Курсові » Економічна теорія

Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження. Напрямки розподілу оборонних ресурсів. Характеристика сучасного стану формування оборонних програм та бюджетів. Аналіз ефекту та ефективності, динаміки та взаємозв’язків видатків державного бюджету на потреби оборони. Розробка управлінських рішень за результатами проведеного аналізу

У ринковій економіці вирішальним фактором комерційного успіху товару є конкурентноздатність. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, эстетическим характеристиках, але і по комерційних і інших умовах його реалізації

Значна частина сукупностей, що вивчає статистика, складається з елементів, які можна підсумовувати. Так, динаміку чисельності робітників і службовців, зайнятих у народному господарстві, обчислюють зіставляючи сумарну чисельність робітників і службовців у всіх галузях народного господарства звітного і базисного періодів. У такий спосіб обчислюють зміну посівних площ, поголів'я худоби тощо. В основу таких порівнянь покладено сумарність елементів, з яких складаються порівнювані сукупності

Острая необходимость во внутренних и внешних капиталовложениях в экономику, недостаточный уровень притока иностранных инвестиций побудили к поиску новых механизмов привлечения внешних инвестиций

Соціал-демократична ідеологія виникла на ідеях Е. Берштейна про класову співпрацю і соціальні реформи як єдиний шлях покращення соціального становища для робітничого класу

В реальнiй економiчнiй полiтицi сучасних розвинених країн постiйно динамiчно поєднуються рiзні концепцiї економiчного розвитку залежно вiд конкретних умов, що створюються, економiчного стану тощо. Моделі ринкової організації економіки. Світ і Україна на порозі третього тисячоліття: шляхи розвитку

Організація та планування енергетичного господарства. Значення, задачі і структура транспортного господарства. В той же час перхід до ринкової економіки висуває надмірні умови розвитку різноманітних соціально-економічних і організаційних форм підприємств , надання їм повної економічної свободи

Теория экономического анализа и организация его проведения. Анализ и планирование показателей торгово-финансовой деятельности аптеки. Анализ и планирование торговых наложений.

Характеристика об'єкта виробництва, опис виробів. Організаційно-управлінська структура. Економіко-технологічна модель виробничого процесу

Співвідносність понять "лідер" - "керівник" "лідерство" - "керівництво". Теорії лідерства в сучасній психологічній науці (за матеріалами американських досліджень)

Теоретичні проблеми психології ризику в підприємницькій діяльності. Психологічні особливості та характеритики ризику в сфері  підприємництва. Методика емпірико-практичного дослідження ризику у сфері підприємництва

Теоретико - методологічні основи потреб та інтересів людей. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Закон зростання потреб та механізм його дії. Структура потреб населення. Вплив виробництва на задоволення потреб

Сутність і класифікація потреб. Сутність і класифікація інтересів. Потреби і інтереси – головні рушійні сили соціально– економічного прогресу. Основна рушійна сила суспільного прогресу — людська особистість, яка є водночас і діючим суб'єктом цілісної системи економічних відносин та економічних інтересів

Роль спеціаліста економічного профілю в системі діяльності організаційних формувань. Основні функції менеджера економіки.  Організація навчального процесу у вузі

Світове господарство - сутність та основні риси. Структура світового господарства і його суперечності. Проблеми глобалізації світової економіки

Контрактна форма наймання на роботу. Контрактна форма трудового договору. Питання практичного застосування контрактної форми найму

Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення. Сучасні форми вияву і можливості розв'язання глобальних проблем людства. Глобальні проблеми і їх вплив на світовий розвиток. Міжнародне регулювання глобальних проблем

Визначення терміну стимулювання. Зміст та еволюція терміну стимулювання. Використання психології в стимулюванні праці. Змістовні теорії стимулювання. Механізм керування поведінкою об’єктів стимулювання. Світові тенденції розвитку систем стимулювання праці

Теоретико-методологічні засади економічних законів. Сутність економічних законів. Систематизація економічних законів. Поняття системи економічних законів. Об'єктивні економічні закони,їх пізнання та використання. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей

Теоретичні засади аналізу національної економіки. Структура, вимір результатів функціонування національної економіки (макроекономічні показники) та особливості вітчизняної економічної політики, як вирішального засобу підтримки політичного курсу країни. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки як системи відносин між інститутами держави, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями шляхом їх взаємодії

Теоретико-методологічні засади інституціоналізму. Інституціональний аналіз трансформаційних зрушень перехідних суспільств. Інституціональна архітектоніка економіки України. Інститут власності у перехідних суспільствах. Інституціональне середовище економік перехідних суспільств

Макроекономічна складова стратегії економічного зростання України. Види зростання та їх регулювання. Економічне зростання — феномен набагато складніший, ніж спад або депресія. Воно має свою структуру, чинники, джерела, наслідки

Основні напрямки  переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки. Проблеми роздержавлення та  приватизації економіки. Структурна перебудова економіки України та шляхи її інтеграції у світовий простір. Соціальні проблеми в процесі економічної трансформації

Визначення проблеми, пов’язаної із здійсненням державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки. Державна стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Основна характеристика становища транспортної системи України. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України. Впровадження європейських технологій у транспортну систему України. Розвиток міжнародного транспортного сполучення України

Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізма в середньовічній Європі. Меркантелізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Раній та ппіздній меркантелізм. Біографія Т.Мана – одного з найвидатніших меркантелістів середньовіччя та його інтелектуальна спадщина

Теоретичні засади ризику. Фінансово-господарська діяльність підприємства і ризики. Фактори виникнення ризиків при господарській діяльності підприємства

Значення малих підприємств в економіці України. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. Перспективи розвитку  малого та середнього бізнесу в Україні

Суть економічного зростання. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Фактори та показники економічного зростання

Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Засоби задоволення людських потреб та їх види

Теорії економічного зростання. Зміст економічного зростання. Основні типи економічного зростання. Фактори, що впливають на економічне зростання. Концептуальні засади державної програми забезпечення економічного зростання в Україні

Роль Германии в становлении ЕС. Место и роль экономики Германии в ЕС и мировой экономике в условиях глобализации. Внешнеэкономические стратегии Германии и перспективы развития экономики страны в XXI веке. Внешнеторговая политика Германии на современном этапе

Антимонопольна політика на сучасному етапі. Місце монополії і конкуренція в ринковій економіці. Причини появи і існування монополій

Введение в курс экономических теорий. Условия возникновения  товарно – рыночного хозяйства. Система отношения собственности. Возникновение денег их сущность и функции

Сутність економічної теорії та її значення. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі та вплив економічної теорії. Особливості та перспективи соціально-економічних перетворень в Україні

Теоретико-методологічні основи потреб та інтересів людей. Економічний інтерес і потреби. Економічні суперечності в системі інтересів. Проблеми та перспективи раціонального задоволення потреб

Економічна природа попиту. Закон попиту. Сутність і чинники пропозиції. Закон пропозиції. Співвідношення попиту і пропозиції. Рівноважна ціна.

Загальна характеристика ринку та його основних функцій.  Суб'єкти ринкової економіки та структура ринку. Взаємодія попиту і пропозиції. Особливості взаємодії попиту та пропозиції

Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку. Теоретичні основи економічної інтеграції країн у світову систему господарювання

Значення малих підприємств в економіці України. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. Малий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри. Бюджетно-податкові інструменти

Сутність економіки та її роль у житті. Функція ціни в ринковій економіці. Вплив ціни на ринкову економіку

Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська. Еволюція теорій прибутку підприємства

Підприємство як головна ланка економіки. Види підприємств. Доходи, їх види та джерела формування. Глобалізація світогосподарських зв’язків

Теоретичні основи визначення сутності духовного виробництва. Діалектика духовного виробництва та його роль в економічному розвитку. Духовне виробництво і його місце в економічному розвитку. Специфіка та роль духовного виробництва у економічному розвитку

Теоретико-методологічні засади економічних законів. Систематизація економічних законів. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей

Теоретико-методологічні аспекти поняття монополій. Причини появи і існування монополій. Форми і види монополій. Соціально-економічні наслідки монополізації економіки

Теоретико-методологічні аспекти теорії економічних циклів. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів

Теоретико-методологічні аспекти становлення економіки як науки. Обмеженість виробничих ресурсів – проблема економічного вибору. Класифікація факторів зростання ефективності виробництва

Взаємозв’язок мультиплікатора державних витрат і мультиплікатора податків. Визначення мультиплікатора збалансованого бюджету. Використання дії мультиплікаторів у економіці

Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу за допомогою методів мультиплікатора. Використання дії мультиплікаторів у діяльності підприємства

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Eкономічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом

Оцінка можливостей застосування теорії інституціоналізму в сучасній економіці України. Історичні передумови та особливості методології інституціоналізму

Регулювання ціни на ринках як фактор виробництва в України. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку

Виробництво освітніх послуг в Україні. Приватні блага, їх відмінність від суспільних благ. Суспільні та приватні блага: порівняльний  аналіз

Економічна система України: проблеми та основні напрямки розвитку. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічної системи

Аналіз монопсолістичного ринку праці в Україні (зробити аналіз по регіонах). Наслідки монополізації ринків ресурсів та її державне регулювання. Монополія на ринку природних ресурсів. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці

Основні методи регулювання інфляції. Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Підходи до розгляду інфляційних процесів. Методи регулювання інфляції в Україні

Проблеми та перешкоди на шляху до розвитку конкуренції в Україні. Аналіз законодавчої бази щодо розвитку конкурентного середовища та обмеження монополій. Досконала та недосконала конкуренція. Конкуренція як категорія ринкової економіки

Визначення впливу монополій на економіку та її монополізації. Монополія та її основні форми. Встановлення монополії на ринку. Поняття та розвиток монополій

Моделі перехідної економіки та їх практична реалізація. Наявність у перехідній економіці особливих-перехідних економічних форм. Особливий характер суперечностей у перехідній економіці.  Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки

Виробництво освітніх послуг в Україні. Пропозиція суспільних благ державою. Види суспільних благ. Особливості формування попиту на суспільні блага. Приватні блага, їх відмінність від суспільних благ. Суспільні та приватні блага: порівняльний аналіз

Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Специфічна діяльність та організація акціонерних товариств в Україні. Позитивні та негативні риси акціонерних товариств

 Державні заходи спрямовані на підвищення конкуренції спроможності підприємств. Аналіз монополії в сучасних умовах господарювання монополістичними  організаціями на прикладі Київстар та МТС. Державне регулювання монополії та конкуренції в Україні

Економічна система України: проблеми та основні напрямки розвитку. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем. Класифікація економічних систем та її критерії. Загальний економічний закон розвитку економіки

Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Сутність, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва

Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Поняття «ринкова рівновага» та основні постулати теорії рівноваги. Проблеми ринкової рівноваги та шляхи їх вирішення

Визначення впливу монополій на економіку та її монополізації.  Причини появи та існування монополій. Встановлення монополії на ринку. Монополія та її основні форми

Моделі перехідної економіки та їх практична реалізація. Наявність у перехідній економіці особливих-перехідних економічних форм. Особливий характер суперечностей у перехідній економіці. Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Загальна ринкова рівновага досягається в результаті подолання незбалансованості окремих, але взаємозалежних ринків

Вимоги до розробки договорів. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. Характеристика основних видів господарського договору. Теоретико-методологічна засади господарського договору

Розвиток, труднощі та перспективи становлення малого та середнього бізнесу в Україні в 90-ті роки. Напрямки державної підтримки малого та середнього бізнесу.Юридичне забезпечення розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.Антимонопольного комітет України як основний державний орган контролю за додержанням економічної конкуренції

Стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в Україні.Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці.Рекомендації автора щодо шляхів подолання безробіття в Україні

Державне регулювання розподілу доходів та система соціального захисту.Крива Лоренца у поясненні нерівності доходів.Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави.Доходи населення, їх види та джерела формування

Поняття та система показників динаміки суспільного виробництва. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку країни.Процес використання кредитних ресурсів. Принципи кредитування.Форми кредиту і особливості їх використання в діяльності господарств

Сутність та стратегічні пріоритети детінізації української економіки.Шляхи подолання тінізації економіки та її особливості в Україні.Діалектика виникнення, структура та теоретико-методологічний інструментарій дослідження тіньової економіки

Мікроекономічний та макроекономічний рівні досліджень.Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.Сучасні методи дослідження економічної теорії.Предмет, об`єкт, закони та інструменти економічної теорії

Промисловий переворот в Україні (XIX ст.): хід, етапи становлення, особливості розвитку.Формування політичної економії в Україні в останній третині ХІХ-го початку XX ст.Предмет і метод економічної історії та історії економічних учень. Функції курсу

Необхідність та методи обмеження монополізації ринків в Україні.Особливості формування монопольних цін на ринку мобільногозв`язку.Наслідки монополізації і антимонопольне регулювання

Теоретико-методологічні аспекти обліку витрат на ремонт основних засобів.Економічна сутність ремонту і джерел його відшкодування.Загальні положення відображення в бухгалтерському обліку витрат на поліпшення та ремонт власних основних засобів.Ремонт і технічне обслуговування основних засобів

Задоволення інформаційних потреб української економіки в умовах глобалізації.Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України.Проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні.Теоретико-методологічні основи інформаційних відносин

Економічна криза в Україні. Особливості, наслідки та фактори стабілізації. Економічні цикли, їх класифікація. Фази економічного циклу. Сучасні теорії економічних криз

Рішення в області товарної політики є очолюючими в рамках загальної маркетингової стратегії підприємства. Це зв'язано з тим, що товар служить ефективним засобом дії на ринок, головною турботою підприємства і джерелом отримання прибутку

Конкуренція, як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії підприємств. Методи відкритої цінової конкуренції

Зарубіжне інвестування: значення для України.Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні.Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності

Історія розвитку та особливості функціонування товарних бірж в Україні.Організаційна характеристика діяльності товарних бірж.Проблеми та перспективи розвитку товарних бірж

Проблеми вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні.Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.Кон’юнктурна теорія грошей М. Туган-Барановського

Загальна характеристика основних ринків економіки. Оосбливості взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій. Пропонування і рівновага на ринках інвестицій, товарів та грошей

Особливості вітчизняної моделі економічної системи.Моделі адміністративно-командної економіки.Моделі змішаної економіки

Вульгарна політекономія, економікс (XVIII - XIX). Погляди на природу прибутку видатних економістів. Поняття прибутку як економічної категорії

Формування системи нових ринкових відносин. Умови виникнення ефективного функціонування ринку та його функції. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суб’єкти ринкових відносин

Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Механізм виникнення інфляції та його аналіз під час кризи

Правові основи конкурентного (антимонопольного) законодавства. Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції. Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції

Аналіз ціноутворення на конкурентному ринку в Україні (на прикладі ринку цукру).Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія.Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку

Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності.Середовище і передумови активізації підприємницької діяльності.Вибір типу підприємства й обгрунтування цілей підприємницької діяльності

Установчі збори акціонерного товариства. Створення акціонерного товариства шляхом заснування. Установчі документи акціонерного товариства. Суб’єкти права на створення акціонерного товариства

Розвиток системи вільної конкуренції в ХХ ст.Особливості економіки в епоху вільної конкуренції в розвинутих країнах.Промисловий переворот і індустріалізація в Англії

Застосування моделі макроекономічної рівноваги.Новітні концепції рівноваги на макрорівні.Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги.Зародження теорії макроекономічної рівноваги

Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємств готельного господарства.Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного господарства в сучасних умовах.Удосконалення організації продовольчого постачання підприємств готельного господарства

Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції.Правові основи конкурентного (антимонопольного) законодавства.Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції

Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки.Функціонування капіталу в аграрному секторі.Особливості підприємницького капіталу

Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку.Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. Аналіз ціноутворення на конкурентному ринку в Україні (на прикладі ринку цукру)

Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права.Конституційний процес. Конституція України 1996 р.Особливості розбудови незалежної Української держави.Судова реформа

Світовий досвід детінізації національної економіки та напрями його використання в Україні.Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки. Особливості тіньової економіки в Україні

Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві «Європа».Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві.Визначення потреби у постачанні продуктів у ресторанному господарстві.Управління складським господарством підприємства

Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України.Організаційні форми та конструкції корпоративних структур.Стратегії міжнародних компаній на глобальних ринках та формування корпоративних структур

Інноваційні чинники формування експортного потенціалу та соціально-економічна ситуація в регіоні.Експортний потенціал України та її місце в системі світового господарства.Теоретико-методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України