Курсові » Економіка підприємства

Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. Система формування фінансових показників.    Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України. Облік інших позареалізаційних прибутків і збитків. Облік операцій по використанню прибутку. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів. Фактори формування балансового прибутку ТОВ “Кредон”. Факторний аналіз балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Оцінювання платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його платоспроможності

Види виробничої  потужності, чинники, що її  визначають, послідовність розрахунків. Методики  розрахунку  виробничої потужності. Визначення  максимально можливого випуску продукції за наявної потужності. Система показників виробничої потужності

Сутність перехідних економічних відносин. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу. Становлення різних форм власності. Становлення підприємництва.

Якість продуктів харчування - складова продовольчої безпеки. Підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Підвищення якості продуктів харчування.

Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і частковонеобхідного продукту. За своєю величиною прибуток - це різниця  між проданою ціною товару і витратами на його виробництво. (придбання, транспортування, зберіганнята ін.)

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку

За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів – це характер продукції, яка випускається  на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом  зовнішніх факторів – це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці

За останні роки різноманітні підприємства почали надавати більше уваги питанням управління персоналу.Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток

Управління персоналом - це комплексний, цілеспрямоване вплив на колектив із метою забезпечення оптимальних умов для творчої, ініціативної, свідомої праці окремих його робітників, спрямованої на досягнення цілей підприємства

Современная экономика характеризуется тем, что место производства и место потребления продукта не совпадают по времени. По времени эти процессы также не следуют непосредственно друг за другом

Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Економічна оцінка та управління результативтістю спільної підприємницької діяльності.Шляхи досягнення економічної ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності при функціонуванні СП

Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности

Принципы построения организационной структуры. Организация управления и типы организационных структур. Основные функции внутрифирменного управленияперсоналом. Проблема совершенствования организационной структурыуправления предприятием

У статистиці групування використовують для вирішення різноманітних завдань. Серед них найголовніші: виявлення соціально-економічних типів явищ, вивчення структури та структурних зрушень, дослідження взаємозв'язку і залежності між ознаками. Відповідно до цих завдань групування поділяють на типологічні, структурні та аналітичні

Основою життя і розвитку суспільства є виробництво матеріальних благ. Суму матеріальних благ, вироблених суспільством за певний період часу у галузях виробничої сфери, називають сукупним суспільним продуктом, матеріальна частина якого створюється у таких галузях, як сільське господарство, будівництво, лісове господарство і, особливо, промисловість, на яку припадає біля двох третіх його загального обсягу

В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію управління, що дозволяла б їм поспівати за змінами, що відбуваються в їх оточенні

В настоящее время ресторанный бизнес развивается достаточно высокими темпами, и кафе всегда будут пользоваться популярностью в народе, т.к. это не только предприятие общественного питания, но и место для отдыха  с семьей, друзьями и т.п

В настоящее время в условиях перехода к рыночным отношениям  на предприятиях и организациях бурно протекает процесс совершенствования форм и методов работы

Уход общества от системы плановой экономики и вступление в рыночные отношения коренным образом изменили условия функционирования предприятий

До последнего времени в нашей стране о менеджменте знали очень немногие, а уж применяли эту интереснейшую науку на практике при управлении конкретными предприятиями разве что одиночки-фанатики

Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого цикла підприємства  і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку

Форми організації підприємництва характеризують те, яким чином підприємці організують свою справу, як вони взаємодіють один з другим та з одними учасниками підприємництва

Чем лучше отработаны и теснее взаимосвязаны эти важнейшие функции, определяющие в совокупности существо предмета управления, тем результативнее управление

Будь-яке явище має свою історію і будь-яка діяльність людей неодмінно спирається на досвід попередніх поколінь

 

Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Загальний стан домогосподарств в економіці України. Упродовж останніх десяти років після здобуття незалежності й початку ринкових реформ економічна ситуація в Україні радикально змінилася

Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих сфер життя організації будь - якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко - статистичного до філософсько - психологічного

Сущность и экономическая характеристика себестоимости продукции. Метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг на предприятии. Анализ себестоимости по элементам затрат. 

Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування основних засобів

Припинення діяльності підприємства. Правовий статус підприємства. Підприємець і держава. Історія виникнення підприємництва в Україні.

Теорія антикризових  заходів. Маркетінгова стратегія фірми в антикризовому управлінні. Аналіз фінансово-господарського стану. Бізнес-план

Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів

Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства. Перспективное планирование. Организационные формы внутрифирменного планирования. Теоретические основы внутрифирменного планирования

Загальна характеристика ціни та її види. Цінова політика підприємств різних галузей виробництва. Існуючі методи ціноутворення на продукцію (послуги). Ціноутворення на промислових підприємствах. Особливості ціноутворення у торговельній діяльності. Формування цін на послуги. Особливості ціноутворення у виробництві друкованої продукції. Аналіз динаміки цін в Україні за останні роки. Державне регулювання ціноутворення в Україні. Напрямки вдосконалення цінової політики підприємства

Теоретичні аспекти економічної сутності матеріальних ресурсів підприємства. Визначення поняття «матеріальні  ресурси» як об’єкту аналізу. Характеристика класифікаційних ознак матеріальних ресурсів підприємства

Сутність і види капіталу. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Шляхи удосконалення управління структурою капіталу та ефективного відтворення і використання основних фонді

Сутність, причини та види тіньової економіки. Проблеми тіньової економіки в Україні. Напрямки зниження рівня тінізації економіки в Україні. Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку економіки

Історичні причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. Шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві та реалізації санаційних заходів. Оцінка результативності санаційних заходів та їх впливу на фінансовий стан підприємства

Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства

Концепція управління персоналом на підприємстві. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту. Сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Характеристика посадових обов’язків (функцій). Практика прийняття управлінських рішень. Пропозиції з використання міжнародного досвіду. Контакти із зовнішнім середовищєм

Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. Практичні засади здійснення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Обгрунтування поліпшення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Методи розрахунку амортизації основних фондів

Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. Основні стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства. Аналітична оцінка фінансово-економічного стану фірми та перспективи його підвищення 

Причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства. Заходи щодо підвищення ефективності господарювання та зниження загрози банкрутства. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

Менеджмент як система управління бізнесом. Характеристика до приватизаційної підтримки в консалтинговій діяльності. Особливості структурного формування продукту готельно-туристичного бізнесу. Роль консалтингу в системі інформаційних технологіях та комунікаціях та його правове забезпечення

Теоретико-методологічні аспекти системи управління підприємством. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід. Напрямки вдосконалення системи управління промисловим  підприємством

Теоретичні основи управління структурою витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку. Сутність, класифікація витрат підприємства

Теоретичні аспекти визначення рентабельності підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності підприємства. Мінімізація витрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства

Участь банківських кредитів у складі фінансових ресурсів підприємства. Кредитування діяльності підприємств. Бізнес-план - основний  документ фінансового планування. Бізнес-план  приватного  підприємства „Сприяння”. Поняття фінансового планування

Роль контролінгу в системі управління підприємством. Практичне дослідження. Аналіз організаційної складової підприємства. Організаційна структура управління підприємства

Теоретичні основи формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства. Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку торгівельного підприємства. Дослідження передумов формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства

Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці. родуктивність праці, показники та методи її визначення. Характеристика виробничої діяльності та основних техніко-економічних показників роботи підприємства. Пропозиції щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. Вдосконалення служби безпеки готельного комплексу

Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. Загальна характеристика будівельного комплексу. Пріоритетні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів в умовах ринку

Теоретико-методологічні засади бюджетування на підприємстві. Сутність та значення бюджетування на підприємстві.  Дослідження бюджетування в управлінні підприємством «Злагода». Напрями вдосконалення системи бюджетування на підприємстві «Злагода» 

Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. Впровадження сучасних методів управління трудовими ресурсами готелю

Теоретико-методологічні аспекти конкуренції. Проблеми та перспективи конкуренції як складової ринкової економіки

Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління та суспільний характер управління. Типи організаційних структур управління та їх відмінні риси. Основні принципи формування організаційних структур управління

Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. Особливості формування, використання та шляхів вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва

Теоретико-методологічні підходи до формування витрат на виробництво. Планування витрат на виробництво

Створення та організація діяльності туристичного підприємства. Порядок організації та державної реєстрації. Бізнес-план для підприємства

Наукові засади розміщення продуктивних сил. Чинники та умови розміщення продуктивних сил. Аналіз тенденцій розвитку основних чинників розміщення продуктивних сил

Поняття організації. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Результати дослідження планування успішної організації та шляхи вдосконалення. Головні задачі та перспективи планування успішної організації

Теоретико-методологічні засади оперативно-календарного планування. Аналіз оперативно-календарного планування виконання замовлень на підприємстві "Олд-Макс". Шляхи вдосконалення та перспективи оперативно календарного планування виконання замовлень на підприємстві "Олд-Макс"

Проблеми та перспективи розвитку олійно-жирового комплексу. Структурно-динамічна характеристика олійно-жирового комплексу України

Аналіз основних фінансово-економічних коефіцієнтів підприємства «Дельта-Форс». Оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства

Трубопровідний транспорт. Основні види транспорту, що використовуються в зовнішній торгівлі. Теоретико-методологічні аспекти транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі підприємства

Ресурси виробництва та ефективність їх використання. Характеристика економічних показників ефективності виробництва

Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві. Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві «Європа». Управління складським господарством підприємства

Необхідність поліпшення виробничої структури підприємства. Види виробничої структури промислового підприємства

Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають

Державні заходи  спрямовані  на підвищення  конкуренції спроможності підприємств. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції

Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Економічні аспекти комбінування промислового виробництва. Сутність, форми і показники рівня комбінування виробництва. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва. Сутність, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва

Регулювання ціни на ринках як фактор виробництва в України. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають

Організаційно-правові форми підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Основні поняття та ознаки підприємства. Класифікація підприємств

Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні експортно-імпортних операцій.Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості

Підприємство як суб’єкт господарювання. Особливості впливу макро- і мікросередовища на підприємницьку діяльність фірми. Перспективи вдосконалення впливу ринкового зовнішнього середовища. Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємства

Необхідність впровадження контролінга на вітчизняних підприємствах. Планування собівартості продукції за системою „контролінг” на підприємстві. Економічна сутність контролінга та його місце в економіці та управління

Стратегія розвитку підприємства, зв`язок її з ефективністю операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.Закономірності розвитку організаційних структур управління.Формування організаційної структури управління

Тенденції розвитку товару або послуг.Характеристика операційних видів діяльності.Розвиток стратегії операційного менеджменту.Аналіз точки беззбитковості проекту.Матеріальні потоки на виробництві

Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів.Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні.Напрями посилення підприємницької активності суб`єктів малого підприємництва

Сучасні підходи аналізу, формування та визначення доходів, прибутку та рентабельності підприємства.Теоретичні-методологічні основи визначення економічної сутності доходів, прибутку та значення рентабельності підприємства

Оптимізація організаційної структури "Pearson PLC".Елементи проектування організації.Організаційний механізм і структура управління.Сутність організації як управлінської функції

Теоретичні аспекти функціонування акціонерних товариств в умовах ринку. Переваги акціонерних товариств в порівнянні з іншими видами ділових організацій. Суперечність нормативно – правової бази

Роль і оцінка прибутку як фінансового результату дільності підприємства.Економічний і бухгалтерський прибуток, функції прибутку.Роль прибутку у ринковій економіці.Сучасні погляди і сутності прибутку

Шляхи удосконалення податкової системи малого підприємництва .Аналіз проблем управління малим підприємством в Україні. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки

Покращення ефективності господарювання як основа підвищення доходності підприємства.Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління.Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства

Характеристика місця розташування підприємства, рік введення в дію підприємства та його проектна потужність. О хорона праці і техніка безпеки на підприємстві. Джерела надходження сировини, основних та допоміжних матеріалів, енергії всіх видів

Надзвичайно велика для виробника роль торговельних посередників в умовах, коли він вперше виходить зі своїм товаром на зовнішній ринок або починає продаж на зовнішньому ринку нового товару

Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства.Аналіз управління прибутком на ДП “Арго”.Стисла характеристика ДП “Арго” та аналіз фінансово-господарського стану

Ефективність організаційних змін.Опір організаційним змінам і його причини.Поняття організаційної зміни і його передумови

Основне управління роботою індивіда як передумова ефективної динаміки менеджменту.Аналіз основних техніко-економічних показників.Теоретико-методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві

Вибір типу підприємства й обгрунтування цілей підприємницької діяльності.Правові основий організаційні форми підприємницької діяльності.Конкурентноздатність підприємницьких операцій.Типи професійної підприємницької діяльності

Теоретико-методологічні аспекти книжної торгівлі в Україні.Сутність книжної торгівлі та матеріально-технічна та інформаційна мережа роздрібних підприємств.Аналіз основних тенденцій розвитку торгівлі книгою в Україні та дослідження зарубіжного досвіду