Курсові » Фінанси

Організація обліку фінансових інвестицій. Види фінансових інвестицій. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО "Фінансові інвестиції". Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Оформлення договорів та документування. Синтетичний облік. Облік капітальних інвестицій. Облік відстрочених податкових активів

Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія. Визначення фінансових ресурсів підприємства та обґрунтування їх потреби. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація. Формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

Сутність та функції єдиного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок як основа функціонування казначейської системи виконання державного бюджету. Правова база функціонування казначейства. Реєстраційні рахунки в системі Державного казначейства. Управління єдиним казначейським рахунком. Порядок відкриття реєстраційних рахунків.

У даній курсовій роботі пропонується розглянути питання, пов'язані з методикою аналізу, стану та  використання  основних виробничих засобів. Основні кошти є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентноздатність на ринку.

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників

Перехід до ринку ставить нові завдання, пов'язані з покращанням фінансового стану підприємств, удосконаленням фінансових відносин

Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги

Теоретико-методологічні засади державного боргу. Поняття і формування державного зовнішнього боргу. Поняття і формування внутрішнього боргу держави. Аналіз стану державної заборгованості України. Сучасні шляхи врегулювання зовнішньої заборгованості. Обслуговування внутрішнього державного боргу

Розвиток міжнародних валютних відносин. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Міжнародні валютно-фінансові організації

Дослідження теоретико-методологічних засад фінансових ресурсів підприємства. Класифікація фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Взуттєва фабрика "Київ"

Поняття і структура валютного ринку. Передумови та періоди становлення валютного ринку України. Основні економічні категорії валютного ринку. Валютні операції на валютному ринку України. Подальший розвиток валютного ринку України

Поняття та функції лізингу. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин. Лізингове кредитування підприємств. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

Виробництво національного доходу Фактори виробництва  національного доходу. Рівень і причини безробіття. Соціально-економічні втрати від безробіття. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Види соціального страхування

Система соціального страхування та пенсійна система в Україні на сучасному етапі розвитку. Види пенсій, які передбачені загальнообов’язковою системою державного пенсійного страхування. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні і шляхи їх вирішення

Фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. Сутність та необхідність бюджетного фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. Основи фінансування дошкільного виховання дітей та аналіз фінансування дитячих дошкільних закладів

Поняття інфляції, як економічної категорії, її види. Причини та соціально-економічні наслідки інфляційних процесів. Проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні. Шляхи підвищення антиінфляційного регулювання в Україні

Організаційно-інформаційна модель налізу інвестиційної діяльності підприємства. Організаційно-інформаційна модель налізу грошових потоків підприємства

Фінансова стабілізація як фактор економічного зростання. Сутність та становлення фінансової стабілізації  Україні. Основні напрями вирішення проблем фінансової стабілізації

Основні методи регулювання інфляції. Підходи до розгляду інфляційних процесів. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Аналіз інфляційних процесів та їх причини

Удосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України

Критерії та показники, що характеризують рівень державного боргу. Особливості формування державного боргу в Україні. Управління державним боргом в Україні та напрямки його вдосконалення. Сутність і структура державного боргу

Передумови становлення та механізм дії українського ринку цінних паперів. Теоретичні основи аналізу фінансового ринку.Структура фінансового ринку, його види та класифікація.Практика функціонування фондових ринків розвинутих країн

Оптимізація розподілу інвестицій за допомогоюгенетичних алгоритмів.Оптимізація фондового портфелю за допомогою моделейМарковіца, Шарпа та Квазі-Шарп.Сутність фондового ринку та історія його виникнення

Сутність фінансової діяльності підприємства. Класифікація чинників, що впливають на обсяги та ефективність фінансовой діяльності підприємства. Методичні підходи щодо оцінки фінансової діяльності підприємства

Організаційно-економічна характеристика та основні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу руху грошових коштів на рахунках в банку

Напрямки покращання фінансового стану ВАТ "Молочник".Склад та структура джерел фінансових ресурсів підприємства.Сутність, місце та призначення фінансів підприємств.Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ "Молочник"

Економічна сутність дефіциту Державного бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування.Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування.Структура і принципи бюджетної системи України

Оцінка ефективної фінансової політики формування фінансових ресурсів підприємства.Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві.Загальна характеристика підприємства та оцінка стану його фінансових ресурсів.Формування фінансових ресурсів з урахуванням операційного лівереджу та ефекту фінансового важеля

Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства.Заходи фінансового оздоровлення та перспективи розвитку АТЗТ "Фаворит". Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Стан використання електронних грошей в Україні.Депозитні гроші і роль банківської системи у їх створенні.Електронні гроші: депозитні та кредитні картки.Традиційні готівкові гроші та замінники грошей

Шляхи вдосконалення управління фінансовим механізмом.Правові засади організації фінансових відносин.Склад та основні елементи фінансового механізму в Україні.Основи фінансового механізму організації економіки України.Механізм управління фінансами і фінансовий механізм управління економікою

Основні напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні. Сучасний стан фінансового ринку в Україні та проблеми його функціонування. Основи функціонування фінансових ринків

Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. Формування загальнодержавних фінансових ресурсів, чинники їх росту. Розподіл та використання загальнодержавних фінансових ресурсів

Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетнихвідносин на Україні. Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні. Аналіз структури міжбюджетних відносин та динаміки їх розвитку

Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” та організаційна структура управління. Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності. Класифікація і структура основних фондів ТОВ “Буддеталь”

Зміст ринкового ціноутворення, його методи і необхідність державного регулювання. Нормативно-правове забезпечення формування і державного регулювання цін. Ціна як інструмент ринкової економіки

Американська, західноєвропейська та скандинавська моделі.Моделі фінансових відносин у суспільстві.Фінансова модель ринкової економіки.Необхідність та сутність фінансів

Пропонування і рівновага на ринках інвестицій, товарів та ресурсів.Оосбливості взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій.Грошовий ринок, його механізм та призначення

Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ «Молочник».Аналіз фінансового стану ВАТ „Молочник".Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

Шляхи вдосконалення системи управління фінансами підприємства. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління та перспективи розвитку. Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами

Економічна сутність дефіциту Державного бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування. Порядок складання, затвердження та виконання Державного бюджету України

Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.Бюджетне планування як основа бюджетного процессу

Історія зародження та становлення міністерства фінансів інших держав. Міністерство фінансів як суб’єкт головної стадії бюджетного процесу. Місце і роль Міністерства фінансів у відносинах державного кредиту

Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки. Особливості підприємницького капіталу. Особливості позикового капіталу

Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. Нетрадиційні види ресурсних платежів

Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі. Методична розробка уроку засвоєння знань. Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах

Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції.Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції.Загальна характеристика сутності інфляції

Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку.Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Перспективи розвитку національного валютного ринку

Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.Бюджетне планування як основа бюджетного процессу

Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової діяльності.Історія зародження та становлення міністерства фінансів інших держав.Міністерство фінансів як суб’єкт головної стадії бюджетного процесу

Формування бюджетного дефіциту в Україні та заходи його зниження.Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення.Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету.Визначення основних джерел доходів бюджетів

Інтеграція українського ринку боргових цінних паперів у світовий фінансовий простір.Ринок боргових цінних паперів в Україні на сучасному етапі.Теоретико-методолігічні поняття боргових цінних паперів

Рекомендації для збільшення пропозиції та попиту на ринку капіталу України.Сучасний стан ринку капіталу України та його оцінка на міжнародному ринку капіталів.Теоретичні дослідження та еволюція сутності ринку фінансового капіталу