Дипломні » Право

Науково-теоретична характеристика теми. Реферативний огляд літературних джерел. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження. Гіпотеза дослідження та наукова новизна. Загальна характеристика підприємництвав Україні. Еволюція поняття „підприємництво”. Історія виникнення підприємництва в Україні. Загальні положення підприємницької діяльності в Україні. Підприємництво, як господарська комерційна діяльність. Класифікація видів підприємництва та їх характеристика.

Загальна характеристика антимонопольного законодавства, конкуренції та монополізму. Дослідники про конкурентне законодавство. Антимонопольне законодавство України. Сутність та основні функціїпідприємництва. Типи та ефективність конкуренції. Різновиди монополізму. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правове становище Антимонопольного комітету. Контроль за концентрацією суб`єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Правові засоби обмеження монополізму в економіці України та система захисту конкуренції. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб`єкта господарювання на ринку. Підстави і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб`єкта господарювання на ринку. Система захисту конкуренції. Господарські суди України на захисті економічної конкуренції.

Дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення надійної системи податкового контролю. Хоча робляться лише перші кроки до формування повноцінної ринкової економіки, проте прикладів порушення податкового законодавства, зокрема умисного приховування прибутків, дуже багато

Орієнтиром розвитку людства на шляху до цивілізованого суспільства завжди було досягнення такого стану, в якому людині не загрожує жодна небезпека – ні соціально-політичного, ні природного, ні техногенного характеру. Сьогодні одним із найважливіших критеріїв розвитку демократії у будь-якій державі є захищеність її громадян, яка закріплена у законодавчих нормах та має діючий механізм реалізації, що дозволяє максимально зменшити ризик настання небажаних наслідків для життя, здоров’я, честі, гідності та інших нормативно закріплених прав і законних інтересів людини

Разом з тим, у вітчизняній науці адміністративного права адміністративно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону висвітлені недостатньо. Низка актуальних і практично значущих питань правоохоронної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону потребують подальшої розробки. Зокрема, особливо гостро постають питання визначення правового статусу їх членів, розвитку юридичних гарантій по забезпеченню його реалізації

Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності. Поняття та структура адміністративно-правових режимів. Процес побудови в Україні демократичної соціальної правової держави, головним завданням якої є утвердження і забезпечення прав та свобод людини, безпосередньо пов’язаний із необхідністю забезпечення розвитку соціально-економічних відносин та їх регулювання відповідно до конституційних основ і чинного законодавства держави

Поняття, види і загальна характеристика злочину в сфері службової діяльності. Службова особа як суб`єкт злочину в сфері службової діяльності. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності

Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження

Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність спадкоємців по боргам спадкодавця.Зміст договору поставки. Банківська гарантія та порука як способи забезпечення виконання зобов'язань

Поняття, правова природа і види (форми) подвійного оподаткування. Міжнародне правове регулювання усунення подвійного оподаткування. Еволюція правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню

Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного адміністративного законодавства. Напрями вдосконалення адміністративно-процесуального та адміністративно-деліктного законодавства в умовах адміністративної реформи

Взаємні обов’язки і відповідальності особистості і держави. Соціальна і юридична захищеність особистості. Поняття й ознаки правової держави. Виникнення ідеї правової держави та її поняття. Становлення правової держави в Україні