Курсові » Педагогіка

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних (від англ. inter - взаємний, act - діяти) методів у навчальній та виховній діяльності вчителя, в управлінській діяльності керівника навчального закладу

Вироблення початкових уявлень про речення і його будову. Робота над засвоєнням понять „основа речення”, „головні члени речення”. Види вправ із синтаксису й пунктуації

Опанування малюком іноземної мови. Вправи та завдання для розвитку елементарних навичок спілкування під час навчання. Процес формування навичок і вмінь аудіювання

Самостійна робота як дидактична категорія. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи. Технологія формотворення знань як базова технологія розвитку здібностей учнів до самостійної навчальної діяльності

Проблеми трудового виховання підростаючого покоління, підготовки його до самостійного трудового життя у різні історичні епохи привертали увагу педагогів, філософів, видатних громадських діячів

Загальне поняття про темперамент. Основні компоненти темпераменту. Типи темпераментів: психологічна характеристика. Вплив темпераменту  на процес розвитку, виховання і формування особистості

Родина – соціальний інститут формування особистості. Теоретичні дослідження проблеми. Вплив сім`ї на соціально-психологічну адаптацію підлітків. Вплив сімейних традицій на виховання особистості

Сучасний урок іноземної мови. Використання відеофільмів та презентація проектів на уроках англійської мови. Використання аудіовізуальних  матеріалів на уроках англійської мови

Теоретико-методологічні аспекти екскурсії. Організація та проведення тематичних екскурсій. Сучасні методики екскурсійного обслуговування та проведення тематичних екскурсій

Тематичні розробки заходів.Знаково-символьна діяльність дошкільників.Методи та форми роботи.Психологія дітей дошкільного віку

Современные тенденции педагогического менеджмента.Методологические предпосылки модели педагогического сотрудничества.Педагогическое взаимодействие – базовая категория педагогики.Учебно - педагогическое взаимодействие как феномен образования

Виховання творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позакласний час.Діяльність позашкільних закладів освіти у сфері дозвілля. Дослідження ефективності універсальної методики творчих здібностей

Методологічні засади експериментального дослідження.Застосування інтерактивних методів на уроках читання.Природа навчального інтересу і його структура.Передумови виникнення потреби до самоосвіти.Методи формування пізнавальної активності учнів

Прийоми і навчальні стратегії, що допомагають учням усвідомити себе як особистість.Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови через знайомство з історією та культурою народу. Методичні прийоми навчання творчому письму: написання творів, есе, віршів

Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу.Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні.Проблеми змісту шкільної освіти

Умови ефективного використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи.Педагогічні основи використання сучасних методів.Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи

Продуктивно-інтерактивна форма навчання. Рольова гра як засіб пізнання іноземної мови. Основні етапи підготовки до проведення ігор. Практичне використання ігор на уроках англійської мови

Методична розробка уроку засвоєння знань.Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах.Аналіз навчальної програми економічної дисципліни для учнів старших класу.Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі