Курсові » Соціологія

В першому розділі ми розглянемо технологію створення прийомних сімей; в другому -  як проходить влаштування дітей у прийомну сім`ю; і в третьому -  соціальний супровід  прийомних сімей та прийомних дітей

Найбільш масштабною задачею  соціально орієнтованої економіки держави в ринковому господарстві, що формується в Україні є діяльність по соціальному захисту всіх прошарків суспільства і по виробленню стратегії ефективної соціальної політики

В современном обществе, в условиях когда ежедневно увеличивается «скорость жизни», когда стрессы знакомы почти любому не понаслышке, когда каждый к чему-то стремится и чего-то боится, проблемы поставленные конфликтологией – предотвращение, анализ, прекращение конфликтов – стали особенно актуальны

Рівень розвитку особистості, її внесок в культурно-історичну спадщину людства визначаються зрілістю вищих психічних (духовних) утворень (цінностей, цілей, ідеалів, смислу життя)

Багато рызних катастроф трапляється в нашому житті.Потрібно знати як себе поводити у різних небезпечнизх ситуаціях

Вивчивши масу видань присвячених даній проблемі, можна зробити 3 формулювання, що пояснюють і розшифровують поняття “здатності”. Це: по-перше, під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншого;  ніхто  не  стане говорити про здібності, там де справа йде про властивості, у відношенні яких усі люди рівні. У такому змісті слово здатність уживалося основоположниками марксизму-ленінізму, коли вони говорили: "Від  кожного по здібностях..."

Цей спосіб дає можливість порівняти очікування від інформації з результатами читання. Слід уважно читати текст і одночасно позначати його частини відповідно до рівня свого попереднього знайомства з інформацією, вміщеною в ньому

Керувати - значить приводити співробітників до успіху і до самореалізації. Керувати без конфліктів – чи можливо це

Поняття суспільства. Діалектично - матеріалістичний підхід до аналізу суспільних процесів та його альтернативи. Діалектика розвитку продуктивних сил і виробничих відносин

Предмет і основні категорії соціології праці. Соціальна сутність праці. Основні критерії стратифікації

Наркозалежність як форма девіантної поведінки. Профілактика як один із основних напрямків діяльності соціальних служб в молодіжному середовищі. Технологія діяльності соціальних служб з профілактики наркозалежності серед молоді. Рекомендації щодо вибору технології профілактики наркозалежності серед молоді

Визначення та загальна характеристика віктимологічної профілактики. Місце віктимологічної профілактики в профілактичній діяльності ОВС. Суб`єкти та об`єкти віктимологічної профілактики

Основні поняття паблік рилейшнз. Методи паблік рилейшнз при вирішенні соціальних проблем. Роль фактора оптимізму/песимізму в сучасному світі. Роль фактора оптимізму/песимізму в історії. Методи виведення людини зі стану песимізму. Міфічний рівень масової свідомості в аспекті оптимізму / песимізму

Категорія рівня життя населення: сучасний підхід. Показники, які застосовуються для виміру рівня життя населення. Рівень і якість життя населення України та проблеми їх оцінки. Диференціація економічного розвитку регіонів України як показник рівня життя населення. Шляхи підвищення рівня життя на Україні

Соціалізація і процес виховання. Основні поняття соціалізації. Соціалізація і становлення особистості. Соціальні та світоглядні основи середньовічної культури

Проблема конфліктності людських стосунків. Типи  конфліктів. Місце конфлікту в корпоративній культурі організації. Шляхи управління конфліктами та стресами  в організації

Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Низькоентропійний розвиток: сутність, ознаки, принципи. Функціонування соціально-економічної системи в Україні

Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. Конфликты на различных уровнях социальной системы. Межгрупповой конфликт. Политические и национальные конфликты

Людина як біологічний та соціальний суб'єкт. Середовище життєдіяльності. Значення нервової системи в життєдіяльності людини

Теоретико-методологічні аспекти цінності права. Поняття цінності права. Особливості соціальної та гуманітарної цінності права. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві

Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-культурним комплексом. Аналіз управління соціально-культурним комплексом України на сучасному етапі. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення

Дослідження поглядів О.Конта. Дослідження теорій Г.Спенсера. Порівняльний аналіз теорій О.Конта та Г.Спенсера

Структурна трансформація українського суспільства. Середній клас як основа і запорука стабільності українського суспільства. Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства

Шлюбно-сімейне право Риму. Правовий механізм регулювання шлюбно-сімейних відносин в Античній Греції та Римі. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних греків та римлян

Поняття транснаціонального конфлікту. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах

Поняття транснаціонального конфлікту. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. Наслідки транснаціональних конфліктів. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів

Теоретичні аспекти основних психологічних процесів у трудовому колективі.Критерії професійного відбору.Характер.Темперамент

Любов в епоху Відродження.Любов до Бога у вченні Августина Блаженного і Фоми Аквінського.Тема любові в філософії Середньовіччя.Тема любові в «Бенкеті» Платона

Сучасні проблеми суспільного розвитку людства.Поняття суспільства в історико-філософському ракурсі.Трактування поняття "соціологія", її предмет та об`єкт вивчення.Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук

Теоретичні аспекти формування системи соціальногозахисту населення.Сутність і пріоритетні напрямки вдосконалення форм захисту найбільш вразливих верств населення.Шляхи реформування системи соціального захисту в Україні

Дослідження когнітивної, емоційної та поведінкової структур соціального інтелекту.Дослідження уявлень юнаків про життєві перспективи (професія, любов, сім`я, ставлення в суспільстві).Взаємозв`язок соціального інтелекту із формуванням життєвих перспектив

Зарубіжний досвід соціального розвитку дітей вулиць. Проблема „дітей вулиці” в статистичних дослідженнях.Проблема "дітей вулиці" у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці соціального розвитку

Ідеальний тип як логічна конструкція за Максом Вебером. Основні ідеї та здобутки видатного німецького соціолога.Соціологічні погляди М. Вебера.Життєвий і творчий шлях Макса Вебера

Основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури.Особливості соціальної роботи у сфері культури.Теоретико-методологічні аспекти культурної сфери у соціальній роботі

Демократичний потенціал державного управління в контексті економічного розвитку.Міжнародний досвід реалізації концепцій демократизації економічного життя суспільства.Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав

Сучасні проблеми народонаселення і міжнародної міграції робочої сили.Динаміка чисельності, склад населення, особливості його розміщення.Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства

Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки. Основні напрями реформування системи соціального захисту населення України. Проблеми та перспективи пенсійної системи України

Ефективність органів соціальної допомоги в сучасних умовах багато в чому визначається якістю її організації, управління, професіоналізмом управлінських кадрів. Управління соціальною роботою є необхідною умовою для функціонування будь-якої соціальної організації, установи

Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Теоретико-методологічні підстави дослідження конфліктної поведінки особистості.Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву