банків. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика

Економічна характеристика комерційних банків.Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика