Широкий вибір форм організації науково-дослідної роботи студентів має велике значення для створення у вищому навчальному закладі атмосфери творчості, а залучення студентів до наукових досліджень сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдосконаленню і самореалізації. Великі обсяги електронних матеріалів в Інтернеті використовують студенти у навчанні при написанні наукових робіт та підготовки до семінарів. Починаючи наукову розробку, студент знайомиться зі станом інформації з даного питання, враховує і максимально використовує матеріали досліджень, проведених раніше. Тому головна мета нашого проекту забезпечити останні та найновіші дослідження студентів з різних дисциплін, надати для ознайомлення реферати, курсові та дипломні роботи з актуальних питань абсолютно безкоштовно.
Успіхів у навчанні!

Нові роботи

Проблема жизни и смерти человека.Проблемы ценности жизни и отвественность к жизни в философии

Проблемы ценности жизни в философии.Эволюция философского зрения в понимании смысла и ценности жизни.Жизнь и смерть как артефакты

Проблема відчуження і шляхи його подолання в філософії марксизму.Філософія марксизму як єдність матеріалістичного розуміння історії і матеріалістичної діалектики.Соціально-історичні, теоретичні та науково-природничі передумови виникнення марксистської філософії

Поняття класичного університету та основні ідеї Гумбольдта.Гумбольдтівська модель університету

Порівняльна характеристика поглядів А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.Особливості педагогічної спадщини А.С. Макаренка.Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського

Суперечності впровадження вимог Болонського процесу у вищу освіту України.Основні суперечності і конфлікти в системі освіти

Темпи відновлення й освоєння та ефективність економічного обігу технологій багато в чому визначаються участю країни в цілому, а конкретніше, участю науково-дослідних установ, підприємств і організацій, у міжнародному трансфері технологій

Мистецтво Стародавньої Греції.Давньогрецькі філософи.Періоди та характерні риси культури античної Греції

Основні поняття і типи мінливості.Генетична мінливість - матеріал для еволюції. Поняття мінливості як загальної властивості живих істот

Форма і порядок заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії.Поняття та особливості оформлення довідок

Постструктуралізм Ж.Дерріди. Постструктуралістська концепція влади М. Фуко.Розвиток постструктуралізму в соціальній теорії

Метод аналізу /конвент-аналіз/ документів (потрібно описати характеристику цього методу). Основні типи соціальної поведінки особи.

Соціальний статус, соціальна роль.Особистість, структура особистості.Категоріальний апарат науки

Внутрішньо-інституційний і зовнішньо-інституційний рівень дослідження освіти.Економічна цінність освіти

Критерії ефективності управлінської діяльності в системі державної служби.Характеристика принципів, що забезпечують ефективність управлінської діяльності в системі державної служби.Соціально-психологічний аспект ефективності управлінської діяльності

Категорії соціальної філософії.Соціальна структура суспільства.Поняття суспільного в філософії

Проблеми та негативні наслідки урбанізованого розселення.Проблеми народоселення. Соціальні проблеми.Поняття про урбанізацію та урбанізоване розселення

Роль великих міст у потенціалі розвитку України та оцінка їх впливу на ефективність його використання.Проблеми урбанізованого розселення в Україні.Система міського розселення України

Штрихове кодування інформації. Поняття, призначення, структура сучасних штрих кодів.Склад інформаційного забезпечення АІС управління трудовими ресурсами.Основні поняття теорії систем. Властивості та класифікація систем

Приклади монументально-декоративного мистецтва в інтер’єрах готелю. Розкрити своє розуміння щодо їх застосування – масштабності,тематики, матеріалів тощо.Класифікація кольорів за загальноприйнятими канонами сприйняття. Класифікація кольорів за психологічним впливом на людину. Роль кольору в інтер’єрі.Взаємодія архітектури і дизайну в готелі: спільне та відмінне

Рекреаційні та туристичні ресурси Центральної Європи.Природні ресурси Центральноєвропейського регіону. Характеристика Центральноєвропейського регіону як туристичного об’єкту

Проблеми і перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.Організаційно-правові питання розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Аналіз ілюстративного матеріалу сучасної навчальної літератури для початкових класів.Класифікація ілюстрацій у навчальних підручниках початкових класів.Теоретичні основи вивчення ілюстративного матеріалу сучасної навчальної літератури для початкових класів

Порівняльний аналіз італійської та німецької моделей тоталітаризму.Порівняльна характеристика тоталітарних режимі Італії та Німеччини.Характерні риси тоталітаризму та його типологія.Теоретико-методологічні аспекти тоталітарного режиму та його особливості

Медіа-простір політичного лідера.Політико-практичний аспект.Особистість політика (лідерські якості навички в роботі з командою).Шлях в політику Ф.Рузвельта

Місце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства.Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів.Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси

Політична свідомість сучасного українського суспільства.Основні чинники формування політичної свідомості.Поняття політичної свідомості


Dryzja saita:
Poisk:
Stranici: [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [1] [2] [3] [4] [5] [6]
[id](1) [ig](2) [il](1) [in](10) [is](3)

  1. ilomota.ru
    Onlain TelevidenieLiomoTa.ru Bes5latno smotret 8ilmy onlain i serialy onlain


Акціонерні товариства як організаційна форма існування акціонерного капіталу.Роль та місце акціонерних товариств в економіці України.Історичні умови виникнення та сутність акціонерного капіталу

Розвиток міжнародного поділу праці та його роль в міжнародній економічній діяльності в умовах глобалізації.Особливості міжнародного поділу праці.Міжнародна економічна діяльність та основні чинники впливу

Структура та різновиди соціологічних звітів.Основні види підсумкових документів

Шляхи вдосконалення організації зворотного інформаційного зв’язку від суспільства до влади в АР Крим.Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і господарської стабільності АР Крим.Структура і функції паблік рилейшнз органів державного управління у технології формування позитивного іміджу

Основні розділи наукознавства та їх характеристика.Загальна класифікація сучасних наук

Що регламентують європейські стандарти серії EN.Маркування товарів, які підтверджують відповідність стандартам якості та безпеки.Регресійний аналіз: основні задачі і порядок оцінки якості кореляційно-регресивного аналізу. Порядок розрахунку та інтерпретації параметрів одно факторної лінійної регресії

Четверта центральноазіатська експедиція.Перша Тибетська експедиція.Перші польові дослідження та експедиції