Курсові » Бухгалтерський облік

Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності.Основи побудови обліку витрат на збут. Визнання витрат. Облік готової продукції та її витрати на її збут. Аудит обліку витрат на збут продукції.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості. Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств.

Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої предмет, об'єкти, суб'єкти і метод. Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні — все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяльність. Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку

Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій

Банківська система одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці

Більшість підприємств мають у власності чи орендують автомобілі. Витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля на підприємстві, нерідко складають значну частку у валових витратах

Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Облік товарно-матеріальних запасів в системі рахунків. Первинний облік операцій з товарно-матеріальних запасів

Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів в різних країнах

Дотримання професійної етики аудитором.Вимоги до складання аудиторського звіту та аудиторськоговисновку.Методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці.Предметна область досліджень: облікова політика, перелік первинних документів, регістри обліку та звітність, класифікатор можливих порушень

Співвідношення понять "документ", "інформація" і "матеріальний носій".Еволюція виникнення та теорії трактування терміна “документ”. Властивості, ознаки і функції документа

Облік амортизації основних засобів. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Київміськбуд-1”