Курсові » Міжнародна економіка

Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв'язки України

Сратегія подальшого соціально - економічного розвитку України передбачає нарощування агропромислового потенціалу країни. При цьому повинні вирішуватися не лише питання вдосконалення системи технологій землеробства та меліорації земель, але і складні проблеми вдосконалення виробничих відносин, розвиток різних форм власності

Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Форми передачі технологій. Особливості функціонування офшорних зон. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

Сутність, етапи та показники розвитку торгівлі. Сутність міжнародної торгівлі та її види. Етапи розвитку міжнародної торгівлі. Система показників міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій

Міжнародна торгівля як одна з основних форм МЕВ. Міжнародна спеціалізація виробництва і науково-технічних робіт. Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ. Валютно-фінансові та кредитні відносини між країнами як форми МЕВ. Міграція робочої сили як форма МЕВ

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни. Україна в міжнародній торгівлі. Шляхи досягнення економічного суверенітету України

Світова організація торгівлі, її роль в МЕВ. Особливості функціонування офшорних зон. Регіональна проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Форми передачі технології

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародний кредит та його основні види. Транснаціональні корпорації - суб’єкт МЕВ

Митні тарифи і мита. Нетарифні бар'єри. Механізми багатобічного регулювання. Регулювання міжнародної торгівлі

Теоретико-методологічні засади регулювання міжнародних економічних відносин. Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних організацій. Шляхи подолання проблем та суперечностей регулювання МЕВ в Україні

Сутність міжнародних економічних відносин. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації світової економіки. Науково-технічне співробітництво

Особливості форм міжнародних економічних відносин в трансформаційній економіці. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Особливості форм міжнародних економічних відносин в Україні

Теоретико-методологічні положення географічних досліджень міждержавних зв’язків. Відновлення та розвиток двосторонніх відносин на сучасному етапі. Співробітництво в виробничій та культурній сферах

Міжнародні економічні організації. Міжнародний валютний фонд і його функції. Світова торгівля, її види та структура

Перспективи вирішення екологічних та економіко-соціальних проблем Латинської Америки. Передумови формування господарства латиноамериканських країн та притаманні їм проблеми. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства Латинської Америки

Головні напрями удосконалення міжнародної валютної системи.Грошова структура міжнародної валютної системи.Сутність міжнародних валютних відносин.Бреттон-Вудська валютна система

Теоретические основы формирования и защиты национальных интересов. Пути повышения эффективности механизма защиты национальных интересов Вьетнама. Реализация национальных интересов Вьетнама в двухсторонних торгово-экономических отношениях

Україна на шляху шляху приєднання до СОТ: переваги та недоліки. Гармонізація національного законодавства України.Сучасний стан переговорного процесу вступу України до СОТ.Основні переваги участі України в СОТ

Поняття та види бар`єрів входу та виходу на ринки.Роль держави в процесах сниження бар`єрів вступу на ринки в Україні.Підвищення ефективності діяльності держави щодо зниження бар`єрів входу та виходу на ринки в економіці України

Особливості формування корпоративних відносин в Україні. Американські транснаціональні корпорації в світовій економіці. Трактування корпорацій в економічній науці

Формування державного боргу і причини його зростання.Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України.Управління державним боргом

Фінансовий облік у розвинутих країнах. Гармонізація фінансового обліку.Особливості міжнародної організації управлінського обліку в зарубіжних країнах.Історичні етапи становлення міжнародної системи управлінського обліку

Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу Канади.Участь Канади у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках

Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі. Порядок митного оформлення вантажу та товарів

Диференціація авіації на більш вузькі специфічні підрозділи та роль кожного з них у розвитку технічного прогресу.Виникнення винищувальної авіації як засобу охорони штурмових та транспортних її підрозділів.Передумови та причини початку Першої світової війни

Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії.Особливості воєнно-політичних відносин США і НАТО з Росією.Проблеми і перспективи взаємовідносин Росії та США в ХХІ ст

Особливо велика роль посередницької ланки при збуті на світовому ринку товарів масового попиту, де посередницькі структури виконують ключову роль в доставці товарів до кінцевого споживача

Сутність, типи, методи процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах розвитку економіки України.Активізація процесів злиття та поглинання як чинник глобалізації світової економіки.Аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки