Курсові » Психологія

Визначення основних понять у сфері алкогольної і наркотичної залежності. Методологія соціальної роботи з особами з наркотичною залежністю. Інтерактивні методи профілактики адитивної поведінки. Навчання здоровому способу життя. Сімейна профілактика. Релігійна профілактика. Третинна профілактика.

Відмінність життєвих психологічних знань від наукових. Причина і сутність кризи психологічної науки. Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини Умовні рефлекси. Механізм утворення умовного рефлексу. Психофізика Г. Фейхера. Предмет і задачі психофізики. Відчуття як похідна від зовнішньої стимуляції. Концепція порогів. Зорові відчуття. Фактори, що впливають на абсолютний поріг зорової чутливості. Кінестичні відчуття, їх основні властивості і форми.

Особенности развития организма дошкольника. Основы гармоничного психофизического развития ребенка. Сюжетные занятия физкультурой дошкольников, как образец совместной работы воспитателя по физической культуре и детского психолога

Теоретико-методологические основы темперамента. Общее понятие темперамента. Отличительные признаки темперамента. Роль темперамента в трудовой деятельности. Темперамент и проблемы воспитания

Історично-психологічні аспекти проблеми. Визначення спілкування, його класифікація. Психологічні особливості ділового спілкування. Форми і функції спілкування. Рівні ділового спілкування. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння

Теоретичні проблеми адаптації  в період переживання життєвих криз. Психологічні чинники соціальної адаптації. Кризовий стан: норма і відхилення. Свобода ставлення до скрутних обставин. Методика емпіричного дослідження соціально - психологічних факторів адаптації в період життєвих криз

Теоретичні основи, вивчення проблеми мислення. Поняття мислення. Емпіричне дослідження явища мислення. Рекомендації  щодо покращання аналітичності мислення. Творче мислення та особистість

Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу

Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі

Шкідливі наслідки споживання алкоголю та шляхи подолання цієї звички. Роль фахівців у запобіганні тютюнокурінню серед молоді. Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді

Організаційний підхід до управління конфліктами в кризовій ситуації. Управління конфліктною ситуацією внутрішніми силами підприємства. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій

Вплив темпераменту на процес розвитку, виховання і формування особистості.Методики дослідження темпераменту.З історії вчень про типи темпераменту. Визначення та основні компоненти темпераменту

Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок".Ставлення як психологічний феномен.

Рольова гра для підвищення психологічної готовності до шкільного навчання.Проблема готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології.Готовність дитини до шкільного навчання.Емпіричне дослідження

Обробка результатів та практичне використання.Методика визначення рівня та структуриздібностей.Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика.Проблема здібностей в психодіагностиці

Практичне дослідження особистості у ракурсі рольової теорії.Аналіз типів особистості за психологічними напрямками. Теорія З. Фрейда і К. Юнга.Теоретичні аспекти психологічної характеристики особистості

Теоретико-методологічні аспекти понять свобода, відповідальність, провина і моральність.Дослідження проблем свободи, відповідальності у філософії права та їх основні проблеми.Значення взаємозв’язку свободи та відповідальності

Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття

У сучасному суспільстві за умов стрімкого розвитку економічної, політичної, соціальної та сфери послуг професія менеджера вважається досить новою та перспективною

Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці.Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву

Негативні наслідки неправильного вибору професії торкаються як самої людини, так і усього суспільства. За підрахунками американських вчених, правильний вибір професії у 2-2.5 рази зменшує потік кадрів, на 10-15% збільшується продуктивність праці і у 1.5-2 рази зменшується вартість навчання кадрів