Курсові » Право

Загальна характеристика захисту права власності. Віндикаційний позов. Захист права власності від порушень, не пов´язаних із позбавленням володіння. Визнання права власності. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності

Предмет, об`єкт та об`єктивна сторона контрабанди. Державна програма протидії контрабанді «Контрабанда - стоп». Порушення кримінальної справи про контрабанду.

Поняття, ознаки і значення об`єктивної сторони злочину. Суспільно  небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). Умови відповідальності за бездіяльність. Значення непереборної сили фізичного і психічного примусу. Суспільно  небезпечні наслідки, їх поняття та  види.

 Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. Адвокатська таємниця. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право.

Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки.

Поняття та ознаки злочину.  Злочини та інші правопорушення.  Класифікація злочинів. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину.

Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи правового регулювання. Механізм правового регулювання. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення. Акти застосування норм права у механізмі правовогорегулювання. Стадії механізму правового регулювання. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання.

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності, її види, функції, форми та підстави виникнення. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

Ефективність правового регулювання. Розходження між правовим регулюванням і правовим впливом. Сфера правового регулювання. Поняття, особливості, ознаки та предмет правового регулювання

Грмадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, від вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні та інші товариства, на пенсії, соціальні та інші виплати, на успадковане майно, на майно одержане за угодами та іншими підставами, не забороненими законом

Шлюбний контракт – це угода осіб (подружжя) про вирішення майнових питань життя сім’ї.Згідно п.2 "Порядку укладання шлюбного контракту", у шлюбному контракті передбачається майнові права та обов’язки подружжя, зокрема питання, пов’язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, яке придбано до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, отримане в дар чи успадковане одним із подружжя, а також питання, що пов’язані з утриманням подружжя та ін. У шлюбному контракті можуть вирішуватись питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. У ньому також можуть передбачатись немайнові моральні чи особисті зобов’язання

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові проекти підриємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом

Джерело права- це форма (спосіб) існування правових норм, явка перетворює право (як волю) в об'єктивовану реальність

Саме від того, як повно та точно будуть вивчені та досліджені всі питання, пов'язані із вивченням та дослідженням злочину і буде залежати благополуччя нашої держави

Побудова правової держави в Україні висуває на перший план задачу створення ефективного механізму протидії злочинності. Ефективне і повне розкриття і розслідування злочинів, уживання заходів по усуненню причин і умов, що сприяють їхньому здійсненню, забезпечить належну реалізацію принципів законності і невідворотності кримінальної відповідальності

Перехід  України  до  ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план права та інтереси громадян

Історія розвитку людства, держави та права дає чимало типів систем покарань та видів конкретних покарань, що їх призначають особам, які вчинили злочини або  проступки, що караються відповідно до кримінального закону

У злочинному світі багатьох країн здавна існують організовані угруповання, так звані мафіозні структури. Вони становлять значну загрозу для громадян, держави та суспільства в цілому

Поняття інформаційної безпеки. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері. Джерела загроз інформаційній безпеці. Проблеми інформаційної безпеки України в сучасних умовах є надзвичайно актуальними і вимагають поглибленого вивчення. Ця робота здійснюється в межах вивчення загальних проблем національної безпеки

Здійснення широкомасштабних перетворень в економічній сфері неможливе без побудови якісно нової системи державного регулювання економічних відносин, яка повинна спиратися на відповідний правовий механізм. У процесі правового забезпечення економічних реформ задіяні всі галузі права

Поняття професійної культури працівників органів внутрішніх справ. Політична культура працівника внутрішніх справ. Моральна культура. Психологічна культура юриста

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність. Класифікація юридичних фактів. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору

Поняття та елементи складу злочину. Сутність об’єкту злочину. Поняття об’єктивної сторони злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна. Кваліфікація діянь, що супроводжуються знищенням або пошкодженням майна

Історія сімейного права та шлюбних договорів. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя. Зміст та укладення шлюбного договору. Порядок укладання, зміни і припинення шлюбного контракту

Розробка та прийняття  Конституції США 1787 року. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США. Конституція США про статус і  повноваження Президента США. Конституція США про федеративний  устрій держави

Давньосхідні монархії. Виникнення давньосхідної держави. Сутність давньосхідної форми правління. Єгипет і Китай – країни із деспотичною формою правління. Вавилон і Індія: обмеження влади царя. Індія – монархічна форма форжави

Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі. Поняття та умови заочного провадження. Заочний розгляд справи. Перегляд заочного рішення

Предмет та завдання криміналістики. Механізм вчинення злочину та  основи механізму злочинної діяльності. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність. Структура злочинної діяльності і характеристика її елементів

Поняття та види об'єктів цивільних прав. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Підстави виникнення застави. Сторони заставних правовідносин. Форма та зміст договору застави

Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями. Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб

Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівників. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників, її відмінності від цивільно-правової відповідальності. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну працівникові

Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх особливості. Малі підприємства, їх види, ознаки та значення. Поняття, ознаки та види господарських договорів, порядок укладення та забезпечення виконання

Теоретико-методологічні аспекти процесу приватизації та його складові. Організаційні аспекти приватизації підприємства та основні форми роздержавлення. Вдосконалення процесу приватизації та врахування досвіду зарубіжних країн

Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із судової практики. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи

Поняття та ознаки шлюбу. Історія шлюбних відносин. Ознаки та умови укладання шлюбу. Умови шлюбного контракту. Розірвання та припинення шлюбу

Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Поняття інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Криміналістична характеристика вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних зі зникненням людини й розчленовуванням трупа. Особливості розслідування деяких видів вбивств

Загальна характеристика референтного права. Референдум як форма безпосереднього народовладдя. Види референдумів в Україні. Аналіз Всеукраїнського та місцевого референдумів

Історія податкової системи Нідерландів. Сучасна податкова система Нідерландів. Основні аспекти організації роботи податкової системи Нідерландів у контексті Європейського Союзу

Правове регулювання робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення.  Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.Відпустки без збереження заробітної плати

Особисті немайнові права громадян. Поняття особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Право вільного доступу до інформації про стан довкілля в Україні та його законодавче регулювання

Поняття правопорушень. Поняття і ознаки правопорушень. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави

Криміналістична характеристика вбивств. Особливості розслідування деяких видів вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних зі зникненням людини й розчленовуванням трупа

Сутність позовної форми захисту в громадському процесі. Прийняття позовної заяви і підстави до відмови в її прийнятті. Відзив на позовну заяву

Поняття корупції. Організовані злочинні формування. Корупція

Поняття конституції України та її основні властивості. Юридичне верховенство конституції України. Основні функції конституції України. Зовнішньополітична функція

Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання захисту прав дитини при здійсненні міжнародного усиновлення в Україні. Співробітництво в процесі міждержавного усиновлення: міжнародно-правовий аспект

Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства. Методи пізнання державно-правових явищ. Методи соціальних наук, що використовуються в теорії держави і права

Удосконалення правового статусу товариств з додатковою відповідальністю. Особливості правового положення товариства з обмеженою відповідальністю та додаткової відповідальності

Теоретико-методологічні аспекти норм міжнародного права. Норми міжнародного права та їхня класифікація. Міжнародний контроль і питання ефективності міжнародно-правових норм

Способи захисту порушених прав акціонерів. Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Види акцій. Права власника акцій. Категорії спорів з акціонерних правовідносин

Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Позитивні та негативні риси акціонерних товариств. Суперечності акціонерних компаній

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Спільна власність. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

Сутність та функції державної власності. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Проблеми реформування державного сектора. Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Шляхи підвищення ефективності державного сектора

Головні питання трудового законодавства США ХІХ-ХХ ст. Основні зміни в державному механізмі та соціальному законодавстві США.  Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США

Китайське право в пореформєний період. Цивільне та суміжні з ним галузі права. Особливості права Японії. Основні тенденції розвитку японського права. Цивільне та суміжні з ним галузі права. Суміжні галузі права. Торгове право. Спільні риси та відмінності у праві Китаю та Японії. Кримінальне право і процес

Правовий механізм регулювання шлюбно-сімейних відносин в Античній Греції та Римі. Місце та роль чоловіка в системі шлюбно-сімейних відносинах. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних греків та римлян. Релігійно-міфологічні уявлення давніх греків та римлян щодо шлюбно-сімейних відносин

Способи захисту порушених прав акціонерів. Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Правове регулювання емісії акцій. Поняття та ознаки акцій як об’єкту цивільного права

Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом)

Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Категорії спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії акцій. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Поняття та ознаки акцій як об’єкту цивільного права

Управління акціонерним товариством. Специфічна діяльність та організація акціонерних товариств в Україні. Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу

Вибір стратегії правового регулювання. Ефективність юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління. Теоретико-методологічні аспекти правового регулювання

Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні. Зародження і розвиток державно-правової думки в Україні. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст. Державно-правова думка ХVІ-ХVІІІ століття

Проблеми формування правової системи в Україні. Місце правової системи України. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права. Елементи правової системи суспільства. Поняття, основні ознаки і структура системи права

Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України. Функції державного управління в сфері захисту прав споживачів щодо якості товарів. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів. Теоретико-методологічні аспекти проблеми захисту прав споживачів

Здійснення систематизації актів законодавства в органах юстиції та шляхи щодо її подальшого вдосконалення. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів. Кодифікація як спосіб впорядкування змісту нормативно-правових актів, її види

Поняття, ознаки та структура адміністративно-правових норм.Поняття адміністративно-правових норм. Характерні риси адміністративно-правових норм.Структура адміністративно-правових норм.Реалізація адміністративно-правових норм

Речові права на чуже майно: види і характеристика.Речове право на своє майно (право власності).Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України

Теорія і практика формування та становлення правової держави в сучасному українському суспільстві.Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави

Англо-американська система права: визначення, види договорів, класифікація.Порядок укладання договору, його зміст, умови дійсності та розірвання договору.Загальна характеристика договору за контенентальною системою.Порівняльна характеристика правових систем сучасності

Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах.Ознаки та умови укладання шлюбу.Підстави розірвання шлюбу.Визнання шлюбу недійсним

Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння.Інші засоби цивільно-правового захисту права власності.Витребування майна власником з чужого незаконного владіння.Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника

Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права.Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян.Місце, строки та інші умови виконання обов’язку

Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції.Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави.Загальні засади конституційного ладу України

Система принципів цивільного процесу іноземних держав.Принципи, закріплені в цивільному законодавстві.Принципи, закріплені в Конституції України.Система принципів і їх класифікація

Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі.Загальна характеристика захисту інтересів відповідача вцивільному процесі та зустрічного позову.Поняття принципа процесуального рівноправ’я сторін

Поняття та порядок створення селянського (фермерського) господарства.Взаємовідносини селянського (фермерського) господарства з установами банків, страховими органами і бюджетом

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження.Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення.Порушення справи про адміністративне правопорушення.Оскарження постанови

Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн.Антимонопольне законодавство країн Східної Європи та Китаю.Монопольне становище на ринку та зловживання ним.Демонополізація економіки України в умовах переходу до ринку

Напередодні третього тисячоліття і в подальшому розвитку багато держав світу активно розробляють взаємоприйнятні схеми розвитку глобального процесу інтеграції ,що включаютть як формування нових центрів геополітичного та геоекономічного впливів, так і моделі регіональної співпраці

Загальна характеристика організаційно-правових форм.Правові аспекти створення, функціонування і ліквідаціїгосподарських об’єднань.Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств

Законодавчі основи адміністративної та кримінальної відповідальності.Адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність: спільні риси та відмінності.Адміністративна та кримінальна відповідальність: поняття та особливості

Повноваження органів, організацій, посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України.Порядок визнання та зміна громадянства дітей.Підстави і порядок набуття громадянства України, Припинення громадянства України

Кримінально-правова відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей

Об’єкти цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Поняття цивільних правовідносин

Удосконалення нормативно-правових актів МВС України шляхом посилення вимог до їх якості. Проблемні аспекти правого поля діяльності МВС та шляхи подолання на державному рівні. Удосконалення існуючої нормативно-правової бази організації і діяльності МВС України

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Кримінологічна характеристика злочинів вчинюваних неповнолітніми. Віктимологічні аспекти злочинності неповнолітніх

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Соціально-економічні причини та умови злочинності неповнолітніх. Кримінологічна характеристика групової злочинності неповнолітніх

Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину.Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.Майнові правовідносини батьків та дітей

Європейські стандарти свободи пересування і вибору місця проживання.Конституційно-правове забезпечення свободи пересування та системи прописки в Україні

Пути реформирования деятельности органов прокуратуры. Проблемы и перспективы реформирования в органах прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры

Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості.Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження

Духовне життя українського суспільства як об'єкт конституційно-правового регулювання. Загальні ознаки і принципи Української держави

Праксеологічні та функціональні аспекти конституційно-правового статусу територіальних громад як суб’єкта цивільного права.Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Еволюція територіальної громади в Україні

Проблеми, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації та способи їх вирішення. Правове регулювання порядку відшкодування моральної шкоди та право на спростування відомостей, що порочать честь, гідність та ділову репутацію

Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві

Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості.Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження.Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень

Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти.Форми та методи державного регулювання приватної нотаріальної діяльності.Система суб’єктів відносин в сфері державного регулювання приватної нотаріальної діяльності

Забезпечення стабільності конституційного ладу як передумова становлення правової держави в Україні.Конституційне регулювання економічних і соціальних відносин в Україні. Роль СБУ у його захисті

Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання.Засади переміщення товарів під митним контролем.Порядок здійснення контролю за доставкою у митниці призначення вантажів, які знаходяться під митним контролем

Праксеологічні та функціональні аспекти конституційно-правового статусу територіальних громад як суб’єкта цивільного права.Статус територіальної громади як суб’єкту місцевого самоврядування та цивільного права.Основи теорії конституційно-правового статусу територіальної громади