Курсові » Економіка праці

Рівень безробіття  та  вплив на економіку. Види безробіття. Регулювання зайнятості населення. Методи регулювання зайнятості населення. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці

Метою цієї роботи є вивчення питання продуктивності праці, розробити пропозиції по підвищенню продуктивності праці на прикладі об`єкта  дослідження – підприємства – ЗАТ „Радій”.

Відповідно до економічних законів у ринкових умовах заробітна плата з частки працівника в національному доході перетворюється у витрати на відтворення робочої сили, як складову частину витрат виробництва, гарантовані з однієї сторони державою, а з іншого боку – доходами підприємства

Ринок праці і механізми його регулювання. Функції ринку праці. Проблеми ринку праці і зарплати в Україні

Теоретико-методологічні аспекти заробітної плати. Еволюція форм заробітної плати в Україні у перехідний період. Основні складові організації заробітної плати за сучасних умов

Теоретико-методологічні аспекти визначення вартості робочої сили. Поняття вартості робочої сили. Статистичне визначення витрат на робочу силу

Сутність міжнародного поділу праці. Сутність територіального поділу праці. Економіка України у системі міжнародного поділу праці

Міжнародна Організація Праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Взаємодія попиту та пропозиції на міжнародному ринку праці. Мобільність трудових ресурсів у глобалізованому світі

Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Мікроекономічна характеристика ринку праці. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні

Сучасні теорії в управлінні персоналом. Розвиток вітчизняних підходів до управління персоналом. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами. Становлення поглядів на управління людьми

Участь України в міждержавному обміні робочою силою. Зовнішня трудова міграція в Україні як проблема народонаселення. Соціально-економічні наслідки міжнародного переміщення робочої сили.Проблема народонаселення і міграційні процеси

Шляхи впровадження напрямів вдосконалення оплати праці на підприємстві.Оцінка ефективності використання персоналу підприємства.Системи і форми оплати праці і їх характеристика

Політика зайнятості і державний вплив на обмеження безробіття.Рівень безробіття та його динаміка в економіці 1992-2006 роки.Форми і наслідки безробіття.Причини виникнення і сутність

Організаційно-управлінські відносини на підприємстві як предмет правового регулювання.Повноваження трудового колективу у сфері управління найманою працею на підприємстві. Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору

Управління динамікою продуктивності праці на підприємстві.Управління продуктивністю праці: сучасні заходи та проблеми їх реалізації.Єфективне використання праці в сучасних умовах розвитку виробництва.Продуктивності праці як критерій конкурентоспроможності господарства

Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал».Населення як природна основа формування трудового потенціалу

Поняття трудового договору і контракту.Характеристика законодавства, що передбачає можливість укладення трудового договору у формі контракту.Особливості укладення, зміни і припинення контракту

Проблеми та особливості розвитку ринку робочої сили в Україні.Аналіз ринку робочої сили в провідних країнах світу.Об’єкти функціонування ринку робочої сили

Шляхи вдосконалення корпоративної культури. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації

Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації.Шляхи вдосконалення корпоративної культури

Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення.Регіональний аспект безробіття в Україні.Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.Механізм соціального захисту населення України в умовах переходу до ринкової економіки, його складові частини.Відтворення населення, його природний і механічний рух