Курсові » Менеджмент організації

В мировой экономической литературе "инновация" интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических исследований НТП

Деятельность любой фирмы так или иначе связана с вложением ресурсов в различные виды активов, приобретение которых необходимо для осуществления основной деятельности этой фирмы

Розвиток та історія менеджменту. Першовитоки менеджменту. Становлення перших теорій управління. Школи та принципи управління. Школа наукового управління. Школа людських відносин.

Сутність та значення стратегічного управління. Формування системи стратегічного управління на підприємстві. Найбільш поширеним є визначення стратегії як плану, або орієнтиру чи напряму розвитку, додержання якого забезпечить досягнення певних, переважно довгострокових цілей

Міжнародний маркетинг. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Механізми виходу на зарубіжні ринки науково технічних досягнень. Сутність і поняття стратегії «айкідо» в міжнародному маркетингу. Форми і механізми реалізації інтелектуальних продуктів

Контроль, облік та аналіз в процесі управління. Інформація та комунікації в управлінні

Особливості операційного менеджменту в організації зеленого туризму. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності. Задачі нормування у операційних системах

Обгрунтування та розрахунок економічного ефекту від запропонованих заходів. Заходи підвищення ефективності організації процесу менеджменту. Аналіз основних техніко-економічних показників. Основне управління роботою індивіда як передумова ефективної динаміки менеджменту

Теоретико-методологічні засади контролінгу. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств

Теоретико-методологічні аспекти оцінки та відбору працівників. Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління  трудовим колективом. Шляхи удосконалення методів оцінки та відбору персоналу на підприємстві

Теоретико-методологічні аспекти концепції управління персоналом. Дослідження еволюції розвитку підходів до управління персоналом. Шляхи удосконалення системи управління персоналом

Аналіз процесів розвитку теорії управління в Україні та зарубіжних країнах. Підходи до управління: основИ виникнення шкіл управління. Друга та третя управлінські революції та їх основний зміст

Державне регулювання зайнятості населення в Україні. Основні аспекти безробіття та зайнятості трудових ресурсів. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом

Основні помилки менеджера та поради щодо організації його особистої праці. Професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту

Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства

Заходи, які мають здійснюватися на різних етапах розвитку локальної кризи. Класифікація причин (зовнішніх і внутрішніх) формування локальної кризи. Перелік стандартних заходів управління локальною кризою. Блок-схема управління локальною кризою з урахуванням тактичних та стратегічних заходів

Особливості формування сучасних менеджерів в Україні. Основні етапи у розвитку управлінської думки. Зародження перших теорій управління. Теорія індустріального менеджменту. Концепція "виробничої демократії"

Принцип постійного вдосконалення процесів і методів менеджменту. Принцип єдності цілей. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети. Принцип наукової обґрунтованості практики менеджменту. Принцип взаємозалежності

Етичні аспекти ведення бізнесу: міжнародні стандарти і українські реалії. Корпоративні кодекси ділової поведінки. Основні тенденції етики та бізнесу. Етика ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання

Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. Зародження перших теорій управління. Особливості формування сучасних менеджерів в Україні. Теорія індустріального менеджменту

Особливості формування сучасних менеджерів в Україні. Теорія індустріального менеджменту. Зародження перших теорій управління. Становлення та розвиток теорій управління. Етапи розвитку управлінської науки за радянських часів

Підходи українських компаній з забезпечення етичної поведінки. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами

Принцип постійного вдосконалення процесів і методів менеджменту. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети. Принцип цілісності системи менеджменту. Закономірності менеджменту та їх особливості

Особливості американської моделі управління. Підхід сучасної науки до вирішення проблем хаосу.Західноєвропейська модель управління.Концептуальні підходи до розвитку теорії управління

Ефективність проведених заходів щодо маркетингової стратегії формування лояльності.Дослідження обрання цільових споживачів, управління стосунками та формування лояльності на підприємстві.Теоретико-методологічні аспекти управління стосунками та формування лояльності

Організація і здійснення процесу контролювання.Процес і принципи контролювання.Контроль як вид управлінської діяльності.Сутність і призначення функції ефективного контролю

Управління закладом ресторанного господарства.Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства.Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства.Потенціал підприємства як економічна система

Методи формування кадрового складу. Методи підвищення продуктивності персоналу. Методи оптимізації управління персоналом організації. Методологічні основи управління персоналом

Теоретико-методологічні аспекти ефективності управлінської діяльності: сутність та критерії. Удосконалення ефективної діяльності менеджера на підприємстві. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера для ефективної діяльності

Процес реалізації та оцінювання ефективності кадрової стратегії. Класифікація та основні етапи кадрових стратегій. Взаємозв’язок кадрової політики, кадрової стратегії та корпоративної стратегії підприємства

Методологічні основи управління персоналом.Управління персоналом на різних стадіяхрозвитку організації. Методи оптимізації управління персоналом організації

Розробка систем управління знаннями. Процес управління знаннями на підприємстві. Характеристика досліджуваного підприємства

Випереджальні та підкріплювальні форми стимулювання. Рекомендації, що до стимулювання у сучасних умовах. Матеріально-грошове стимулювання. Керування поведінкою об'єктів стимулювання

Концепції управління персоналом. Персонал організації: його класифікація і структура. Теоретичні та методологічні аспекти

Важливість менеджменту в діяльності підприємства. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми. Модель оцінки ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні.Особливості розвитку менеджменту в Україні.Становлення перших теорій управління

Напрямки підвищення ефективності управлінської праці. Критерії та методи оцінювання ефективності менеджменту організації. Ефективність менеджменту персоналу в сучасних умовах господарювання

Особливості впровадження та перспективи розвитку стратегічного менеджменту на аграрних підприємствах.Маркетингові стратегії та SWOT-аналіз у системі стратегічного менеджменту підприємства в умовах маркетингової орієнтації.Елементи системи стратегічного менеджменту

Планування міжсобових комунікацій, як спосіб удосконалення системи менеджменту.Аналіз дослідження міжособових комунікацій підприємства.Теоретичні основи комунікацій в менеджменті

Поняття організаційної зміни і його передумови.Опір організаційним змінам і його причини. Організаційні зміни: етапи і методи. Ефективність організаційних змін

Поняття та види комунікацій.Економіко-організаційна характеристикасуб’єкта господарювання – СП “Ватра”.Вдосконалення комунікацій – як засіб підвищення ефективності управління підприємством

Аналіз основних техніко-економічних показників. Основне управління роботою індивіда як передумова ефективної динаміки менеджменту. Теоретико- методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві

Особливості впровадження та перспективи розвитку стратегічного менеджменту на аграрних підприємствах.Стратегічне управління як основна частина системи менеджменту підприємства.Теоретичні основи системи стратегічного менеджменту

Планування міжсобових комунікацій, як спосіб удосконалення системи менеджменту.Аналіз дослідження міжособових комунікацій підприємства.Теоретичні основи комунікацій в менеджменті

Поняття і види комунікацій.Вдосконалення комунікацій – як засіб підвищення ефективності управління підприємством.Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством