Курсові » Інвестування

Поняття та види інвестицій. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій у фінансовому обліку.Облік довгострокової дебіторської заборгованості

В первой главе характеризуется и рассматривается понятие инвестиций, виды характеризуются участники инвестиционных отношений, возможные объекты вложений.Далее рассматриваются правовые стороны инвестиционной деятельности.В конце главы  рассматривается связь между инвестициями и накоплениями,  формирование инвестиций

Конфликтные процессы мало кто одобряет, но почти все в них участвуют. Если в конкурентных процессах соперники просто пытаются опередить друг друга, быть лучше, то при конфликте делаются попытки навязать противнику свою волю, изменить его поведение или даже вообще устранить его

ТОВ „Адора” належить до підприємств туристичної галузі. Підприємство створено в 2000 році і відтоді воно успішно здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання туристичних послуг

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом

Одной из основных отличительных черт рыночной экономики является способ распределения ресурсов на основе рыночного механизма

Інвестиційний процес в Україні. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності. Стимулювання інвестиційної діяльності. Основні шляхи залучення інвестицій. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій

Аналіз характеру споживання домашніх господарств передбачає виявлення поведінки суб`єктів споживання при формуванні планів споживання і заощадження; співвідношення доходу і витрат на споживання і заощадження з майном суб'єкта; мотивації домашніх господарств при прийнятті рішень про формування обсягів поточного споживання і заощадження, тобто, які параметри виділяються як аргументи функцій споживання і заощадження

Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій. Оформлення договорів та документування. Облік відстрочених податкових активів

Управління інвестиціями. Управління джерелами фінансування. Управління фінансовими ризиками. Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямів розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей підприємства на базі науково-технічного прогресу, що обумовлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності

Порівняльна характеристика П(с)БО та МСФЗ, які регламентують облік фінансових інвестицій. Удосконалення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій. Удосконалення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій

Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. Порядок фінансування  та оцінка ефективності інвестиційної діяльності. Основні чинники підвищення ефективності капітальних інвестицій

Теоретико-методологічні аспекти інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Поняття інвестиційних фондів. Суть та особливості інвестиційної компанії. Особливості діяльності інвестиційних компаній. Інститути спільного інвестування

Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів.Фінансування із застосуванням лізингу

Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень. Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень. Сутність та класифікація інвестицій

Сутність та класифікація інвестицій.Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень.Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень.Суть та структура інвестиційного проекту