Дипломні » Економіка підприємства

Дослідження психології  ризику в підприємництві має три аспекти: теоретичний, методичний й емпіричний. Теоретична мета полягає у науково-теоретичному  аналізі й характеристиці психологічного стану ризику  та вивчення його в підприємницькій діяльності. Методичною метою емпіричного дослідження проблеми психології ризику в підприємництві  є розробка нових методик та експериментальних підходів. Емпірична мета – розробка стратегії емпіричного дослідження та підбір методик

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства з метою запобігти його банкрутства і для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищувати авторитет держави

Кожне підприємство, що розвивається, проходить через стан економічної кризи. В нашій державі перехід від планової економіки СРСР до світової ринкової економіки призвів до виникнення цього стану на багатьох підприємствах країни. Деякі з них і зараз знаходяться на грані банкрутства

Теоретичні та методологічні засади процесу управлінняпідприємством готельного господарства.  Аналіз діяльності та організаційних форм підприємствсфери туризму м. Кіровограда. Вдосконалення діяльності підприємств сфери туризму м. Кіровограда . Розробка програми розвитку об’єднання підприємств туристичної сфери міста

Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономической и общественной деятельности, однако, его очень часто неправильно понимают. Цель маркетинга – повышение качества товаров и услуг, улучшение условий их приобретения, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни в стране, повышению качества жизни

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни российского общества последних достижений в области информатизации. Термин «информатизация» впервые появился при создании локальных многотерминальных информационно-вычислительных систем и сетей массового обслуживания

Пожвавлення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора обумовлює якісно нові завдання перед системою управління торговельними підприємствами та їхніми об'єднаннями

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку

Стратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають викличу з боку оточення і що дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї цілі в довгостроковій перспективі

Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ».Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів в ПП «ВАЛ».Бухгалтерський облік виробничих запасів: управлінський аспект

Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві.Характеристика місця розташування підприємства, рік введення в дію підприємства та його проектна потужність.Аналіз формування резервів на підприємствах харчової промисловості